Loading images...

Orkiestra Gminy Kluki – próba 26.08.2015 r. (środa)

trabka Zapraszam na próbę Orkiestry Gminy Kluki

26 sierpnia 2015 r. (środa) godz. 18.00

w Gminnym Ośrodku Kultury w Klukach.

Jeśli grasz lub chcesz nauczyć się grać na trąbce, puzonie, tubie, saksofonie, klarnecie lub werblach przyjdź na próbę orkiestry.

Możesz zgłosić chęć uczestnictwa w sekretariacie Urzędu Gminy w Klukach (44 6315002, sekretariat@kluki.pl)

Dożynki Gminy Kluki – Osina 30 sierpnia 2015

Dożynki Gminy Kluki – Osina 30 sierpnia 2015

WÓJT GMINY KLUKI
ZAPRASZA
SZANOWNYCH MIESZKAŃCÓW I GOŚCI
na
V GMINNE DOŻYNKI
30 sierpnia 2015 r.
w OSINIE
oraz otwarcie sali OSP OSINA

Program Uroczystości Dożynkowych:
13.00 Msza Święta polowa przy sali OSP w Osinie
14.15 Uroczyste otwarcie V Gminnych Dożynek Przez Wójta Gminy Kluki
Wystąpienia zaproszonych Gości
Obrzędy dożynkowe (wystawa wieńców dożynkowych i dzielenie się chlebem)
Poświęcenie sali OSP
15.00 Występ orkiestry dętej
15.30 Występ artystyczny dzieci i młodzieży
16.00 Występy solistów z terenu Gminy Kluki
16.30 Pokaz Aikido
17.00 Koncert zespołu MocArt
19.00 Dyskoteka pod gwiazdami

oraz:

 • Pokaz Waldemara Stawowczyka tegorocznego Mistrza i Wicemistrza Świata w wyścigach psich zaprzęgów.
 • Pokaz drapieżnych ptaków

osina2015

KOMUNIKAT Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bełchatowie z dnia 09.07.2015r. skierowany do konsumentów wody z wodociągu Kluki na terenie gminy Kluki

KOMUNIKAT Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bełchatowie z dnia 09.07.2015r.

skierowany do konsumentów wody z wodociągu Kluki na terenie gminy Kluki


(miejscowości: Boży Dar, Chmielowiec, Kluki, Podścichawa, Podwódka, Ścichawa, Żar, Osina , Wierzchy Kluckie, Wierzchy Parzeńskie, Roździn, Imielnia, Cisza, Lesisko, Laski, Strzyżewice, Grobla, Huta Strzyżewska, Borowiny, Teofilów, Podwierzchowiec, Wierzchowiec, Sadulaki, Słupia, Parzno)
oraz miejscowości Zbyszek i Firlej na terenie gminy Szczerców

Na podstawie badań własnych Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bełchatowie informuje, że w wodzie podawanej do sieci i w wodzie badanej w punktach monitoringowych na sieci wodociągu Kluki (pobranej do badań laboratoryjnych w dniu 06.07.2015r.) – jakość wody przy prowadzonej stałej dezynfekcji w zakresie przebadanych parametrów nie budzi zastrzeżeń.
Badanie zakończono w całości w dniu dzisiejszym.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bełchatowie informuje, iż kolejne kontrolne próbki wody do badań laboratoryjnych zostaną pobrane w dniu 13.07.2015r.

Informacje dotyczące jakości wody będą na bieżąco aktualizowane i umieszczane na stronie internetowej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bełchatowie www.pis.lodz.pl/belchatow

 

KOMUNIKAT Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bełchatowie z dnia 04.07.2015r. skierowany do konsumentów wody z wodociągu Kluki na terenie gminy Kluki

KOMUNIKAT Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bełchatowie z dnia 04.07.2015r.
skierowany do konsumentów wody z wodociągu Kluki na terenie gminy Kluki


(miejscowości: Boży Dar, Chmielowiec, Kluki, Podścichawa, Podwódka, Ścichawa, Żar, Osina , Wierzchy Kluckie, Wierzchy Parzeńskie, Roździn, Imielnia, Cisza, Lesisko, Laski, Strzyżewice, Grobla, Huta Strzyżewska, Borowiny, Teofilów, Podwierzchowiec, Wierzchowiec, Sadulaki, Słupia, Parzno)
oraz miejscowości Zbyszek i Firlej na terenie gminy Szczerców

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bełchatowie informuje, że w próbkach wody pobranych do badania laboratoryjnego w dniu 02.07.2015r. z wodociągu Kluki, stwierdzono obecność w wodzie bakterii grupy coli (hydrofornia Kluki i 2 miejsca monitoringowe).
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bełchatowie informuje, iż nie należy spożywać wody w stanie surowym – zaleca się jej przegotowanie przed spożyciem, przygotowaniem potraw oraz do mycia naczyń kuchennych, owoców, warzyw i mycia zębów (po doprowadzeniu wody do wrzenia gotować minimum 1 min).
Woda bezpośrednio pobrana z kranu nadaje się jedynie do celów sanitarno-bytowych.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bełchatowie polecił producentowi wody niezwłocznie podjąć działania naprawcze w celu doprowadzenia wody pod względem mikrobiologicznym do wymagań zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007r. Nr 61, poz. 417 ze zm. Dz. U. 2010 Nr 72, poz. 466).

Informacje dotyczące jakości wody będą na bieżąco aktualizowane i umieszczane na stronie internetowej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bełchatowie www.pis.lodz.pl/belchatow

 

Spotkanie konsultacyjne z przedsiębiorcami w ramach zadania: Strategia Rozwoju Gminy Kluki 2015-2022

Szanowni Państwo !

W związku z podjęciem przez Gminę Kluki prac nad opracowaniem dokumentu Strategii rozwoju gminy Kluki na lata 2015-2022 (Uchwała Nr 31/V/2015 Rady Gminy Kluki z dnia 29 stycznia 2015r.) przy współudziale grupy eksperckiej ds. Strategii: MONDRA design Łukasz Woźniak i ANA URBAN PLANNING Alicja Anna Jaranowska

WÓJT GMINY KLUKI zaprasza przedsiębiorców z terenu Gminy na:

spotkanie konsultacyjne diagnozy stanu istniejącego oraz formułowanie wniosków do dokumentu Strategii rozwoju gminy na lata 2015-2022 oraz na bezpłatne szkolenie: Przedsiębiorca w dobie kryzysu -czyli jak zabezpieczyć swój biznes i na tym zarobić.

22 czerwca 2015 r. godz. 15.00  w Gminnym Ośrodku Kultury w Klukach

część 1
Wprowadzenie do tematyki Strategii rozwoju gminy i planowania strategicznego
Omówienie diagnozy stanu istniejącego gminy Kluki
Zebranie wniosków i propozycji od przedsiębiorców gminy Kluki
Badanie ankietowe

Łukasz Woźniak, Alicja Jaranowska (godz. 15:00 – 16:30)

cześć 2
Szkolenie: Przedsiębiorca w dobie kryzysu -czyli jak zabezpieczyć swój biznes i dobrze na tym zarobić
tematyka szkolenia:
Omówienie aktualnej sytuacji rynkowej. Kryzys jako szansa rozwoju. Jak pomnożyć kapitał.
Jak wykorzystując dźwignie finansową szybciej spłacić kredyty.
Jak zabezpieczyć swój biznes, rodzinę i siebie przed nieprzewidzianymi sytuacjami życiowymi.
Rozdanie Certyfikatów, rozmowy z prelegentami.

Jakub Paciorek, Damian Karbowiak (16:45 – 18:15)

Z wyrazami szacunku
Wójt Gminy Kluki

Karol Sikora

Utworzenie ogródka dydaktycznego pn. „Aleja parkowa” przy Szkole Podstawowej im. Wandy Malczewskiej w Parznie

Gmina Kluki podpisała w dniu 08.12.2015 roku umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Łodzi o dofinansowanie w formie dotacji zadania pod nazwą:

Utworzenie ogródka dydaktycznego pn. „Aleja parkowa” przy Szkole Podstawowej im. Wandy Malczewskiej w Parznie

Koszt całkowity zadania: 19 369,39 zł.
Kwota dofinansowania w formie dotacji z WFOŚiGW w Łodzi: 15 152,00 zł.
Wkład własny Gminy Kluki: 4 217,39 zł

Zadanie polegało na utworzeniu ogródka dydaktycznego, w którym dzieci będą mogły obserwować, eksperymentować i odkrywać przyrodę.

W ramach zadania:

1. wykonano altanę dydaktyczną pełniącą funkcję klasy, ławki, stoły,
2. zakupiono stację meteorologiczną z wyposażeniem i przyrządami do obserwacji zjawisk atmosferycznych,
3. zasadzone zostały drzewa ozdobne, krzewy, byliny, trawy, zioła i warzywa,
4. zakupiono pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji programu edukacyjnego realizowanego w oparciu o utworzony ogród  tj. lornetki, lupy, atlasy,
5. wykonano tablicę dydaktyczną, na której znajdować się będą informacje o ptakach najbliższej okolicy oraz tabliczki informacyjne o roślinach,
6. zakupiono sprzęt ogrodniczy.

ZAINWESTUJ W EKOLOGIĘ
http://www.zainwestujwekologie.pl

 

Zgłaszanie kandydatów na ławników – do 30.06.2015r.!

Jesienią bieżącego roku Rada Gminy Kluki podejmie uchwałę w sprawie wyboru ławników na lata 2016 – 2019 do Sądu Rejonowego w Bełchatowie w liczbie 2 w tym do sądu pracy 1 oraz do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim w liczbie 2, w tym do Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 0.

Termin zgłaszania kandydatur upływa 30 czerwca 2015 roku.

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 • jest nieskazitelnego charakteru,
 • ukończył 30 lat,
 • jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
 • nie przekroczył 70 lat,
 • jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
 • posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Ławnikami nie mogą być:

 • osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
 • osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
 • funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem
 • przestępstw i wykroczeń,
 • adwokaci i aplikanci adwokaccy,
 • radcy prawni i aplikanci radcowscy,
 • duchowni,
 • żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
 • funkcjonariusze Służby Więziennej,
 • radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin:

 • prezesi właściwych sądów,
 • stowarzyszenia,
 • inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,
 • co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której dołącza się następujące dokumenty:

 • informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
 • oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
 • dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.
 • aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji w przypadku zgłoszenia dokonanego przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa,
 • listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata na ławnika, w przypadku zgłoszenia przez obywateli.

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badania lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.

Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną po terminie lub, które nie spełnią wymogów formalnych o których mowa wyżej, pozostawia się bez dalszego biegu.

Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Karty zgłoszenia kandydata na ławnika można odbierać, po czym wypełnione wraz z kompletem dokumentów składać w Urzędzie Gminy Kluki, Kluki 88, 97-415 Kluki w godzinach pracy urzędu.

Informacji udziela Pani Anna Krawczyk
Tel.: 44 6315002

Zaproszenie na otwarcie Świetlicy w Nowym Janowie i Dni Rodziny

Wójt Gminy Kluki Zaprasza Wszystkich Mieszkańców oraz Gości

na otwarcie świetlicy w Nowym Janowie oraz Dni Rodziny

w dniu 14 czerwca 2015 r. o godz. 15.00.

otwarcienj

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Kaszewicach

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Kaszewicach

ue

Oś 4: LEADER
Działanie 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju ( małe projekty)
Nr umowy: 01654-6930-UM0540150/14
Data podpisania umowy: 16.12.2014 r.
Tytuł projektu: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Kaszewicach
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 413 Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych projektów , objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013.
Cel projektu:
Celem projektu jest integracja społeczeństwa oraz poszerzenia oferty rekreacyjnej gminy poprzez utworzenie miejsc wspólnego spędzania czasu, organizowanie imprez plenerowych
Środki finansowe, wysokość dofinansowania:
- 38 496,54 PLN – całkowita wartość projektu,
- 25 000,00PLN – kwota dofinansowania
Okres realizacji projektu: grudzień 2014 – marzec 2015

kaszewicedoly

Poprawa infrastruktury społecznej poprzez budowę chodnika w miejscowości Kluki

Poprawa infrastruktury społecznej poprzez budowę chodnika w miejscowości Kluki

ue

Oś 4: LEADER
Działanie 413_313/322/323 : Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – operacje kwalifikujące się do wsparcia w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”
Nr umowy: 01840-6930-UM0530039/14
Data podpisania umowy: 16.12.2014 r.
Tytuł projektu: „Poprawa infrastruktury społecznej poprzez budowę chodnika w miejscowości Kluki”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji , które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” , objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013.
Cel projektu:
Celem projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców poprzez poprawę infrastruktury społecznej poprzez budowę chodnika w miejscowości Kluki. Realizacja projektu wpłynie na poprawę wizerunku gminy dla turystów odwiedzających naszą gminę .
Środki finansowe, wysokość dofinansowania:
- 84 316,50 PLN – całkowita wartość projektu,
- 54 840,00 PLN – kwota dofinansowania
Okres realizacji projektu: grudzień 2014 – marzec 2015

Witaj

Serdecznie zapraszam do Gminy Kluki

Wójt Gminy
mgr Karol Sikora

Witaj
Informacje
Baza firm

Fundusze zewnętrzne
Karta dużej rodziny
Informator