Loading images...

Gmina Kluki podpisała umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi o dofinansowanie zadania: “Usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kluki”

Informuję, iż Gmina Kluki podpisała w dniu 05.10.2016 roku umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi o dofinansowanie w formie dotacji zadania pod nazwą:

Usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kluki

Koszt całkowity zadania: 24 093,32 zł.

Kwota dofinansowania w formie dotacji z WFOŚiGW w Łodzi: 21 771,00 zł.

Wkład własny Gminy Kluki: 2 322,32 zł

Zakres prac powyższego zadania obejmował odbiór z 40 nieruchomości położonych na terenie Gminy Kluki oraz transport i unieszkodliwienie łącznie 69,933 Mg odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.
http://www.zainwestujwekologie.pl

WÓJT GMINY KLUKI

Karol Sikora

Dzień Edukacji Narodowej – 2016

dn2016_2

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej
wszystkim Nauczycielom, Pracownikom oświaty
oraz emerytowanym Nauczycielom
pragnę złożyć najserdeczniejsze życzenia:
zdrowia, pomyślności,
powodzenia w życiu osobistym,
radości z osiągnięć w pracy zawodowej.
Składam serdeczne podziękowania za trud i zaangażowanie
w pracę z dziećmi i młodzieżą.

Wójt Gminy Kluki
Karol Sikora

Odbiór odpadów wielkogabarytowych w Gminie Kluki 20-21 października 2016 r.

Szanowni Mieszkańcy Gminy KLUKI,

Uprzejmie informujemy, iż w dniach 20 – 21 października 2016 roku od godziny 6.00 przeprowadzony zostanie na terenie Gminy Kluki bezpłatny odbiór odpadów wielkogabarytowych od właścicieli prywatnych posesji.

Odpady będą odbierane wg następującego harmonogramu:

W czwartek 20 października samochody bełchatowskiej spółki „Eko-Region” odbiorą odpady wielkogabarytowe w miejscowościach:
Bożydar, Chmielowiec, Kaszewice, Kawalce, Kluki, Kolonia Kaszewice, Kuźnica Kaszewska, Nowy Janów, Pólko, Sadulaki, Słupia, Trząs, Zarzecze, Żar, Żelichów.

W piątek 21 października odpady wielkogabarytowe będą zbierane w miejscowościach:
Borowiny, Cisza, Huta Strzyżewska, Imielnia, Laski, Lesisko, Niwisko, Osina, Parzno, Podścichawa, Podwierzchowiec, Podwódka, Roździn, Strzyżewice, Ścichawa, Teofilów, Wierzchy Kluckie, Wierzchy Parzeńskie.

W ramach „wystawki” odbierane będą:

 • radia, telewizory, monitory oraz inny sprzęt RTV,
 • lodówki, pralki, kuchenki, odkurzacze oraz inny sprzęt AGD,
 • opony z samochodów osobowych,
 • złom metalowy – rynny, rury, blachy, piece,
 • dywany, wykładziny, meble, duże opakowania z tworzyw sztucznych bez zawartości – beczki, skrzynki, wiadra,
 • elementy stolarki – listwy, deski, płyty wiórowe, drzwi, okna,
 • odpady zielone – powiązane gałęzie z drzew i krzewów, akumulatory.

Nie będą zbierane:
odpady poremontowe i budowlane: gruz, płytki, cegła, kamienie, odpady tekstylne: odzież, obuwie, tkaniny wystroju wnętrz (firany, zasłony, narzuty, koce), odpady szklane, duże opakowania z tworzyw sztucznych po odpadach niebezpiecznych: farbach, lakierach i rozpuszczalnikach, odpady powstające w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, odpady zawierające azbest – eternit.

Odpady powstające w gospodarstwie domowym o rozmiarach wielkogabarytowych należy wystawić przed posesjami przy drodze dojazdowej.

Obchody uczczenia pamięci żołnierzy polskich w związku z 77. rocznicą wybuchu II wojny światowej 18 września 2016 r. w Klukach

Wójt Gminy Kluki Karol Sikora oraz Proboszcz Parafii NMP Królowej Polski w Klukach ks. Krzysztof Nalepa mają zaszczyt zaprosić na obchody uczczenia pamięci żołnierzy polskich w związku z 77. rocznicą wybuchu II wojny światowej, które odbędą się w dniu 18 września 2016 r. o godz. 11.00 w kościele NMP Królowej Polski w Klukach.

Program:
1. Msza Święta w intencji poległych w czasie II wojny światowej
2. Uroczystości na cmentarzu wojennym:
-okolicznościowe przemówienia
-apel pamięci
-złożenie kwiatów
-program słowno – muzyczny w wykonaniu młodzieży z Zespołu Szkół w Klukach
-prezentacja historyczna – Grupa Rekonstrukcji Historycznej 84 Pułku Strzelców Poleskich

Po części oficjalnej zapraszamy na grochówkę żołnierską.

II wojna 2016

VIII Gminny Turniej piłki nożnej o puchar Wójta Gminy Kluki – 11.09.2016 r.

Puchar Wojta Gminy Kluki 2016

VI Gminne Dożynki w Ścichawie – 28 sierpnia 2016 r.

Dożynki Ścichawa 2016

Wystąpią również: Promienie Bełchatowa, Piotr Grzelak

Ogłoszenie o naborze wniosków na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kluki

Wójt Gminy Kluki ogłasza nabór wniosków o przyznanie dotacji na dofinansowanie realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kluki.

Przyznawanie dofinansowania odbywać się będzie zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Kluki nr 133/XVIII/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia “Regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Kluki na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków”.

Czas trwania naboru: od dnia 25 sierpnia do dnia 15 września 2016 r lub do czasu wyczerpania puli środków przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy na rok 2016. Decyduje kolejność składania wniosków.

Miejsce składania wniosków wraz z kompletem dokumentów:
Wniosek wraz kompletem dokumentów należy złożyć w Urzędzie Gminy Kluki, Kluki 88, 97-415 Kluki. Wnioski niekompletne bądź złożone poza okresem trwania naboru zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Termin rozpatrzenia wniosków:
Wnioski rozpatrywane będą niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca od daty złożenia, do czasu wyczerpania puli środków w ramach naboru oraz środków przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy na rok 2016.

Pula środków do rozdysponowania w ramach naboru: 10 000,00 zł

Do konkursu nie mogą być zgłaszane zadania zakończone, zrealizowane przed zawarciem umowy na dofinansowanie.

Załączniki:

Budowa odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Kluki

plakat_oze2016

Szanowni Mieszkańcy,

Proponujemy Państwu możliwość uczestniczenia w projekcie „Budowa odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Kluki”, na realizację którego Gmina Kluki będzie starać się o pozyskanie wsparcia finansowego w wysokości do 85% kosztów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Projekt obejmuje:
Zakup i instalację urządzeń OZE do produkcji energii cieplnej na potrzeby gospodarstw domowych, tj.:

INSTALACJE SOLARNE * 2 PŁYTY PŁASKIE, ok. 200L ZBIORNIK – 10 000,00 ZŁ
POMPA CIEPŁA DO CWU* ze zbiornikiem ok. 200L  – 8 000,00 ZŁ
POMPA CIEPŁA DO CWU* bez zbiornika -6 000,00 ZŁ

*ww. kwoty są kwotami szacunkowymi brutto z podatkiem 8% VAT, przy założeniu najmniejszego typu instalacji dla pompy ciepła ze zbiornikiem 2-wężownicowym pojemności 200l, instalacji solarnej 2-ch płyt ze zbiornikiem  2-wężownicowym pojemności ok. 200l lub samej pompy ciepła bez zbiornika. Kwoty są szacunkowymi kwotami na dzień 04-08-2016r. i mogą ulec zmianie po wyborze Wykonawcy kompletnych prac wykonawczych wyłonionego w drodze postępowania przetargowego.

Prawdopodobny czas realizacji: 2017-2018
Wartość dofinansowania: do 85% ceny netto
Wkład własny mieszkańca: 15% -20% ceny netto + podatek VAT (od całości)

Przy wyborze preferowanego typu instalacji należy kierować się zasadą:

 • Montaż na dachu budynku mieszkalnego bez eternitu
 • Stawka podatku VAT dla montażu na dachu na budynku mieszkalnym lub w jego obrysie wynosi 8%. Dla montażu na gruncie w granicach działki lub na innym budynku nieznajdującym się w obrysie budynku mieszkalnego stawka podatku VAT wynosi 23%
 • Powierzchnia minimalna do montażu na dachu dla 2 płyt solarnych instalacji wynosi 4m2
 • Każdy uczestnik wybiera tylko i wyłącznie jeden typ instalacji- jeżeli z przyczyn technicznych nie będzie możliwy montaż wybranego typu, zostanie zaproponowany inny, zgodny z potrzebami gospodarstwa domowego
 • Budynek mieszkalny musi być budynkiem oddanym do użytku na dzień składania ankiety Celem udokumentowania wykorzystywaniu instalacji na potrzeby gospodarstwa domowego, zgodnie z konkursem 4.1.2 RPO WŁ na lata 2014-2020, każdy uczestnik ma obowiązek określenia w ankiecie ilości zapotrzebowania na CWU oraz energię elektryczną w oparciu o rachunki/faktury/umowę przyłączeniową.

Warunki uczestnictwa:

 • lokalizacja budynku mieszkalnego na terenie Gminy Kluki,
 • uregulowany stan prawny nieruchomości, na której jest położony budynek,
 • brak zaległości wobec Gminy z tytułu podatków i opłat, dokonanie wpłaty przez właściciela na rzecz Gminy należnego udziału wkładu własnego w terminie wskazanym przez Gminę,
 • uiszczenie opłaty za audyt i wizję lokalną w wysokości 80,00 zł brutto na konto wskazane przez Wykonawcę audytu;
 • podpisanie przez właściciela budynku z Gminą umowy regulującej prawa i obowiązki związane z realizacją projektu po pozyskaniu przez Gminę wsparcia,
 • złożenie przez Mieszkańca prawidłowo wypełnionej ankiety ( do pobrania poniżej) stanowiących załączniki do niniejszej informacji,
 • w budynku wskazanym w ankiecie nie może być zarejestrowana działalność gospodarcza, w tym także rolnicza

Procedura postępowania:
Celem zgłoszenia udziału w Projekcie Mieszkaniec powinien złożyć KOMPLETNIE WYPEŁNIONĄ ankietę w Urzędzie Gminy Kluki zgodnie z REGULAMINEM ( do pobrania poniżej ) w terminie od 08.08.2016 do 12.08.2016.
Ankieta jest dostępna  do pobrania na stronie internetowej Urzędu Gminy Kluki lub w wersji papierowej w siedzibie Urzędu.
Po zebraniu ankiet i ich weryfikacji pod kątem wielkości zapotrzebowania na cwu zostanie utworzona lista mieszkańców Gminy Kluki przystępujących do Projektu, zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
KAŻDY UCZESTNIK MOŻE ZŁOŻYĆ JEDNĄ ANKIETĘ Z WYBRANYM JEDNYM TYPEM INSTALACJI OZE!

Spotkanie informacyjne:
09-08-2016r. godz. 17:00 w GMINNYM OŚRODKU KULTURY W KLUKACH

Załączniki do pobrania:
Regulamin
Ankieta

Umowa użyczenia OZE Kluki 2016

Zaproszenie na spotkanie w świetlicy w Nowym Janowie – 8 sierpnia 2016 r

W dniu 8.08.2016 r. o godz. 17.00 w świetlicy w Nowym Janowie, odbędzie się spotkanie Przedstawicieli Elektrowni Bełchatów z Mieszkańcami sołectw: Nowy Janów, Kuźnica Kaszewska, Zarzecze, Trząs dotyczące funkcjonowania składowiska popiołów Bagno-Lubień.

II Duathlon Ojszczywilk – 13.08.2016 r.

II Rodzinny Duathlon Ojszczywilk 2016.
Wójt Gminy Kluki objął patronat nad zawodami, które odbędą się w dniu 13 sierpnia 2016 r na terenie naszej Gminy w Ciszy koło Parzna:
– 5 km bieg, 21 km rower (obowiązkowy kask) i 2,5 km bieg. Organizatorem duathlonu jest Ludowy Sportowy Klub Kolarski (LSKK) “Bełchatów” wraz z KB Spartakus Bełchatów.

Rejestracja na stronie – Ojszczywilk.pl

Howling Wolf Background

 

Witaj

Serdecznie zapraszam do Gminy Kluki

Wójt Gminy
mgr Karol Sikora

Witaj
Stan wodomierza
Rodzina 500+
STRATEGIA 2015 – 2022
Informacje
Baza firm

Fundusze zewnętrzne
Karta dużej rodziny
Informator