Loading images...

Jubileusz 50-lecia małżeństwa

JUBILEUSZ 50-LECIA małżeństwa w dniu 26.03.2014

Wójt Gminy Kluki Karol Sikora przywitał przybyłych na uroczystość jubileuszu 50 rocznicy zawarcia związku małżeńskiego przez Państwa:

 • Mariannę i Kazimierza Albrycht,
 • Stanisławę i Jana Chójka,
 • Czesławę i Józefa Chudzik,
 • Marię i Wiesława Galuba,
 • Zdzisławę i Henryka Grzybek,
 • Helenę i Czesława Kaczmarek,
 • Zofię i Jana Kazimierczak,
 • Zofię i Mieczysława Koperek,
 • Lucynę i Czesława Krasowiak,
 • Genowefę i Bronisława Kusak,
 • Czesławę i Henryka Ławniczak,
 • Janinę i Stanisława Mielczarek,
 • Czesławę i Karola Mielczarek,
 • Zofię i Tadeusza Modlis,
 • Zofię i Józefa Papuga,
 • Wiesławę i Konrada Rzeźniczak,
 • Czesławę i Jana Soboń,
 • Czesławę i Tadeusza Stolarczyk,
 • Janinę i Michała Szczepanik.

Podczas uroczystości w Urzędzie Stanu Cywilnego w Klukach Wójt Gminy Kluki Karol Sikora wręczył jubilatom odznaczenia w imieniu Prezydenta Bronisława Komorowskiego i złożył wszystkim obecnym Parom Małżeńskim wyrazy uznania oraz płynące z głębi serca życzenia: miłości, zdrowia i powodzenia, a każdy kolejny rok niech będzie piękny i błogosławiony.

obraz-050

Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej 20 marca 2014

Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej przedstawione na sesji w  dniu 20 marca 2014 r:

 • Zatwierdzony został i opublikowany Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla działki 176/3 pod cmentarz w Klukach.
 • Umowy z pracownikami gospodarczymi zakończyły się a brak uchwalonych środków uniemożliwia podpisanie nowych umów w ramach prac współfinansowanych przez Urząd Pracy.

W związku z możliwością dofinansowania w kwocie 440 000 przedstawiam inwestycje:

 • „Zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjnej poprzez utworzenie placów zabaw w miejscowościach : Kluki, Żar, Osina, Parzno, Strzyżewice” wkład własny 23 164 zł wnioskowana kwota dofinansowania na operację wynosi 25 000,00 zł.
 • „Zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjnej poprzez utworzenie placów zabaw w miejscowościach : Cisza, Trząs, Ścichawa, Kaszewice” – wkład własny 14158 zł. wnioskowana kwota dofinansowania wynosi 25 000,00 zł
 • Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej w Kaszewicach – kwota 125 000 zł. wkładu własnego. Projekt przewiduje boisko trawiaste do piłki nożnej oraz boisko piłki ręcznej. Na to zadanie został złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania – Kraina Wielkiego Łuku Warty o dofinansowanie w kwocie 230 243 zł. Na to zadanie sołectwo Kaszewice przeznaczyło kwotę 23 822 zł. Boisko będzie służyć dzieciom uczęszczającym do szkoły z miejscowości: Nowy Janów, Kuźnica Kaszewska, Trząs, Kawalce, Zarzecze, Słupia, Żelichów, Bożydar, Kaszewice, Kaszewice Kolonia, młodzieży i mieszkańcom z tych terenów.
 • Modernizacja przestrzeni publicznej w Kaszewicach (dz. nr 1115)” w kwocie 38 500,00 zł. Wnioskowana kwota dofinansowania w kwocie 25 000,00 zł.
 • „ Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Nowym Janowie” 23 100,00 zł
 • „ Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Parznie” 23 100,00 zł
 • „ Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Strzyżewicach” 23 100,00 zł
 • „ Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Ścichawie” 23 100,00 zł
 • „ Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Żarze” 23 100,00 zł

Na zakup wyposażenia jest możliwość złożenia wniosków do Urzędu Marszałkowskiego za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania – Dolina Wielkiego Łuku Warty o dofinansowanie na każde z ww. zadań do kwoty 80 % kosztów kwalifikowanych. Wkład własny w kwocie 8 100 zł a kwota dofinansowania to 15 000 zł.

Kwota 380 000 zł dofinansowania na w/w zadania to 80% kosztów kwalifikowanych z funduszy unijnych Urzędu Marszałkowskiego za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania – Kraina Wielkiego Łuku Warty to pozostałości z programów z okresu 2007-2013, którą gmina straci jeśli nie zapewnimy wkładu własnego.

W związku z wnioskami złożonymi w sierpniu 2013 r. proponuję zadania :

 • Przebudowa budynku OSP w miejscowości Strzyżewice wraz z termomodernizacją – z Powiatu Bełchatowskiego dotacja 20 000 zł, wkład własny 30 000 zł – termin podpisana umowy do końca marca.
 • Przebudowa budynku OSP w miejscowości Żar wraz z termomodernizacją – z Powiatu Bełchatowskiego dotacja 40 000 zł, wkład własny 30 000 zł – termin podpisana umowy do końca marca.
 • Ponadto proponuję zabezpieczenie środków w kwocie 30 000 zł na „Budowę kanalizacji deszczowej na osiedlu Leśne w Klukach” – część zabezpieczenia na to zadanie, niezbędne do złożenia wniosku o dofinansowanie,
 • środki w kwocie 130 000 zł na „Przebudowa drogi wewnętrznej na Osiedlu Leśne w Klukach ( ul. Akacjowa, Spacerowa),
 • Proponuje kwotę 50 000,00 zł na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Bełchatowskiego na wykonanie zadania „Odtworzenie stanu pierwotnego jezdni drogi powiatowej nr 1917E Trząs- Zarzecze 11+984 – 15+384”
 • Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkól w Klukach jest w trakcie realizacji i złożony został wniosek o dofinansowanie do tej inwestycji.
 • Proponuję zwiększenie dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury w Klukach w kwocie 30 000 zł. na zakup wyposażenia oraz na zapewnienie bieżącej działalności.
 • kwotę 10 859 zł na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem od marca do listopada 2014 roku animatora sportu na Orlik-u przy Zespole Szkół w Klukach.
 • Proponuję zakup i montaż wiaty przystankowej dla miejscowości Kluki, posadowionej przy drodze komunikacyjnej w kierunku Bełchatowa (obecna jest zbyt mała i po remoncie DK nr 8 jest zbyt nisko posadowiona).

Ponadto środki, które zostały zdjęte przez Radę do zera lub pozostały na minimalnym poziomie na sesji budżetowej nie były inicjatywą Wójta i powinny być zabezpieczone w celu zapewnienia realizacji zadań gminy:

 • wynagrodzenia i składki związane z zatrudnieniem pracowników gospodarczych w ramach umowy z Powiatowym Urzędem Pracy na pozostałej działalności związanej z utrzymaniem dróg i terenów zieleni,
 • zabezpieczenie środków na zakup usług remontowych i napraw obiektów użyteczności publicznej kwota 5 000 zł.
 • zabezpieczenie środków na remont dróg gminnych 40 tys zł. i wewnętrznych 40 tys. zł, wykaszanie poboczy i remonty rowów.
 • zabezpieczenie środków na zakupy i usługi związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków w Klukach oraz terenów zieleni.
 • zabezpieczenie środków na utrzymanie czystości na przystankach autobusowych 5 890 zł,
 • zabezpieczenie środków na przesyłki listowe i pozostałe niezbędne opłaty w Urzędzie Gminy
 • zabezpieczenie środków na dopłaty przewoźnikom do usług publicznego transportu zbiorowego w związku z wykonywaniem połączeń komunikacyjnych na trasie: Osina, Kluki, Wierzchy Kluckie, Parzno, Strzyżewice, Roździn, Cisza, Bełchatów oraz planowanego przedłużenia linii komunikacyjnej Bełchatów- Kurnos- Kaszewice kwota – ok. 15 000 zł. na 4 m-ce.

Ogłoszono przetargi na budowę dróg wewnętrznych:

 • na odcinku Cisza – Imielnia ,
 • w miejscowości Laski nr dz. 686
 • w miejscowości Strzyżewice Stara Wieś w kierunku Zelowa

Ponieważ środki zabezpieczone w budżecie są niewystarczające, w celu wykonania tych inwestycji proponuję zwiększenie:

 • o kwotę 30000 zł na inwestycję „Budowa drogi wewn. nr dz. 251 i 209 na odcinku Cisza- Imielnia” oraz 
 • 15 000 zł na zadanie „Budowa drogi wewn. nr dz. 686 w miejscowości Laski”

Podpisano umowy na opracowanie dokumentacji projektowej:

 • na budowę drogi wewnętrznej w miejscowości Parzno od drogi powiatowej 1910E do drogi powiatowej 1920E,
 • zabudowę rowu wraz z budową chodnika przy tzw. ul.Ciemnej w Kaszewicach,
 • na przebudowę drogi wewnętrznej w m-ci Kaszewice ( za szkołą)
 • na budowę drogi gminnej 101152E w miejscowości Strzyżewice

Podpisano umowy na opracowanie dokumentacji projektowej :

 • na przedłużenie linii oświetlenia ulicznego w kierunku drogi powiatowej w miejscowości Imielnia
 • na rozbudowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Kaszewice ( za szkołą)
 • na oświetlenie uliczne w miejscowościach Żar i Chmielowiec
 • na budowę oświetlenia ulicznego Kluki- Podwódka od ul. Szkolnej do posesji nr 22 i od posesji nr 20 do posesji 20c.
 • na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Laski od posesji nr 3 do posesji nr 9
 • na rozbudowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Osina przy drodze powiat.1908E do posesji nr 1a.
 • na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Osina przy drodze wewn. dz.nr.582 do posesji nr 88
 • na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Podścichawa od drogi powiatowej 1902E do posesji 10a.
 • na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Kaszewice – Kolonia dz. nr 650
 • na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Bożydar
 • w miejscowości Roździn przy drodze wewnętrznej dz. nr 425
 • w miejscowości Roździn przy drodze wewnętrznej dz. nr 426
 • Zamówiono sprzęt AGD na wyposażenie sali OSP w miejscowości Osina (szafa chłodnicza, kuchnia gazowa sześciopalnikowa, patelnia gazowa, piekarnik elektryczny)

Sprawozdanie Wójta z dzialalności międzysesyjnej 20 luty 2014

Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej, które zostało przerwane przez Radnych w dniu 20.02.2014 r:

Na sesji w dniu 20.02.2014 r. przedstawiam propozycje zmian w budżecie, które wnosiłem już na sesji Rady Gminy Kluki w dniu 23.01.2014 r. :

 • Zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjnej poprzez utworzenie skwerów rodzinnych w miejscowościach : Cisza, Trząs, Ścichawa, Kaszewice” – wkład własny 18 000 zł dotacja 27 000 zł.
 • Zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjnej poprzez utworzenie skwerów rodzinnych w miejscowościach : Kluki, Żar, Osina, Parzno, Strzyżewice” – wkład własny 22 000 zł, dotacja 30 000 zł.
 • Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej w Kaszewicach – kwota 120 000 zł. Projekt przewiduje boisko trawiaste do piłki nożnej oraz boisko piłki ręcznej. Na to zadanie został złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania – Kraina Wielkiego Łuku Warty o dofinansowanie w kwocie 230 000 zł. Na to zadanie sołectwo Kaszewice przeznaczyło kwotę 23 822 zł. Boisko będzie służyć dzieciom uczęszczającym do szkoły z miejscowości: Nowy Janów, Kuźnica Kaszewska, Trząs, Kawalce, Zarzecze, Słupia, Żelichów, Bożydar, Kaszewice, Kaszewice Kolonia, młodzieży i mieszkańcom z tych terenów.
 • Przebudowa budynku OSP w miejscowości Strzyżewice wraz z termomodernizacją - wkład własny 32 000 zł, z Powiatu Bełchatowskiego dotacja 20 000
 • Przebudowa budynku OSP w miejscowości Żar wraz z termomodernizacją – wkład własny 32000 zł, z Powiatu Bełchatowskiego dotacja 40 000
 • Proponuję środki w kwocie 130 000 zł na „Przebudowa drogi wewnętrznej na Osiedlu Leśne w Klukach ( ul. Akacjowa, Spacerowa),
 • zwiększenie dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury w Klukach w kwocie 30 000 zł. na zakup wyposażenia oraz na zapewnienie bieżącej działalności.
 • kwota 10 859 zł na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem od marca do listopada 2014 roku animatora sportu na Orlik-u przy Zespole Szkół w Klukach.

Ponadto środki, które zostały zdjęte przez Radę do zera lub pozostały na minimalnym poziomie na sesji budżetowej nie były inicjatywą Wójta i powinny być zabezpieczone w celu zapewnienia realizacji zadań gminy:

 • wynagrodzenia i składki związane z zatrudnieniem pracowników gospodarczych w ramach umowy z Powiatowym Urzędem Pracy na pozostałej działalności związanej z utrzymaniem dróg i terenów zieleni,
 • kwota 5 000 zł z przeznaczeniem na umowy zlecenia na sfinansowanie kosztów prowizji wypłacanych z tytułu dostarczania przez sołtysów nakazów płatniczych.
 • z przeznaczeniem na zakup usług remontowych i napraw obiektów użyteczności publicznej kwota 5 000 zł,
 • zmiany z przeznaczeniem na remont dróg gminnych 40 tys zł. i wewnętrznych 40 tys. zł, na rozłożenie kruszywa, wykaszanie poboczy i remonty rowów.
 • zmiany na zakupy i usługi związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków w Klukach oraz terenów zieleni.
 • na zlecenie dla pracownika 10 000 zł w ramach pomocy dla rodzin,
 • na utrzymanie czystości na przystankach autobusowych 10 000 zł,
 • na przesyłki listowe i pozostałe niezbędne opłaty w Urzędzie Gminy

W związku z otrzymanym pismem od Pana Mirosława Woźniaka dotyczące planowanej linii komunikacyjnej na trasie Osina, Kluki, Wierzchy Klucie, Parzno, Strzyżewice, Roździn, Cisza, Bełchatów oraz pismem z Gminy Bełchatów, dotyczące planowanego przedłużenia linii autobusowej Bełchatów – Kurnos – Kaszewice proponuję zabezpieczenie środków na wsparcie finansowe dotyczące funkcjonowanie tych linii autobusowych (razem kwota ok. 15 000 zł. na 4 m-ce)

Proponuję zakup wiaty przystankowej w miejscowości Kluki za kwotę 6000 zł i jej montaż przy drodze nr 8 w kierunku Bełchatowa.

Złożono wniosek o dofinansowanie do Budowy sali gimnastycznej przy Zespole Szkól w Klukach

Od Nowego Roku obowiązują nowe godziny funkcjonowania PSZOKu 4 razy w tygodniu

Ogłoszono przetargi na budowa dróg wewnętrznych:

 • na odcinku Cisza – Imielnia ,
 • w miejscowości Laski nr dz. 686
 • w miejscowości Strzyżewice Stara Wieś w kierunku Zelowa

Podpisano umowy na opracowanie dokumentacji projektowej:

 • na budowę drogi wewnętrznej w miejscowości Parzno od drogi powiatowej 1910E do drogi powiatowej 1920E,
 • zabudowę rowu wraz z budową chodnika przy tzw. ul.Ciemnej w Kaszewicach,
 • na wykonanie przebudowy drogi wewnętrznej w m-ci Kaszewice ( za szkołą)
 • na budowę drogi gminnej 101152E w miejscowości Strzyżewice

Podpisano umowy na opracowanie dokumentacji projektowej :

 • na przedłużenie linii oświetlenia ulicznego w kierunku drogi powiatowej w miejscowości Imielnia
 • na rozbudowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Kaszewice ( za szkołą)
 • na oświetlenie uliczne w miejscowościach Żar i Chmielowiec
 • na budowę oświetlenia ulicznego Kluki- Podwódka od ul. Szkolnej do posesji nr 22 i od posesji nr 20 do posesji 20c.
 • na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Laski od posesji nr 3 do posesji nr 9
 • na rozbudowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Osina przy drodze powiat.1908E do posesji nr 1a.
 • na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Osina przy drodze wewn. dz.nr.582 do posesji nr 88
 • na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Podścichawa od drogi powiatowej 1902E do posesji 10a.
 • na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Kaszewice – Kolonia dz. nr 650
 • na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Bożydar

Wysłano zapytania ofertowe na wykonanie projektów na oświetlenie uliczne :

 • w miejscowości Roździn przy drodze wewnętrznej dz. nr 425
 • w miejscowości Roździn przy drodze wewnętrznej dz. nr 426
 • w miejscowości Kluki działka nr 719 (przy posesji P.Bartosów)

Wysłano zapytania ofertowe na wykonanie oświetlenia ulicznego :

 • przy drodze nr 432,431 w miejscowości Roździn
 • w miejscowości Kawalce

Wysłano zapytania ofertowe na

 • Zakup sprzętu AGD na wyposażenie sali OSP w miejscowości Osina (szafa chłodnicza, kuchnia gazowa sześciopalnikowa, patelnia gazowa, piekarnik elektryczny)
 • Zakup stołów dla świetlicy wiejskiej w Ścichawie

XIV Reginalny Marsz Szlakiem Powstaców Styczniowych

W dniu 19 stycznia 2014 r. odbył się  14 Marsz Szlakiem Powstańców Styczniowych Parzno-Kluki-Kaszewice-Kurnos II, który rozpoczął się Mszą Św. w Parznie. Wójt Gminy Kluki wręczył podziękowania za zaangażowanie i wspieranie działań w kształtowaniu postaw patriotycznych dla Pani Uruszli Komońskiej i Wioletty Kęsa oraz Pana Józefa Ściubła i Pana Antoniego Owczarka.

str860

W trakcie Marszu w Kaszewicach odsłąniety został obelisk poświęcony pamięci Powstańców Styczniowych. Wójt Gminy Kluki Karol Sikora podczas odsłąniecia mówił o największym polskim powstaniu narodowym, które wybuchło 22 stycznia 1863 w Królestwie Polskim i 1 lutego 1863 r. w byłym Wielkim Księstwie Litewskim i trwało do jesieni 1864. Dziś w 151 rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego odbędzie się XIV Regionalny Marsz Szlakiem Powstańców Styczniowych. Przez półtora roku na terenie zaboru rosyjskiego stoczono ponad tysiąc bitew i potyczek, w których poległo lub zostało zamordowanych kilkadziesiąt tysięcy polskich żołnierzy. Na naszym terenie w 1863 r. walczyły dwie duże partie powstańców dowodzone przez mjr Józefa Oksińskiego, naczelnika wojskowego powiatu piotrkowskiego i mjr Aleksandra Lutticha. W Kaszewicach formowano też batalion piechoty pod komendą naczelnika wojskowego województwa kaliskiego płk Franciszka Kopernickiego. Gromadzono tu broń i umundurowanie, a w pobliskich fryszerkach na Smugach i w Kuźnicy Kaszewskiej, wykuwano groty do pik i przekuwano kosy. Kaszewicki majątek w 1863 roku posiadał doskonale wyposażone kuźnie żelaza. W nich właśnie powstańcy prze­kuwali kosy i groty do lanc.

Józef Oksiński w swym pamiętniku pisze: „Wieczorem późnym dnia 6 lutego 1863 roku. trzymając się kierunku na Szczerców, Bełchatów, leśnymi i polnymi drogami, przybyłem, omijając mia­steczko Szczerców, i stanąłem obozem w lasach do majątku Kaszewice należą­cych. Korzystając z egzystującej tam fryszerki i walcowni żelaza, osadziłem już poprzednio posiadane, 100 kos na drąż­kach, wyrobione 40 grotów do lanc osa­dziwszy na drzewcach, dokompletowałem po kilku dniach uzbrojenie mego oddziału”.

Oddział z Kaszewic wyrusza następ­nego dnia. Powstańcy maszerują przez Kurnos. Oleśnik w kierunku Kamieńska. Miesiąc później ponownie pojawiają się w kaszewickich lasach, uchodząc przed pościgiem moskiewskim. W początkach lipca 1863 r. pod Kaszewicami dochodzi do bitwy. Z Bełchatowa Rosjanie wysyłają pół sotni Kozaków z oddziału Kadena. W brawurowym ataku po­wstańcza jazda rozprasza przeciwnika. Zdobywa wóz. i zaopatrzeniem, 12 pik. 5 fuzji i kilka koni. Ginie 6 Kozaków. Oddział starał się skutecznie wykonywać powierzone mu zadanie, polegające na ochronie miejsca formowania batalionu piechoty. Wczesną wiosna 1864 r. – walczy tu jeszcze jeden z oddziałów powstańczych – „Partia Żubra, 4 marca pod Kuźnicą zostaje rozbity. W walce ginęli powstańcy – dwóch z nich pochowano na cmentarzu parafialnym w Kaszewicach. W rejestrze pochówków z 1863 r. odnotowano dwa wersy poświęcone powstańcom: Sternalski imię niewiadome i Franciszek lat 40.

Serdeczne podziękowania dla Regionalnego Stowarzyszenia Społeczno – Kulturalngo z siedzibą w Bełchatowie za zorganizowanie już XIV Regionalnego Marszu Szlakiem Powstańców Styczniowych 1863 r., podziekowania pocztom sztandarowym z OSP Kaszewice i Zespołu Szkół w Klukach, Panu Senatorowi Wiesławowi Dobkowskiemu, wszystkim którzy zaangażowali się i pomogli w organizacji tych uroczystości,  delegacjom, wszystkim gościom i mieszkańcom oraz młodzieży za obecność . Uczestnicy uczcili  pamięć poległych powstańców minutą ciszy.

Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Klukach – Inwestycje 2013

gok1_

Nadbudowa, rozbudowa wraz z przebudową Gminnego Ośrodka Kultury w Klukach.

Przedstawiamy zdjęcie budynku GOK po modernizacji. Wartość ogólna zadania wynosiła 1 541 277 zł. Gmina Kluki pozyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 167 112 zł., dofinansowanie z Gminy Kleszczów 150 000 zł. Środki własne Gminy Kluki 1 057 032 zł. oraz pożyczka w wysokości 167 133 zł. Zadanie polegało na generalnym remoncie istniejącego budynku: w tym wymiana stolarki okiennej drzwiowej, docieplenie scian zewnętrznych, instalacje elektryczne , wodno-kanalizacyjne, wykonano instalację grzewczą wraz z nową kotłownią, wymiana stropów, nadbudowa z wymianą dachu oraz roboty wykończeniowe.

Nowy budynek wietlicy wiejskiej w Nowym Janowie – Inwestycje 2013

nj

Budynek świetlicy w Nowym Janowie został zrealizowany ze środków własnych Gminy Kluki. Wartość ogólna zadania wynosi 416 379 zł. Świetlica jest nowym budynkiem. Prace rozpoczęte były w roku 2012.

Przebudowa z nadbudow budynku OSP w Kaszewicach – Inwestycje 2013

ospkaszewice

Budynek OSP w Kaszewicach został wyremontowany za kwotę 427 263 zł. Na termomodernizację budynku fundusze przekazał Samorząd Powiatu Bełchatowskiego w kwocie 25 379 zł., z funduszy sołeckich 22 492 zł., pozostałe środki w kwocie 379 392 zł, to środki z budżetu Gminy Kluki. Remont dotyczył: wymiana stolarki okiennej, drzwi, wymiana dachu docieplenie ściam zewnętrznych, wymiana instalacji wodnej, sanitarnej, elektrycznej, wykonano instalację grzewczą wraz z kotłownią oraz roboty wykończeniowe wewnętrzne. Rozpoczęto remont w roku 2012, zakończono w październiku 2013 r.

Przebudowa z nadbudową budynku OSP w Parznie – Inwestycje 2013

ospparzno

Budynek OSP w Parznie został wyremontowany za kwotę 403 839 zł. Na termomodernizację budynku fundusze przekazał Samorząd Powiatu Bełchatowskiego w kwocie 26 243 zł., pozostałe środki w kwocie 377 596 zł, to środki z budżetu Gminy Kluki. Remont dotyczył: wymiany stolarki okiennej, drzwi, wymiany dachu docieplenie ścian zewnętrznych, wymiana instalacji elektrycznej wodnej, sanitarnej, wykonano instalację grzewczą wraz z kotłownią oraz roboty wykończeniowe wewnętrzne. Remont rozpoczęto w 2012 r., zakończono w sierpniu 2013 r.

Remont dachu w budynku OSP w Żarze – Inwestycje 2013

osp_zar

W ramach zadania Termomodernizacja budynku OSP Żar wykonano remont  dachu za kwotę 37 800 zł w tym fundusz sołecki 9 442 zł.

Przegld Piosenki Patriotycznej – Grand Prix dla chóru „Cantabile” z Zespołu Szkół w Klukach

cantabile

W dniu Święta Niepodległości 11 listopada w Oratorium im. Jana Pawła II w Bełchatowie odbył się finał XIV Regionalnego Przeglądu Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej „Moja Ojczyzna” zorganizowany przez Regionalne Stowarzyszenie Społeczno- Kulturalne. Wzięło w nim udział ponad stu wykonawców z powiatu bełchatowskiego, śpiewających piosenki i pieśni o tematyce niepodległościowej. Okazał się on wielkim sukcesem dla uczniów Zespołu Szkół w Klukach.

Główną nagrodę – Grand Prix im. księdza Janusza Krakowiaka, przyznaną po raz pierwszy w tym roku, zdobył chór „Cantabile” z Zespołu Szkół w Klukach pod dyrekcją pana Marcina Pawlikowskiego. Chór wykonał utwór pt. „ Marsz strzelców”, znany również od pierwszych słów jako pieśń: „ Hej, strzelcy wraz…!”. Naszym gimnazjalistom i opiekunowi gratulujemy tego wielkiego sukcesu.

Chór „Cantabile”: opiekun i dyrygent – Marcin Pawlikowski, chórzyści – Patrycja Basińska, Klaudia Domańska, Katarzyna Golinowska, Marta Kaczmarek, Agnieszka Kaniewska, Paulina Karpińska, Patrycja Kiejnig, Patrycja Koperek, Klaudia Kusak, Sylwia Lewińska, Agnieszka Lis, Malwina Kośna, Julia Kotyla, Katarzyna Maślanka, Weronika Maziarz, Aleksandra Mielczarek, Natalia Naturalna, Agnieszka Papuga, Anita Pisarek, Paulina Rozumek, Klaudia Siewiera, Aleksandra Sikoń, Zuzanna Słotwińska, Klaudia Święciak, Karolina Trzmiel, Emilia Żarowska, Barbara Żyżelewicz i Artur Dobroszek.

Witaj

Serdecznie zapraszam do odwiedzenia Gminy Kluki

Wójt Gminy
mgr Karol Sikora
Informacje
Info
Tereny inwestycyjne
Ogłoszenia
  Rekreacja Ogłoszenia
Fotogaleria

Zdjecia historyczne z obecnego terenu Gminy Kluki

  przed 1900
  1900-1920
  1921-1940
  1941-1960
  1961-1980
  1981-2000
  2001-