Loading images...

Przedszkole w Klukach czynne od 6.00 do 16.00

Wójt Gminy Kluki informuje Mieszkańców Gminy Kluki

Przedszkole w Zespole Szkół w Klukach jest czynne

od poniedziałku do piątku w godzinach 6.00- 16.00

-  placówka publiczna prowadzoną przez  Gminę Kluki.

Placówka dostosowana jest do potrzeb i możliwości dzieci w wieku przedszkolnym. W placówce zatrudniona jest wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna, która stanowi zintegrowany zespół, cechujący się dużym doświadczeniem i odpowiedzialnością. Praca dydaktyczno – wychowawcza Przedszkola, planowana jest zgodnie z obowiązującą podstawą programową.

Do Przedszkola w Zespole Szkół w Klukach przyjmuje się dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Kluki, w wieku od 3 do 5 lat. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

Rodzice/opiekunowie prawni dzieci chcących uczęszczać do Przedszkola w Zespole Szkół w Klukach, składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w sekretariacie szkoły.

W Przedszkolu dzieci otrzymują trzy posiłki dziennie – śniadanie, dwudaniowy obiad, podwieczorek, świeże, smaczne, pożywne i zdrowe przygotowywane w kuchni w szkole – w odpłatności 5 zł.(dziennie).

ZAPRASZAM

Wójt Gminy Kluki

Karol Sikora

 

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do realizacji zadania publicznego: Pływanie dla uczniów szkół podstawowych z gminy Kluki

img_4254

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag
do realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową
z pominięciem otwartego konkursu ofert, w trybie art. 19a
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

Wójt Gminy Kluki informuje, że w dniu 03 listopada 2015 roku do Urzędu Gminy w Klukach wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Pływania, na realizację zadania publicznego pn.: ”Pływanie dla uczniów szkół podstawowych z gminy Kluki”.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, ofertę zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Urzędu Gminy Kluki oraz na stronie internetowej:  kluki.pl.

Wobec powyższego, informuję, że zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118) można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Gminy w Klukach w pokoju nr 9 (sekretariat), drogą elektroniczną na adres e-mailowy sekretariat@kluki.pl lub listownie na adres – Urząd Gminy Kluki, 97-415 Kluki 88, do dnia 12 listopada 2015 roku (decyduje data wpływu do Urzędu).

Po upływie wyżej określonego terminu oraz rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, Wójt Gminy Kluki zawrze umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego ze składającym ofertę Stowarzyszeniem Przyjaciół Pływania.

Oferta – Pływanie dla uczniów szkół podstawowych z gminy Kluki

Poświęcenie sztandaru Gminy Kluki – 11 listopada 2015 r.

Zaproszenie na Koncert Laureatów XVI Regionalnego Przeglądu Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej „Moja Ojczyzna” 11.11.2015 r.

zaproszenie-2015-www-na-koncert-laureatow1

Odbiór odpadów wielkogabarytowych – wystawka 26-27.10.2015

Szanowni Mieszkańcy Gminy Kluki.

EKO-REGION sp. z o.o. uprzejmie informuje, że w dniach 26-27.10.2015 r. od godziny 6.00 na terenie Gminy Kluki odbędzie się bezpłatny odbiór odpadów wielkogabarytowych od właścicieli prywatnych posesji.

Odpady będą odbierane według następującego harmonogramu:


26.10.2015 r. (poniedziałek)

27.10.2015 r. (wtorek)

Bożydar 

Chmielowiec

Kaszewice

Kawalce

Kluki

Kolonia Kaszewice

Kuźnica Kaszewska

Nowy Janów

Pólko

Sadulaki

Słupia

Trząs

Zarzecze

Żar

Żelichów

Borowiny 

Cisza

Huta Strzyżewska

Imielnia

Laski

Niwisko

Osina

Parzno

Podścichawa

Podwierzchowiec

Podwódka

Roździn

Strzyżewice

Ścichawa

Teofilów

Wierzchy Kluckie

Wierzchy Parzeńskie

Odpady powstające w gospodarstwie domowym o rozmiarach wielkogabarytowych należy wystawić do drogi dojazdowej.

W ramach wystawki odbierane będą:

• radia, telewizory, monitory oraz inny sprzęt RTV,

• lodówki, pralki, kuchenki, odkurzacze oraz inny sprzęt AGD,

• opony z samochodów osobowych,• złom metalowy  - rynny, rury, blachy, piece,

• dywany, wykładziny, meble

• duże opakowania z tworzyw sztucznych bez zawartości – beczki, skrzynki, wiadra,

• elementy stolarki  - listwy, deski, płyty wiórowe, drzwi, okna,

• odpady zielone  - powiązane gałęzie z drzew i krzewów.

Jako odpady wielkogabarytowe nie są traktowane i nie będą odbierane:

• odpady poremontowe i budowlane: gruz, płytki, cegła, kamienie,

• odpady tekstylne: odzież, obuwie, tkaniny wystroju wnętrz (firany, zasłony, narzuty, koce),

• szkło w żadnej postaci,

• duże opakowania z tworzyw sztucznych po odpadach niebezpiecznych: farbach, lakierach i rozpuszczalnikach,

• odpady powstające w ramach prowadzonej działalności gospodarczej,

• odpady zawierające azbest  - eternit.


Wójt Gminy Kluki ogłasza nabór do Gminnej Orkiestry Dętej.

XVI Regionalny Przegląd Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej „Moja Ojczyzna” – eliminacje 17.10.2015 Kluki

XVI Regionalny Przegląd Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej Moja Ojczyzna
Regionalne Stowarzyszenie Społeczno Kulturalne – kolejność przesłuchań

Utworzenie ekopracowni „Zielona przystań” w Gimnazjum im. Wandy Malczewskiej w Zespole Szkół w Klukach

Informuję, iż Gmina Kluki podpisała w dniu 29.09.2015 roku umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi o dofinansowanie w formie dotacji zadania pod nazwą:

Utworzenie ekopracowni „Zielona przystań” w Gimnazjum im. Wandy Malczewskiej w Zespole Szkół w Klukach

Koszt całkowity zadania: 30 185,94 zł.

Kwota dofinansowania w formie dotacji z WFOŚiGW w Łodzi: 26.000,00 zł.

Wkład własny Gminy Kluki: 4.185,94 zł

 

W ramach zadania:

  1. przeprowadzono prace remontowe pomieszczenia ekopracowni,
  2. zakupiono pomoce dydaktyczne związane z edukacją ekologiczną, sprzęt audio wideo i komputerowy ( zestaw interaktywny, laptop, nagłośnienie, wizualizer),
  3. wyposażono pracownię w niezbędne meble,
  4. zakupiono rośliny doniczkowe do ekopracowni.

http://www.zainwestujwekologie.pl

 

 

Opracowanie Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Kluki na lata 2015-2032

 

Informuję, iż Gmina Kluki podpisała w dniu 03.09.2015 roku umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi  o dofinansowanie w formie dotacji zadania pod nazwą:

Opracowanie Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Kluki na lata 2015-2032

Koszt całkowity zadania:  16 300,00 zł.
Kwota dofinansowania w formie dotacji z WFOŚiGW w Łodzi: 13 040,00 zł.
Wkład własny Gminy Kluki: 3 260,00 zł

W ramach zadania:

1. wykonana  zostanie inwentaryzacja azbestu na terenie Gminy Kluki,
2. wyniki przeprowadzonej inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest zostaną wprowadzone do bazy azbestowej,
3. opracowany zostanie Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Kluki na lata 2015-2032.

 

http://www.zainwestujwekologie.pl

 Koncert Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca MAZOWSZE w Parznie – 26.09.2015 r.

 

mazowsze_str
Witaj

Serdecznie zapraszam do Gminy Kluki

Wójt Gminy
mgr Karol Sikora

Witaj
Informacje
Baza firm

Fundusze zewnętrzne
Karta dużej rodziny
Informator