Loading images...

Dzieci z Gminy Kluki w Ustce

Gmina Kluki wraz ze Związkiem Zawodowego Centrum Narodowego Młodych Rolników i Krajową Radą Izb Rolniczych organizuje wypoczynek letni dla dzieci rolników, uprawnionych do świadczeń KRUS w 2016 roku dofinansowanych z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego. Gmina Kluki współfinansuje 50 % kosztów rodzica na jedno dziecko z danej rodziny, tj. 220 zł. Resztę kosztów pokrywa KRUS.
W terminie 17 – 30 sierpnia 2016 roku do Ośrodka Wypoczynkowego „Bałtyk”, ul. Storczykowa 10, 76-270 Ustka, na wypoczynek letni prawdopodobnie pojedzie 6 dzieci w wieku 7-16 lat z terenu Gminy Kluki.
Więcej informacji pod nr tel. (44) 6315 002 lub w Urzędzie Gminy Kluki w sekretariacie.

Projekt „Kobieta w biznesie”

plakat-dot2

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do udziału w projekcie „Kobieta w biznesie”, którego celem jest zwiększenie w latach 2016-2019 aktywności zawodowej 60 z 75 kobiet powyżej 29 roku życia z woj. łódzkiego poprzez stworzenie dogodnych warunków do samozatrudnienia i utrzymania firm na rynku przez okres co najmniej 12 m-cy.
Projekt skierowany jest do kobiet po 29. roku życia (tj. począwszy od dnia 30. urodzin):
  • pozostających  bez pracy (bezrobotnych, poszukujących pracy i/lub biernych zawodowo)
  • zamierzających założyć własną działalność gospodarczą i prowadzić ją przez co najmniej 12 m-cy na terenie woj. łódzkiego (z wyłączeniem kobiet posiadających wpis do CEiDG lub zarejestrowanych w KRS lub prowadzących działalność wg odrębnych przepisów w okresie 12 m-cy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu)
  • zamieszkałych na terenie jednego z następujących powiatów woj. łódzkiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego: bełchatowskiego, brzezińskiego, kutnowskiego, łaskiego, łęczyckiego, łowickiego, opoczyńskiego, piotrkowskiego, radomszczańskiego, tomaszowskiego, pajęczańskiego, poddębickiego, sieradzkiego, wieluńskiego, wieruszowskiego, zduńskowolskiego, rawskiego, skierniewickiego.

Pobierz OGŁOSZENIE

Więcej informacji na stronie internetowej projektu:

http://larr.pl/kobieta-w-biznesie/

ue-lodz

Projekt „Sukces we własnej firmie”

Projekt „Sukces we własnej firmie” współfinansowany ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 dedykowany jest osobom, które ukończyły 30 lat, pozostają bez pracy i są w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy czyli osoby 50+, kobiety, osoby niepełnosprawne, długotrwale bezrobotne i o niskich kwalifikacjach.

Pobierz OGŁOSZENIE O REKRUTACJI

Więcej informacji na stronie internetowej projektu:

http://cofund.org.pl/projekty/sukces-we-wlasnej-firmie

ue-lodz

Badania mammograficzne 22.07.2016 w Klukach

mammo2016

III Gminne Dni Rodziny w Kaszewicach – 26.06.2016 r

dnirodziny2016_2_

III edycja Konkursu “EkoAktywni” o nagrodę WFOŚiGW w Łodzi

ekoaktywni3

więcej informacji na temat konkursu:

http://www.zainwestujwekologie.pl/konkursy_o_nagrode_funduszu/article,1869,1,1.html

Bezpieczeństwo dzieci na wsi podczas wakacji

Zadbaj o bezpieczne wakacje najmłodszych

Mimo braku oficjalnych statystyk dotyczących wypadków dzieci przy pracy w gospodarstwach rolnych obserwacja środowiska wiejskiego prowadzi do wniosku, że ich liczba jest zdecydowanie mniejsza niż kilkanaście lat temu. Obserwujemy, że rolnicy rzadziej angażują dzieci do pomocy przy pracach rolniczych, a powierzane najmłodszym czynności są adekwatne do ich wieku i możliwości. Młode pokolenie, które przejmuje ziemię jest bardziej świadome i większą wagę przykłada do zapewnienia dzieciom właściwej opieki oraz warunków do rozwoju i nauki. Na czas wzmożonych prac w gospodarstwie dzieciom organizuje się opiekę osób starszych. Dzięki funduszom unijnym na terenach wiejskich (także na terenie powiatu bełchatowskiego) powstało wiele przedszkoli i świetlic, które zapewniają opiekę najmłodszym przez cały rok. Pozytywny wpływ na bezpieczeństwo pracy i życia mieszkańców wsi mają również zmiany w polskim rolnictwie, dzięki którym w znaczący sposób zmniejszył się udział prac wykonywanych ręcznie a sprzęt stosowany w rolnictwie jest nowoczesny i posiada wysoki standard bezpieczeństwa.
W gospodarstwach rolnych występują liczne zagrożenia dla życia i zdrowia osób, które w nim pracują i mieszkają. Człowiek styka się tam z wieloma szkodliwymi czynnikami: fizycznymi
(jest narażony na przejechanie, uderzenie przez maszyny i urządzenia będące w ruchu, kontakt z dużymi zwierzętami), biologicznymi (narażenie na zakażenie chorobami odzwierzęcymi), chemicznymi (zatrucie środkami ochrony roślin, nawozami i paliwami). Szczególnie niebezpiecznie jest latem. Podczas prac żniwnych dochodzi do wielu groźnych wypadków, z udziałem kombajnów, pras do słomy i siana, przyczep transportowych, których ofiarami są również dzieci. O tej porze roku większość dzieci rolników przebywa w miejscu zamieszkania. Często towarzyszą im kuzyni przyjeżdżający na letni wypoczynek do dziadków, babć, cioć i wujków. Ciekawość i chęć poznania otoczenia powodują, że pozostając bez opieki osób dorosłych, mogą znaleźć się w niebezpiecznych miejscach lub robić rzeczy, których nie powinny. Zdarza się też, że dzieci są angażowane do prac rolniczych. Rodzice w ten sposób przygotowują młode pokolenie do prowadzenia w przyszłości samodzielnie gospodarstwa rolnego. Należy jednak pamiętać, że nadmierne obciążanie pracą lub pozostawienie dzieci bez opieki kończy się groźnymi wypadkami, powodującymi negatywne i nieodwracalne konsekwencje dla zdrowia oraz rozwoju fizycznego i psychicznego dzieci. Intensywne angażowanie dziecka do prac rolnych powoduje, że zbyt wcześnie przyjmuje ono rolę osoby dorosłej, co ogranicza lub pozbawia je możliwości funkcjonowania w roli dziecka, z którą wiążą się beztroska, zabawa, przyjemność. Młody człowiek, który poświęca dużo czasu na prace
w gospodarstwie rolnym, ma mniejsze możliwości zdobycia dobrego wykształcenia, rozwijania własnych zainteresowań, nawiązania szerszych kontaktów społecznych.
KRUS na terenie województwa łódzkiego organizuje wiele działań skierowanych do dzieci, które mają na celu uświadomienie jakie zagrożenia czyhają w gospodarstwach rolnych. Pogadanki
w szkołach i konkursy realizowane są na terenie całego powiatu bełchatowskiego. Jednym z takich działań jest cykliczny konkurs plastyczny pn. „Bezpiecznie na wsi”. Tegoroczny tytuł „Niebezpieczne atrakcje w wakacje!” dotyczył szczególnego okresu w roku, gdy dochodzi do nasilonych prac w gospodarstwie rolnym. W tegorocznej edycji konkursu wzięło udział 1606 uczniów ze 125 szkół podstawowych z naszego województwa.
Szczegółowy wykaz prace i czynności szczególnie niebezpiecznych, których nie należy powierzać dzieciom do lat 15. w gospodarstwach rolnych można znaleźć na stronie internetowej www.krus.gov.pl w zakładce prewencja a także w Placówce Terenowej KRUS w Bełchatowie.

Wyścig kolarski o Puchar Wójta Gminy Kluki

wyscig_kolarski

Jednorazowe stypendia Wójta Gminy Kluki za wyniki w nauce w roku szkolnym 2015/2016

Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjum prowadzonych przez gminę Kluki i szkół ponadgimnazjalnych oraz studenci, stale zamieszkujący i zameldowani na terenie gminy Kluki są uprawnieni – po spełnieniu regulaminowych warunków – do otrzymania jednorazowego stypendium Wójta Gminy Kluki za wyniki w nauce.

Zasady przyznawania stypendium na terenie Gminy Kluki zostały określone w uchwale Nr 39/VI/2015 RADY GMINY KLUKI z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania jednorazowego stypendium Wójta Gminy Kluki za wyniki w nauce dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum, prowadzonych przez Gminę Kluki oraz w uchwale nr 38/VI/2015 RADY GMINY KLUKI z dnia 26 lutego 2015 r w sprawie regulaminu przyznawania jednorazowego stypendium Wójta Gminy Kluki za wyniki w nauce dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów z terenu Gminy Kluki.

Uczniowie Szkół Podstawowych oraz Gimnazjum.
Z wnioskami o stypendium mogą wystąpić dyrektorzy szkół, rodzice lub opiekunowie prawni ucznia. Wnioski o przyznanie stypendium należy składać do Urzędu Gminy w Klukach w terminie do 10 lipca każdego roku.
Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniom, którzy posiadają co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania oraz spełniają co najmniej jeden z poniższych kryteriów:
1) po ukończeniu kl. IV-VI szkoły podstawowej uzyskali średnią ocen minimum 4,75.
2) po ukończeniu kl. I-III gimnazjum uzyskali średnia ocen minimum 4,50.
3) w roku szkolnym, za który przyznawane jest stypendium byli finalistami lub laureatami konkursów i olimpiad przedmiotowych ogłaszanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Kuratora Oświaty lub Zarząd Województwa Szkolnego Związku Sportowego przynajmniej na szczeblu wojewódzkim, w każdej dziedzinie, bez względu na średnią ocen.

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i studentów z terenu Gminy Kluki.
Stypendium przyznaje się za wyniki w nauce:
1) uczniom szkół ponadgimnazjalnych dziennych do ukończenia 23 roku życia;
2) studentom studiów stacjonarnych szkół wyższych do ukończenia 26 roku życia.
Wnioski o przyznanie stypendium należy składać do Wójta Gminy Kluki w sekretariacie Urzędu Gminy w Klukach w terminie:
1) uczniowie – do dnia 31 lipca każdego roku;
2) studenci – do dnia 10 października każdego roku.
Prawo do ubiegania się o stypendium za wyniki w nauce przysługuje uczniom i studentom, o których
mowa, którzy spełniają następujące warunki:
1) uczniowie, którzy uzyskali na koniec roku szkolnego średnią ocen minimum 4,3 oraz posiadają co najmniej dobrą ocenę z zachowania;
2) studenci, którzy uzyskali średnią ocen ze wszystkich zaliczeń i egzaminów na koniec danego roku
akademickiego minimum 4,0.
Wnioski o przyznanie stypendium mogą składać:
1.Uczeń po osiągnięciu pełnoletniości lub student,
2.Rodzice lub opiekuni prawni ucznia

1050-lecie Chrztu Polski, 880-lecie powstania Kluk

plakat1050-880

Witaj

Serdecznie zapraszam do Gminy Kluki

Wójt Gminy
mgr Karol Sikora

Witaj
Stan wodomierza
Rodzina 500+
STRATEGIA 2015 – 2022
Informacje
Baza firm

Fundusze zewnętrzne
Karta dużej rodziny
Informator