Loading images...

Obchody uczczenia pamięci żołnierzy polskich w związku z 77. rocznicą wybuchu II wojny światowej 18 września 2016 r. w Klukach

Wójt Gminy Kluki Karol Sikora oraz Proboszcz Parafii NMP Królowej Polski w Klukach ks. Krzysztof Nalepa mają zaszczyt zaprosić na obchody uczczenia pamięci żołnierzy polskich w związku z 77. rocznicą wybuchu II wojny światowej, które odbędą się w dniu 18 września 2016 r. o godz. 11.00 w kościele NMP Królowej Polski w Klukach.

Program:
1. Msza Święta w intencji poległych w czasie II wojny światowej
2. Uroczystości na cmentarzu wojennym:
-okolicznościowe przemówienia
-apel pamięci
-złożenie kwiatów
-program słowno – muzyczny w wykonaniu młodzieży z Zespołu Szkół w Klukach
-prezentacja historyczna – Grupa Rekonstrukcji Historycznej 84 Pułku Strzelców Poleskich

Po części oficjalnej zapraszamy na grochówkę żołnierską.

II wojna 2016

VIII Gminny Turniej piłki nożnej o puchar Wójta Gminy Kluki – 11.09.2016 r.

Puchar Wojta Gminy Kluki 2016

VI Gminne Dożynki w Ścichawie – 28 sierpnia 2016 r.

Dożynki Ścichawa 2016

Wystąpią również: Promienie Bełchatowa, Piotr Grzelak

Ogłoszenie o naborze wniosków na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kluki

Wójt Gminy Kluki ogłasza nabór wniosków o przyznanie dotacji na dofinansowanie realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kluki.

Przyznawanie dofinansowania odbywać się będzie zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Kluki nr 133/XVIII/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia “Regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Kluki na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków”.

Czas trwania naboru: od dnia 25 sierpnia do dnia 15 września 2016 r lub do czasu wyczerpania puli środków przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy na rok 2016. Decyduje kolejność składania wniosków.

Miejsce składania wniosków wraz z kompletem dokumentów:
Wniosek wraz kompletem dokumentów należy złożyć w Urzędzie Gminy Kluki, Kluki 88, 97-415 Kluki. Wnioski niekompletne bądź złożone poza okresem trwania naboru zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Termin rozpatrzenia wniosków:
Wnioski rozpatrywane będą niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca od daty złożenia, do czasu wyczerpania puli środków w ramach naboru oraz środków przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy na rok 2016.

Pula środków do rozdysponowania w ramach naboru: 10 000,00 zł

Do konkursu nie mogą być zgłaszane zadania zakończone, zrealizowane przed zawarciem umowy na dofinansowanie.

Załączniki:

Budowa odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Kluki

plakat_oze2016

Szanowni Mieszkańcy,

Proponujemy Państwu możliwość uczestniczenia w projekcie „Budowa odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Kluki”, na realizację którego Gmina Kluki będzie starać się o pozyskanie wsparcia finansowego w wysokości do 85% kosztów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Projekt obejmuje:
Zakup i instalację urządzeń OZE do produkcji energii cieplnej na potrzeby gospodarstw domowych, tj.:

INSTALACJE SOLARNE * 2 PŁYTY PŁASKIE, ok. 200L ZBIORNIK – 10 000,00 ZŁ
POMPA CIEPŁA DO CWU* ze zbiornikiem ok. 200L  – 8 000,00 ZŁ
POMPA CIEPŁA DO CWU* bez zbiornika -6 000,00 ZŁ

*ww. kwoty są kwotami szacunkowymi brutto z podatkiem 8% VAT, przy założeniu najmniejszego typu instalacji dla pompy ciepła ze zbiornikiem 2-wężownicowym pojemności 200l, instalacji solarnej 2-ch płyt ze zbiornikiem  2-wężownicowym pojemności ok. 200l lub samej pompy ciepła bez zbiornika. Kwoty są szacunkowymi kwotami na dzień 04-08-2016r. i mogą ulec zmianie po wyborze Wykonawcy kompletnych prac wykonawczych wyłonionego w drodze postępowania przetargowego.

Prawdopodobny czas realizacji: 2017-2018
Wartość dofinansowania: do 85% ceny netto
Wkład własny mieszkańca: 15% -20% ceny netto + podatek VAT (od całości)

Przy wyborze preferowanego typu instalacji należy kierować się zasadą:

 • Montaż na dachu budynku mieszkalnego bez eternitu
 • Stawka podatku VAT dla montażu na dachu na budynku mieszkalnym lub w jego obrysie wynosi 8%. Dla montażu na gruncie w granicach działki lub na innym budynku nieznajdującym się w obrysie budynku mieszkalnego stawka podatku VAT wynosi 23%
 • Powierzchnia minimalna do montażu na dachu dla 2 płyt solarnych instalacji wynosi 4m2
 • Każdy uczestnik wybiera tylko i wyłącznie jeden typ instalacji- jeżeli z przyczyn technicznych nie będzie możliwy montaż wybranego typu, zostanie zaproponowany inny, zgodny z potrzebami gospodarstwa domowego
 • Budynek mieszkalny musi być budynkiem oddanym do użytku na dzień składania ankiety Celem udokumentowania wykorzystywaniu instalacji na potrzeby gospodarstwa domowego, zgodnie z konkursem 4.1.2 RPO WŁ na lata 2014-2020, każdy uczestnik ma obowiązek określenia w ankiecie ilości zapotrzebowania na CWU oraz energię elektryczną w oparciu o rachunki/faktury/umowę przyłączeniową.

Warunki uczestnictwa:

 • lokalizacja budynku mieszkalnego na terenie Gminy Kluki,
 • uregulowany stan prawny nieruchomości, na której jest położony budynek,
 • brak zaległości wobec Gminy z tytułu podatków i opłat, dokonanie wpłaty przez właściciela na rzecz Gminy należnego udziału wkładu własnego w terminie wskazanym przez Gminę,
 • uiszczenie opłaty za audyt i wizję lokalną w wysokości 80,00 zł brutto na konto wskazane przez Wykonawcę audytu;
 • podpisanie przez właściciela budynku z Gminą umowy regulującej prawa i obowiązki związane z realizacją projektu po pozyskaniu przez Gminę wsparcia,
 • złożenie przez Mieszkańca prawidłowo wypełnionej ankiety ( do pobrania poniżej) stanowiących załączniki do niniejszej informacji,
 • w budynku wskazanym w ankiecie nie może być zarejestrowana działalność gospodarcza, w tym także rolnicza

Procedura postępowania:
Celem zgłoszenia udziału w Projekcie Mieszkaniec powinien złożyć KOMPLETNIE WYPEŁNIONĄ ankietę w Urzędzie Gminy Kluki zgodnie z REGULAMINEM ( do pobrania poniżej ) w terminie od 08.08.2016 do 12.08.2016.
Ankieta jest dostępna  do pobrania na stronie internetowej Urzędu Gminy Kluki lub w wersji papierowej w siedzibie Urzędu.
Po zebraniu ankiet i ich weryfikacji pod kątem wielkości zapotrzebowania na cwu zostanie utworzona lista mieszkańców Gminy Kluki przystępujących do Projektu, zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
KAŻDY UCZESTNIK MOŻE ZŁOŻYĆ JEDNĄ ANKIETĘ Z WYBRANYM JEDNYM TYPEM INSTALACJI OZE!

Spotkanie informacyjne:
09-08-2016r. godz. 17:00 w GMINNYM OŚRODKU KULTURY W KLUKACH

Załączniki do pobrania:
Regulamin
Ankieta

Umowa użyczenia OZE Kluki 2016

Zaproszenie na spotkanie w świetlicy w Nowym Janowie – 8 sierpnia 2016 r

W dniu 8.08.2016 r. o godz. 17.00 w świetlicy w Nowym Janowie, odbędzie się spotkanie Przedstawicieli Elektrowni Bełchatów z Mieszkańcami sołectw: Nowy Janów, Kuźnica Kaszewska, Zarzecze, Trząs dotyczące funkcjonowania składowiska popiołów Bagno-Lubień.

II Duathlon Ojszczywilk – 13.08.2016 r.

II Rodzinny Duathlon Ojszczywilk 2016.
Wójt Gminy Kluki objął patronat nad zawodami, które odbędą się w dniu 13 sierpnia 2016 r na terenie naszej Gminy w Ciszy koło Parzna:
– 5 km bieg, 21 km rower (obowiązkowy kask) i 2,5 km bieg. Organizatorem duathlonu jest Ludowy Sportowy Klub Kolarski (LSKK) “Bełchatów” wraz z KB Spartakus Bełchatów.

Rejestracja na stronie – Ojszczywilk.pl

Howling Wolf Background

 

Dzieci z Gminy Kluki w Ustce

Gmina Kluki wraz z Gminą Buczek oraz Związkiem Zawodowego Centrum Narodowego Młodych Rolników i Krajową Radą Izb Rolniczych organizuje wypoczynek letni dla dzieci rolników, uprawnionych do świadczeń KRUS w 2016 roku dofinansowanych z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego. Gmina Kluki współfinansuje 50 % kosztów rodzica na jedno dziecko z danej rodziny, tj. 220 zł. Resztę kosztów pokrywa KRUS.
W terminie 17 – 30 sierpnia 2016 roku do Ośrodka Wypoczynkowego „Bałtyk”, ul. Storczykowa 10, 76-270 Ustka, na wypoczynek letni prawdopodobnie pojedzie 6 dzieci w wieku 7-16 lat z terenu Gminy Kluki.
Więcej informacji pod nr tel. (44) 6315 002 lub w Urzędzie Gminy Kluki w sekretariacie.

Badania mammograficzne 22.07.2016 w Klukach

mammo2016

III Gminne Dni Rodziny w Kaszewicach – 26.06.2016 r

dnirodziny2016_2_

Witaj

Serdecznie zapraszam do Gminy Kluki

Wójt Gminy
mgr Karol Sikora

Witaj
Stan wodomierza
Rodzina 500+
STRATEGIA 2015 – 2022
Informacje
Baza firm

Fundusze zewnętrzne
Karta dużej rodziny
Informator