Loading images...

Eko-Region – Harmonogram odbioru odpadów w okresie 01.01.2016 – 31.12.2016 r.

ekoregion

Eko-Region – Harmonogram PDF


Harmonogram na stronie EKO-REGION

(zakładka – Harmonogramy / Bełchatowski / Gmina Kluki)

Zaproszenie na XVI Regionalny Marsz Szlakiem Powstańców Styczniowych 1863r.

szlakiem2016

Zaproszenie na Wieczór Kolędowy w Gminnym Ośrodku Kultury w Klukach

bn2015

Serdecznie zapraszamy

Mieszkańców Gminy Kluki

do udziału w

WIECZORZE KOLĘDOWYM

który odbędzie się

17 stycznia 2016 roku

o godzinie 17.00

w Gminnym Ośrodku Kultury w Klukach

Wójt Gminy Kluki
Karol Sikora

Gminny Ośrodek Kultury w Klukach
Gminna Biblioteka Publiczna w Klukach

INFORMACJA dot. dostawy wody do Mieszkańców gminy Kluki od 1.1.2016 r

kran

INFORMACJA

dot. dostawy wody do Mieszkańców gminy Kluki

Informujemy, iż z dniem 1 stycznia 2016 r., Gmina Kluki będzie realizowała zadanie dotyczące dostarczania wody dla Mieszkańców Gminy Kluki zamiast dotychczasowego operatora Gminy Bełchatów, zgodnie z podjętą uchwałą przez Radę Gminy Kluki – uchwała nr 43/VIII/2015 z dnia 26 marca 2015 r.

W związku z powyższym od 1 stycznia 2016 r. będą zawarte nowe umowy na dostarczanie wody, pomiędzy odbiorcami wody a Gminą Kluki. Umowę można zawrzeć w Urzędzie Gminy w Klukach lub poprzez pracownika Urzędu Gminy w Klukach w miejscu  zamieszkania.

W związku z powyższym pracownicy Urzędu Gminy w Klukach dotrą do Państwa w celu podpisania umowy. Prosimy o przygotowanie następujących informacji:

  • imię i nazwisko odbiorcy/ów wraz z adresem zamieszkania,
  • pesel, seria i nr dowodu osobistego,
  • adres lub nr działki, do której dostarczana jest woda,
  • wskazanie wodomierza głównego na dzień 1.1.2016 (odczyt należy zaokrąglić do pełnych metrów sześciennych),
  • nr fabryczny wodomierza,
  • tytuł prawny do nieruchomości na której znajduje się przyłącze (własność, współwłasność, dzierżawa, najem, użytkowanie, zarząd),
  • protokół odbioru technicznego przyłącza wodociągowego oraz zestawu wodomierzowego (data).

W przypadku nieobecności prosimy o stawienie się osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Klukach wraz z niezbędnymi dokumentami, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.01.2016 r. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 44 6315 002 w godz. 7:30 – 15:30.

Zgłoszenia stanu wodomierza będzie można dokonywać u inkasenta, telefonicznie lub przez formularz na stronie internetowej gminy Kluki www.kluki.pl

Informujemy, iż odbiorcy usług będą zobowiązani do dokonywania zapłaty za dostarczoną wodę w kwartalnych okresach obrachunkowych na warunkach określonych w zawartej umowie z Gminą Kluki oraz zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku, o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. 2015 poz. 139).

Płatności za wodę zużytą od dnia 1.01.2016r. należy dokonywać na konto Urzędu Gminy w Klukach wskazane na fakturze: u inkasenta, przelewem lub w kasie Banku Spółdzielczego w Klukach.

z poważaniem

Wójt Gminy Kluki

Karol Sikora

Wzór umowy na dostarczanie wody

Boże Narodzenie 2015

Przedszkole w Klukach czynne od 6.00 do 16.00

Wójt Gminy Kluki informuje Mieszkańców Gminy Kluki

Przedszkole w Zespole Szkół w Klukach jest czynne

od poniedziałku do piątku w godzinach 6.00- 16.00

–  placówka publiczna prowadzoną przez  Gminę Kluki.

Placówka dostosowana jest do potrzeb i możliwości dzieci w wieku przedszkolnym. W placówce zatrudniona jest wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna, która stanowi zintegrowany zespół, cechujący się dużym doświadczeniem i odpowiedzialnością. Praca dydaktyczno – wychowawcza Przedszkola, planowana jest zgodnie z obowiązującą podstawą programową.

Do Przedszkola w Zespole Szkół w Klukach przyjmuje się dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Kluki, w wieku od 3 do 5 lat. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

Rodzice/opiekunowie prawni dzieci chcących uczęszczać do Przedszkola w Zespole Szkół w Klukach, składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w sekretariacie szkoły.

W Przedszkolu dzieci otrzymują trzy posiłki dziennie – śniadanie, dwudaniowy obiad, podwieczorek, świeże, smaczne, pożywne i zdrowe przygotowywane w kuchni w szkole – w odpłatności 5 zł.(dziennie).

ZAPRASZAM

Wójt Gminy Kluki

Karol Sikora

 

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do realizacji zadania publicznego: Pływanie dla uczniów szkół podstawowych z gminy Kluki

img_4254

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag
do realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową
z pominięciem otwartego konkursu ofert, w trybie art. 19a
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

Wójt Gminy Kluki informuje, że w dniu 03 listopada 2015 roku do Urzędu Gminy w Klukach wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Pływania, na realizację zadania publicznego pn.: ”Pływanie dla uczniów szkół podstawowych z gminy Kluki”.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, ofertę zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Urzędu Gminy Kluki oraz na stronie internetowej:  kluki.pl.

Wobec powyższego, informuję, że zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118) można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Gminy w Klukach w pokoju nr 9 (sekretariat), drogą elektroniczną na adres e-mailowy sekretariat@kluki.pl lub listownie na adres – Urząd Gminy Kluki, 97-415 Kluki 88, do dnia 12 listopada 2015 roku (decyduje data wpływu do Urzędu).

Po upływie wyżej określonego terminu oraz rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, Wójt Gminy Kluki zawrze umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego ze składającym ofertę Stowarzyszeniem Przyjaciół Pływania.

Oferta – Pływanie dla uczniów szkół podstawowych z gminy Kluki

Poświęcenie sztandaru Gminy Kluki – 11 listopada 2015 r.

Zaproszenie na Koncert Laureatów XVI Regionalnego Przeglądu Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej “Moja Ojczyzna” 11.11.2015 r.

zaproszenie-2015-www-na-koncert-laureatow1

Odbiór odpadów wielkogabarytowych – wystawka 26-27.10.2015

Szanowni Mieszkańcy Gminy Kluki.

EKO-REGION sp. z o.o. uprzejmie informuje, że w dniach 26-27.10.2015 r. od godziny 6.00 na terenie Gminy Kluki odbędzie się bezpłatny odbiór odpadów wielkogabarytowych od właścicieli prywatnych posesji.

Odpady będą odbierane według następującego harmonogramu:


26.10.2015 r. (poniedziałek)

27.10.2015 r. (wtorek)

Bożydar 

Chmielowiec

Kaszewice

Kawalce

Kluki

Kolonia Kaszewice

Kuźnica Kaszewska

Nowy Janów

Pólko

Sadulaki

Słupia

Trząs

Zarzecze

Żar

Żelichów

Borowiny 

Cisza

Huta Strzyżewska

Imielnia

Laski

Niwisko

Osina

Parzno

Podścichawa

Podwierzchowiec

Podwódka

Roździn

Strzyżewice

Ścichawa

Teofilów

Wierzchy Kluckie

Wierzchy Parzeńskie

Odpady powstające w gospodarstwie domowym o rozmiarach wielkogabarytowych należy wystawić do drogi dojazdowej.

W ramach wystawki odbierane będą:

• radia, telewizory, monitory oraz inny sprzęt RTV,

• lodówki, pralki, kuchenki, odkurzacze oraz inny sprzęt AGD,

• opony z samochodów osobowych,• złom metalowy  – rynny, rury, blachy, piece,

• dywany, wykładziny, meble

• duże opakowania z tworzyw sztucznych bez zawartości – beczki, skrzynki, wiadra,

• elementy stolarki  – listwy, deski, płyty wiórowe, drzwi, okna,

• odpady zielone  – powiązane gałęzie z drzew i krzewów.

Jako odpady wielkogabarytowe nie są traktowane i nie będą odbierane:

• odpady poremontowe i budowlane: gruz, płytki, cegła, kamienie,

• odpady tekstylne: odzież, obuwie, tkaniny wystroju wnętrz (firany, zasłony, narzuty, koce),

• szkło w żadnej postaci,

• duże opakowania z tworzyw sztucznych po odpadach niebezpiecznych: farbach, lakierach i rozpuszczalnikach,

• odpady powstające w ramach prowadzonej działalności gospodarczej,

• odpady zawierające azbest  – eternit.


Witaj

Serdecznie zapraszam do Gminy Kluki

Wójt Gminy
mgr Karol Sikora

Witaj
Informacje
Baza firm

Fundusze zewnętrzne
Karta dużej rodziny
Informator