Loading images...

Przystąpienie do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Kluki na lata 2015 – 2022

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do opracowywania Strategii Rozwoju Gminy Kluki na lata 2015 – 2022.

W związku z Uchwała Nr 31/V/2015 Rady Gminy Kluki z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie przystąpienia do opracowywania Strategii Rozwoju Gminy Kluki na lata 2015 – 2022 roku Wójt Gminy Kluki zawiadamia o podjęciu prac nad opracowaniem dokumentu Strategii rozwoju gminy Kluki na lata 2015 – 2022 roku oraz zaprasza do udziału w I konsultacjach społecznych projektu dokumentu.

Wnioski do opracowywanego dokumentu należy składać na piśmie do dnia 29.05.2015r., w Urzędzie Gminy Kluki pok. 9 (sekretariat), Kluki 88, 97-415 Kluki lub za pomocą komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres e-mail: sekretariat@kluki.pl (w temacie należy podać: Strategia Rozwoju Gminy Kluki).

Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy lub instytucji oraz przedmiot wniosku. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Kluki. W ramach II etapu konsultacji zaprosimy Państwa do udziału w spotkaniu konsultacyjnym oraz wypełnienia ankiety strategicznej. W ramach III etapu konsultacji zaprosimy Państwa do składania wniosków i uwag do opracowanego projektu dokumentu Strategii gminy Kluki na lata 2015 – 2022 roku.

Informacje odnośnie konsultacji społecznych będą ukazywać się sukcesywnie w prasie lokalnej, stronie internetowej gminy (kluki.pl, bip.kluki.pl) oraz tablicy ogłoszeń.

Wójt Gminy Kluki

Karol Sikora

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Trząs.

Kluki, dnia 27.03 2015 r.

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Trząs.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2015 poz. 199) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Kluki uchwały Nr 29/V/15 z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Trząs.   Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Kluki, Kluki 88, 97-415 Kluki, w terminie do dnia 20 kwietnia 2015 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Jednocześnie na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Trząs oraz o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko związanej ze sporządzaniem ww. planu miejscowego. Można zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy, która jest wyłożona do wglądu w Urzędzie Gminy Kluki, Kluki 88 w godzinach urzędowania. Każdy ma prawo do składania wniosków w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Trząs wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Wnioski w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko można składać do Wójta Gminy Kluki w Urzędzie Gminy Kluki, Kluki 88, 97-415 Kluki w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 kwietnia 2015 r., w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 262 ze zm.) poprzez skrzynkę podawczą gminy na adres e-mail: sekretariat@kluki.pl. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Kluki.

Wójt Gminy Kluki

Karol Sikora

Nabór do orkiestry dętej

trabka Jeśli grasz lub chcesz nauczyć się grać na trąbce, puzonie, tubie, saksofonie, klarnecie lub werblach, zgłoś chęć uczestnictwa w sekretariacie Urzędu Gminy w Klukach(44 6315002, sekretariat@kluki.pl). Spotkanie organizacyjne początek kwietnia 2015 r.

Wiosenna zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Szanowni Mieszkańcy Gminy KLUKI,

Uprzejmie informujemy, iż w dniach 07 – 08 kwietnia 2015 roku od godziny 6.00 przeprowadzony zostanie na terenie Gminy Kluki nieodpłatny odbiór odpadów wielkogabarytowych od właścicieli prywatnych posesji.

Odpady powstające w gospodarstwie domowym o rozmiarach wielkogabarytowych należy wystawić przy drodze dojazdowej.

Kolejność przejazdu:

We wtorek 07 kwietnia samochody bełchatowskiej spółki „Eko-Region” odbiorą odpady wystawione przed posesjami w miejscowościach:
Bożydar, Chmielowiec, Kaszewice, Kawalce, Kluki, Kolonia Kaszewice, Kuźnica Kaszewska, Nowy Janów, Pólko, Sadulaki, Słupia, Trząs, Zarzecze, Żar, Żelichów.

W środę 08 kwietnia odpadów wielkogabarytowe będą zbierane w miejscowościach:
Borowiny, Cisza, Huta Strzyżewska, Imielnia, Laski, Lesisko, Niwisko, Osina, Parzno, Podścichawa, Podwierzchowiec, Podwódka, Roździn, Strzyżewice, Ścichawa, Teofilów, Wierzchy Kluckie, Wierzchy Parzeńskie.

W ramach „wystawki” odbierane będą:
radia, telewizory, monitory oraz inny sprzęt RTV, lodówki, pralki, kuchenki, odkurzacze oraz inny sprzęt AGD, opony z samochodów osobowych, złom metalowy – rynny, rury, blachy, piece, dywany, wykładziny, meble, duże opakowania z tworzyw sztucznych bez zawartości – beczki, skrzynki, wiadra, elementy stolarki – listwy, deski, płyty wiórowe, drzwi, okna, odpady zielone – powiązane gałęzie z drzew i krzewów, akumulatory.

Nie będą zbierane:
odpady poremontowe i budowlane: gruz, płytki, cegła, kamienie, odpady tekstylne: odzież, obuwie, tkaniny wystroju wnętrz (firany, zasłony, narzuty, koce), odpady szklane, duże opakowania z tworzyw sztucznych po odpadach niebezpiecznych: farbach, lakierach i rozpuszczalnikach, odpady powstające w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, odpady zawierające azbest – eternit.

Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Klukach – 25.02.2015

Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Klukach

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bełchatowie zaprasza na bezpłatne konsultacje z zakresu możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej, w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego (MPI).

Do skorzystania z indywidualnych, bezpłatnych konsultacji zapraszamy osoby z terenu Podregionu Wschodniego województwa łódzkiego (tj. powiatów: bełchatowskiego, opoczyńskiego, piotrkowskiego, radomszczańskiego, tomaszowskiego i miasta na prawach powiatu – Piotrkowa Trybunalskiego).

Specjalista ds. funduszy europejskich będzie dla Państwa dostępny 25 lutego br.
(tj. środa):

  • w godz. 12:00 – 14:30, w Urzędzie Gminy w Klukach, Kluki 88

W przypadku chęci skorzystania z indywidualnych konsultacji, prosimy o wysłanie formularza zgłoszeniowego na adres e-mail: LPIBelchatow@lodzkie.pl lub dostarczenie do siedziby LPI w Bełchatowie, do 24 lutego 2015 r., do godz. 14.00.

Serdecznie zapraszamy!

Szczegółowe informacje nt. MPI można uzyskać w:

Lokalnym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Bełchatowie

ul. Kościuszki 17, 97-400 Bełchatów

tel. 44 633 05 13, 44 633 34 63

email: LPIBelchatow@lodzkie.pl

Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013

Zaproszenie na XV Reginalny Marsz Szlakiem Powstańców Styczniowych

Relacja z XV Regionalnego Marszu szlakiem Powstańców Styczniowych – artykuł Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi

W dniu 1 lutego 2015 roku ponad 400 osobowa grupa dzieci, młodzieży i dorosłych, przeszła szlakiem Powstańców Styczniowych: Parzno – Grobla – Kluki – Kaszewice – Kurnos II. Organizatorem XV Regionalnego Marszu Szlakiem Powstania Styczniowego im. Czcigodnej Sługi Bożej Wandy Malczewskiej było Regionalne Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne a Patronat Honorowy na Marszem objął Wójt Gminy Kluki Karol Sikora.

Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwój świadomości narodowej – to najważniejsze cele Marszu. Marsz rozpoczął się mszą świętą, którą w kościele w Parznie odprawił ks. proboszcz Tomasz Owczarek. Po mszy świętej Jolanta Chełmińska, Wojewoda Łódzki oraz Magdalena Sawka przedstawiciel kierownika Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych wręczyli medale PRO PATRIA, które otrzymali – ks. Tomasz Owczarek, wójt Karol Sikora, wójt Kamil Ładziak, Hanna Hellwig-Stańczuk, Danuta Braun i Szczepan Chrzęst. W trakcie Marszu złożono kwiaty w Krypcie Czcigodnej Sługi Bożej Wandy Malczewskiej oraz na grobie powstańców styczniowych na cmentarzu w Kaszewicach.

15-marsz 15marsz

 

Wybory sołtysów i rad sołeckich w 17 sołectwach Gminy Kluki

soltys W dniach od 12 stycznia  do 24 stycznia 2015 roku odbyło  się 17 zebrań w 17 sołectwach  na terenie Gminy Kluki. W zebraniach uczestniczył Wójt Gminy Kluki Karol Sikora oraz przedstawiciele gminy. Na początku każdego zebrania dokonano wyboru komisji skrutacyjnej. Po zgłoszeniu kandydatury na sołtysa a potem do rady sołeckiej w głosowaniu tajnym na nową kadencje 2015-2019 w poszczególnych sołectwach wybrani zostali sołtysi:

Cisza – Grażyna Krawczyk

Imielnia – Ciesak Bogdan

Kaszewice – Piotr Matyśniak

Kluki – Jacek Sionkowski

Kuźnica Kaszewska – Dorota Weder

Nowy Janów – Magdalena Kusak

Osina  – Jadwiga Matyśkiewicz

Parzno – Dorota Rogut

Podwódka – Andrzej Stramski

Roździn – Ireneusz Papuga

Strzyżewice – Tresa Łabędzka

Ścichawa – Marian Lang

Trząs – Małgorzata Pabich

Wierzchy Kluckie – Ewelina Sosnowska

Zarzecze – Waldemar Naturalny

Żar – Edmund Siewiera

Żelichów – Renata Stolarczyk

Na każdym zebraniu sołeckim Wójt Gminy Kluki przedstawił zebranym mieszkańcom plany inwestycyjne w sołectwach na rok 2015.

Spotkanie z Przedsiębiorcami

Serdecznie zapraszam Przedsiębiorców  działających na terenie Gminy Kluki na Spotkanie Noworoczne Przedsiębiorców, które odbędzie się w dniu 26.01.2015 r o godz. 17.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Klukach

Wójt Gminy Kluki

Karol Sikora

 

W programie udział biorą:

  • Regionalna Izba Gospodarcza w Bełchatowie
  • Urząd Pracy w Bełchatowie
  • Bank Spółdzielczy w Kleszczowie
  • Bełchatowsko-Kleszczowski Park Przemysłowo Technologiczny
  • Agencja Rozwoju Regionalnego „ARREKS” S.A.
  • Knowledge Life Time – „Bezpieczeństwo finansowe Przedsiębiorcy”
  • Lokalna Grupa Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty”

 

Harmonogram odbioru odpadów na 2015 rok

Uprzejmie informujemy, iż w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na odbiór odpadów komunalnych na terenie gminy Kluki wygrała firma EKO-REGION Sp. z o. o.   z którą podpisano umowę w dniu 02 stycznia 2015 r.

Harmonogram odbioru odpadów na 2015 rok

Podziękowania dla Mieszkańców

Drodzy Mieszkańcy Gminy Kluki. karolsikora

Serdecznie dziękuję za okazane zaufanie i życzliwość.

Podziękowania moje są tym większe, że wyboru mojej osoby na Wójta Gminy Kluki dokonaliście Państwo po drugi.

Dziękuję za każdy głos oddany na mnie jak również na radnych.

Zapewniam, że wspólnie będziemy kontynuować dzieło rozwoju naszej gminy dla dobra jej Mieszkańców.

Z wyrazami szacunku

Karol Sikora

Wójt Gminy Kluki

Witaj

Serdecznie zapraszam do Gminy Kluki

Wójt Gminy
mgr Karol Sikora

Witaj
Informacje
Baza firm

Fundusze zewnętrzne
Karta dużej rodziny
Informator