Loading images...

III Gminne Dni Rodziny w Kaszewicach – 26.06.2016 r

dnirodziny2016_2_

III edycja Konkursu “EkoAktywni” o nagrodę WFOŚiGW w Łodzi

ekoaktywni3

więcej informacji na temat konkursu:

http://www.zainwestujwekologie.pl/konkursy_o_nagrode_funduszu/article,1869,1,1.html

Bezpieczeństwo dzieci na wsi podczas wakacji

Zadbaj o bezpieczne wakacje najmłodszych

Mimo braku oficjalnych statystyk dotyczących wypadków dzieci przy pracy w gospodarstwach rolnych obserwacja środowiska wiejskiego prowadzi do wniosku, że ich liczba jest zdecydowanie mniejsza niż kilkanaście lat temu. Obserwujemy, że rolnicy rzadziej angażują dzieci do pomocy przy pracach rolniczych, a powierzane najmłodszym czynności są adekwatne do ich wieku i możliwości. Młode pokolenie, które przejmuje ziemię jest bardziej świadome i większą wagę przykłada do zapewnienia dzieciom właściwej opieki oraz warunków do rozwoju i nauki. Na czas wzmożonych prac w gospodarstwie dzieciom organizuje się opiekę osób starszych. Dzięki funduszom unijnym na terenach wiejskich (także na terenie powiatu bełchatowskiego) powstało wiele przedszkoli i świetlic, które zapewniają opiekę najmłodszym przez cały rok. Pozytywny wpływ na bezpieczeństwo pracy i życia mieszkańców wsi mają również zmiany w polskim rolnictwie, dzięki którym w znaczący sposób zmniejszył się udział prac wykonywanych ręcznie a sprzęt stosowany w rolnictwie jest nowoczesny i posiada wysoki standard bezpieczeństwa.
W gospodarstwach rolnych występują liczne zagrożenia dla życia i zdrowia osób, które w nim pracują i mieszkają. Człowiek styka się tam z wieloma szkodliwymi czynnikami: fizycznymi
(jest narażony na przejechanie, uderzenie przez maszyny i urządzenia będące w ruchu, kontakt z dużymi zwierzętami), biologicznymi (narażenie na zakażenie chorobami odzwierzęcymi), chemicznymi (zatrucie środkami ochrony roślin, nawozami i paliwami). Szczególnie niebezpiecznie jest latem. Podczas prac żniwnych dochodzi do wielu groźnych wypadków, z udziałem kombajnów, pras do słomy i siana, przyczep transportowych, których ofiarami są również dzieci. O tej porze roku większość dzieci rolników przebywa w miejscu zamieszkania. Często towarzyszą im kuzyni przyjeżdżający na letni wypoczynek do dziadków, babć, cioć i wujków. Ciekawość i chęć poznania otoczenia powodują, że pozostając bez opieki osób dorosłych, mogą znaleźć się w niebezpiecznych miejscach lub robić rzeczy, których nie powinny. Zdarza się też, że dzieci są angażowane do prac rolniczych. Rodzice w ten sposób przygotowują młode pokolenie do prowadzenia w przyszłości samodzielnie gospodarstwa rolnego. Należy jednak pamiętać, że nadmierne obciążanie pracą lub pozostawienie dzieci bez opieki kończy się groźnymi wypadkami, powodującymi negatywne i nieodwracalne konsekwencje dla zdrowia oraz rozwoju fizycznego i psychicznego dzieci. Intensywne angażowanie dziecka do prac rolnych powoduje, że zbyt wcześnie przyjmuje ono rolę osoby dorosłej, co ogranicza lub pozbawia je możliwości funkcjonowania w roli dziecka, z którą wiążą się beztroska, zabawa, przyjemność. Młody człowiek, który poświęca dużo czasu na prace
w gospodarstwie rolnym, ma mniejsze możliwości zdobycia dobrego wykształcenia, rozwijania własnych zainteresowań, nawiązania szerszych kontaktów społecznych.
KRUS na terenie województwa łódzkiego organizuje wiele działań skierowanych do dzieci, które mają na celu uświadomienie jakie zagrożenia czyhają w gospodarstwach rolnych. Pogadanki
w szkołach i konkursy realizowane są na terenie całego powiatu bełchatowskiego. Jednym z takich działań jest cykliczny konkurs plastyczny pn. „Bezpiecznie na wsi”. Tegoroczny tytuł „Niebezpieczne atrakcje w wakacje!” dotyczył szczególnego okresu w roku, gdy dochodzi do nasilonych prac w gospodarstwie rolnym. W tegorocznej edycji konkursu wzięło udział 1606 uczniów ze 125 szkół podstawowych z naszego województwa.
Szczegółowy wykaz prace i czynności szczególnie niebezpiecznych, których nie należy powierzać dzieciom do lat 15. w gospodarstwach rolnych można znaleźć na stronie internetowej www.krus.gov.pl w zakładce prewencja a także w Placówce Terenowej KRUS w Bełchatowie.

Wyścig kolarski o Puchar Wójta Gminy Kluki

wyscig_kolarski

Jednorazowe stypendia Wójta Gminy Kluki za wyniki w nauce w roku szkolnym 2015/2016

Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjum prowadzonych przez gminę Kluki i szkół ponadgimnazjalnych oraz studenci, stale zamieszkujący i zameldowani na terenie gminy Kluki są uprawnieni – po spełnieniu regulaminowych warunków – do otrzymania jednorazowego stypendium Wójta Gminy Kluki za wyniki w nauce.

Zasady przyznawania stypendium na terenie Gminy Kluki zostały określone w uchwale Nr 39/VI/2015 RADY GMINY KLUKI z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania jednorazowego stypendium Wójta Gminy Kluki za wyniki w nauce dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum, prowadzonych przez Gminę Kluki oraz w uchwale nr 38/VI/2015 RADY GMINY KLUKI z dnia 26 lutego 2015 r w sprawie regulaminu przyznawania jednorazowego stypendium Wójta Gminy Kluki za wyniki w nauce dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów z terenu Gminy Kluki.

Uczniowie Szkół Podstawowych oraz Gimnazjum.
Z wnioskami o stypendium mogą wystąpić dyrektorzy szkół, rodzice lub opiekunowie prawni ucznia. Wnioski o przyznanie stypendium należy składać do Urzędu Gminy w Klukach w terminie do 10 lipca każdego roku.
Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniom, którzy posiadają co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania oraz spełniają co najmniej jeden z poniższych kryteriów:
1) po ukończeniu kl. IV-VI szkoły podstawowej uzyskali średnią ocen minimum 4,75.
2) po ukończeniu kl. I-III gimnazjum uzyskali średnia ocen minimum 4,50.
3) w roku szkolnym, za który przyznawane jest stypendium byli finalistami lub laureatami konkursów i olimpiad przedmiotowych ogłaszanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Kuratora Oświaty lub Zarząd Województwa Szkolnego Związku Sportowego przynajmniej na szczeblu wojewódzkim, w każdej dziedzinie, bez względu na średnią ocen.

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i studentów z terenu Gminy Kluki.
Stypendium przyznaje się za wyniki w nauce:
1) uczniom szkół ponadgimnazjalnych dziennych do ukończenia 23 roku życia;
2) studentom studiów stacjonarnych szkół wyższych do ukończenia 26 roku życia.
Wnioski o przyznanie stypendium należy składać do Wójta Gminy Kluki w sekretariacie Urzędu Gminy w Klukach w terminie:
1) uczniowie – do dnia 31 lipca każdego roku;
2) studenci – do dnia 10 października każdego roku.
Prawo do ubiegania się o stypendium za wyniki w nauce przysługuje uczniom i studentom, o których
mowa, którzy spełniają następujące warunki:
1) uczniowie, którzy uzyskali na koniec roku szkolnego średnią ocen minimum 4,3 oraz posiadają co najmniej dobrą ocenę z zachowania;
2) studenci, którzy uzyskali średnią ocen ze wszystkich zaliczeń i egzaminów na koniec danego roku
akademickiego minimum 4,0.
Wnioski o przyznanie stypendium mogą składać:
1.Uczeń po osiągnięciu pełnoletniości lub student,
2.Rodzice lub opiekuni prawni ucznia

1050-lecie Chrztu Polski, 880-lecie powstania Kluk

plakat1050-880

Nabór wniosków na odbiór, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest – do 13 maja 2016 r.

Przypominamy o naborze wniosków na odbiór, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie Gminy Kluki

W imieniu wszystkich zainteresowanych osób fizycznych, przedsiębiorców i innych uprawnionych podmiotów, którzy posiadają odpady azbestowe i są ujęci w inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest, Gmina Kluki planuje wystąpić o dofinansowanie na zadanie:

„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kluki”.

Wnioski o odbiór odpadów zawierających azbest należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 13.05.2016 r. w Urzędzie Gminy w Klukach, w godzinach pracy Urzędu.
Wnioski należy składać wg wzoru dostępnego na stronie Gminy Kluki www.kluki.pl oraz w siedzibie Urzędu Gminy w Klukach.
Wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane!
Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Klukach, pokój nr 23 lub pod numerem tel. 44 6315002 wew. 22.

Wójt Gminy Kluki
Karol Sikora

Pobierz wniosek

„Umiem pływać” 2016 – w Gminie Kluki

Gmina Kluki przystąpiła do realizacji programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”, który zakłada systematyczny i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych z zakresu nauki pływania.
Program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” współfinansowany jest przez Gminę Kluki oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki.
Obecnie w programie uczestniczy 90 uczniów z klas II-III Szkół Podstawowych w Klukach, Kaszewicach i w Parznie. Zajęcia odbywają się od kwietnia do czerwca 2016r a po wakacjach od września do grudnia 2016 r. Udział dzieci w projekcie jest bezpłatny.
Główne cele projektu to:
• upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży,
• nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania,
• profilaktyka przeciwdziałania i korygowanie wad postawy,
• edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów wodnych.

Jak podkreśla Wójt Gminy Kluki Karol Sikora upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży, popularyzacja sportu to bardzo istotne elementy procesu edukacji, a także wychowania młodego pokolenia. Zajęcia w ramach programu powszechnej nauki pływania to propozycja skorzystania z możliwości nabycia podstawowych umiejętności pływania, rozwijania i podnoszenia sprawności fizycznej, są zachętą do systematycznego uprawiania sportu oraz promowania zdrowego i aktywnego stylu życia.

Więcej czasu dla rolników na złożenie wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich za 2016 rok

Komisja Europejska podjęła decyzję o wydłużeniu do 15 czerwca 2016 roku okresu składania wniosków o tegoroczne płatności bezpośrednie. Kto nie zdąży złożyć wniosku w terminie, będzie miał jeszcze szanse zrobić to do 11 lipca 2016 roku, ale wówczas za każdy roboczy dzień opóźnienia należne płatności będą pomniejszane o 1 proc.

Nestle porusza Polskę – Zagłosuj na lokalizację plenerowej siłowni

Zagłosuj na lokalizację siłowni w Gminie Kluki!

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Kluki na oddanie głosu na nasze lokalizacje zgłoszone do konkursu Nestle porusza Polskę.
Firma Nestle obchodzi w tym roku 150-lecie i w związku z tym organizuje wielką akcję pod hasłem “Nestle porusza Polskę”.
Podczas akcji promowany jest zdrowy tryb życia, czyli to co każdy z nas może dla własnego organizmu zrobić najlepszego. Zachęcamy więc wszystkich naszych mieszkańców do zdrowego odżywiania się i ruchu na świeżym powietrzu.
W ramach propagowania wysiłku fizycznego, firma Nestle zorganizowała konkurs, w którym Nasza Gmina bierze udział. Do wygrania jest siłownia plenerowa, która może zostać wybudowana całkowicie za darmo. Do konkursu zgłosiliśmy dwie lokalizacje.

LOKALIZACJA – Kluki Osiedle Leśne – zagłosuj
Nieruchomość stanowiąca niezabudowaną działkę gruntu nr 1381 położoną w miejscowości Kluki, zagospodarowaną jako teren zieleni na osiedlu domów jednorodzinnych. Nieruchomość spełnia wszelkie wymogi stawiane przez organizatora konkursu na usytuowanie na niej siłowni plenerowej. Na działce znajdują się: stół do tenisa stołowego oraz ławki parkowe.

Osiedle Leśne

LOKALIZACJA – Kaszewice- zagłosuj
Nieruchomość stanowiąca niezabudowaną działkę gruntu nr 1115 położoną w miejscowości Kaszewice. Nieruchomość spełnia wszelkie wymogi stawiane przez organizatora konkursu na usytuowanie na niej siłowni plenerowej. Na działce znajdują się: boisko piłki nożnej, siatkówki, plac zabaw dla najmłodszych, niewielka scena przeznaczona na koncerty plenerowe oraz miejsce na ognisko.

Kaszewice

Kaszewice

Aby zagłosować na jedną z lokalizacji należy odwiedzić stronę internetową konkursu www.nestleporusza.pl i oddać głos. Przypominamy, że z jednego adresu mailowego można oddać jeden głos dziennie.

Akcja potrwa do 6 lipca 2016 roku.

Ambasadorem akcji jest Zbigniew Bródka nasz najlepszy łyżwiarz szybki, mistrz olimpijski na dystansie 1500 metrów w 2014 roku w Soczi. Mamy nadzieję, że swoją dobrą energią oraz zaangażowaniem i zacięciem sportowym będzie przekonywał wszystkich Polaków, że warto się ruszać.

Prosimy wszystkich Mieszkańców naszej społeczności o codzienne wspieranie wybranych lokalizacji.

Witaj

Serdecznie zapraszam do Gminy Kluki

Wójt Gminy
mgr Karol Sikora

Witaj
Stan wodomierza
Rodzina 500+
STRATEGIA 2015 – 2022
Informacje
Baza firm

Fundusze zewnętrzne
Karta dużej rodziny
Informator