Start / Gospodarka / Inwestycje / Budowa odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Kluki

Budowa odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Kluki

Szanowni Mieszkańcy,

Proponujemy Państwu możliwość uczestniczenia w projekcie „Budowa odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Kluki”, na realizację którego Gmina Kluki będzie starać się o pozyskanie wsparcia finansowego w wysokości do 85% kosztów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Projekt obejmuje:
Zakup i instalację urządzeń OZE do produkcji energii cieplnej na potrzeby gospodarstw domowych, tj.:

INSTALACJE SOLARNE * 2 PŁYTY PŁASKIE, ok. 200L ZBIORNIK – 10 000,00 ZŁ
POMPA CIEPŁA DO CWU* ze zbiornikiem ok. 200L  – 8 000,00 ZŁ
POMPA CIEPŁA DO CWU* bez zbiornika -6 000,00 ZŁ

*ww. kwoty są kwotami szacunkowymi brutto z podatkiem 8% VAT, przy założeniu najmniejszego typu instalacji dla pompy ciepła ze zbiornikiem 2-wężownicowym pojemności 200l, instalacji solarnej 2-ch płyt ze zbiornikiem  2-wężownicowym pojemności ok. 200l lub samej pompy ciepła bez zbiornika. Kwoty są szacunkowymi kwotami na dzień 04-08-2016r. i mogą ulec zmianie po wyborze Wykonawcy kompletnych prac wykonawczych wyłonionego w drodze postępowania przetargowego.

Prawdopodobny czas realizacji: 2017-2018
Wartość dofinansowania: do 85% ceny netto
Wkład własny mieszkańca: 15% -20% ceny netto + podatek VAT (od całości)

Przy wyborze preferowanego typu instalacji należy kierować się zasadą:

 • Montaż na dachu budynku mieszkalnego bez eternitu
 • Stawka podatku VAT dla montażu na dachu na budynku mieszkalnym lub w jego obrysie wynosi 8%. Dla montażu na gruncie w granicach działki lub na innym budynku nieznajdującym się w obrysie budynku mieszkalnego stawka podatku VAT wynosi 23%
 • Powierzchnia minimalna do montażu na dachu dla 2 płyt solarnych instalacji wynosi 4m2
 • Każdy uczestnik wybiera tylko i wyłącznie jeden typ instalacji- jeżeli z przyczyn technicznych nie będzie możliwy montaż wybranego typu, zostanie zaproponowany inny, zgodny z potrzebami gospodarstwa domowego
 • Budynek mieszkalny musi być budynkiem oddanym do użytku na dzień składania ankiety Celem udokumentowania wykorzystywaniu instalacji na potrzeby gospodarstwa domowego, zgodnie z konkursem 4.1.2 RPO WŁ na lata 2014-2020, każdy uczestnik ma obowiązek określenia w ankiecie ilości zapotrzebowania na CWU oraz energię elektryczną w oparciu o rachunki/faktury/umowę przyłączeniową.

Warunki uczestnictwa:

 • lokalizacja budynku mieszkalnego na terenie Gminy Kluki,
 • uregulowany stan prawny nieruchomości, na której jest położony budynek,
 • brak zaległości wobec Gminy z tytułu podatków i opłat, dokonanie wpłaty przez właściciela na rzecz Gminy należnego udziału wkładu własnego w terminie wskazanym przez Gminę,
 • uiszczenie opłaty za audyt i wizję lokalną w wysokości 80,00 zł brutto na konto wskazane przez Wykonawcę audytu;
 • podpisanie przez właściciela budynku z Gminą umowy regulującej prawa i obowiązki związane z realizacją projektu po pozyskaniu przez Gminę wsparcia,
 • złożenie przez Mieszkańca prawidłowo wypełnionej ankiety ( do pobrania poniżej) stanowiących załączniki do niniejszej informacji,
 • w budynku wskazanym w ankiecie nie może być zarejestrowana działalność gospodarcza, w tym także rolnicza

Procedura postępowania:
Celem zgłoszenia udziału w Projekcie Mieszkaniec powinien złożyć KOMPLETNIE WYPEŁNIONĄ ankietę w Urzędzie Gminy Kluki zgodnie z REGULAMINEM ( do pobrania poniżej ) w terminie od 08.08.2016 do 12.08.2016.
Ankieta jest dostępna  do pobrania na stronie internetowej Urzędu Gminy Kluki lub w wersji papierowej w siedzibie Urzędu.
Po zebraniu ankiet i ich weryfikacji pod kątem wielkości zapotrzebowania na cwu zostanie utworzona lista mieszkańców Gminy Kluki przystępujących do Projektu, zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
KAŻDY UCZESTNIK MOŻE ZŁOŻYĆ JEDNĄ ANKIETĘ Z WYBRANYM JEDNYM TYPEM INSTALACJI OZE!

Spotkanie informacyjne:
09-08-2016r. godz. 17:00 w GMINNYM OŚRODKU KULTURY W KLUKACH

Załączniki do pobrania:
Regulamin
Ankieta

Umowa użyczenia OZE Kluki 2016

About admin

Zobacz również

Zaproszenie na uroczyste otwarcie Sali Gimnastycznej przy Zespole Szkół w Klukach 22.02.2017 r.

Wójt Gminy Kluki zaprasza Mieszkańców oraz Gości na uroczyste otwarcie Sali Gimnastycznej przy Zespole Szkół …