Loading images...

Archive for the ‘* Informacje z działalności między sesjami’ Category

Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej z dnia 30 kwietnia 2014 r.

Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej przedstawione na sesji w  dniu 30 kwietnia 2014 r:

 • Umowy z pracownikami gospodarczymi zakończyły się a brak uchwalonych środków uniemożliwia podpisanie nowych umów w ramach prac współfinansowanych przez Urząd Pracy.

W związku z możliwością dofinansowania w kwocie 440 000 przedstawiam inwestycje:

 • „Zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjnej poprzez utworzenie placów zabaw w miejscowościach : Kluki, Żar, Osina, Parzno, Strzyżewice” wkład własny 23 164 zł wnioskowana kwota dofinansowania na operację wynosi 25 000,00 zł.
 • „Zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjnej poprzez utworzenie placów zabaw w miejscowościach : Cisza, Trząs, Ścichawa, Kaszewice” – wkład własny 14158 zł. wnioskowana kwota dofinansowania wynosi 25 000,00 zł
 • Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej w Kaszewicach – kwota 125 000 zł. wkładu własnego. Projekt przewiduje boisko trawiaste do piłki nożnej oraz boisko piłki ręcznej. Na to zadanie został złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania – Kraina Wielkiego Łuku Warty o dofinansowanie w kwocie 230 243 zł. Na to zadanie sołectwo Kaszewice przeznaczyło kwotę 23 822 zł. Boisko będzie służyć dzieciom uczęszczającym do szkoły z miejscowości: Nowy Janów, Kuźnica Kaszewska, Trząs, Kawalce, Zarzecze, Słupia, Żelichów, Bożydar, Kaszewice, Kaszewice Kolonia, młodzieży i mieszkańcom z tych terenów.
 • Modernizacja przestrzeni publicznej w Kaszewicach (dz. nr 1115)” w kwocie 38 500,00 zł. Wnioskowana kwota dofinansowania w kwocie 25 000,00 zł.
 • „ Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Nowym Janowie” 23 100,00 zł
 • „ Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Parznie” 23 100,00 zł
 • „ Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Strzyżewicach” 23 100,00 zł
 • „ Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Ścichawie” 23 100,00 zł
 • „ Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Żarze” 23 100,00 zł

Na zakup wyposażenia jest możliwość złożenia wniosków do Urzędu Marszałkowskiego za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania – Dolina Wielkiego Łuku Warty o dofinansowanie na każde z ww. zadań do kwoty 80 % kosztów kwalifikowanych. Wkład własny w kwocie 8 100 zł a kwota dofinansowania to 15 000 zł.

Kwota 380 000 zł dofinansowania na w/w zadania to 80% kosztów kwalifikowanych z funduszy unijnych Urzędu Marszałkowskiego za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania – Kraina Wielkiego Łuku Warty to pozostałości z programów z okresu 2007-2013, którą gmina straci jeśli nie zapewnimy wkładu własnego.

W związku z wnioskami złożonymi w sierpniu 2013 r. proponuję zadania :

 • Przebudowa budynku OSP w miejscowości Strzyżewice wraz z termomodernizacją – z Powiatu Bełchatowskiego dotacja 20 000 zł, wkład własny 30 000 zł – termin podpisana umowy do końca marca.
 • Przebudowa budynku OSP w miejscowości Żar wraz z termomodernizacją – z Powiatu Bełchatowskiego dotacja 40 000 zł, wkład własny 30 000 zł – termin podpisana umowy do końca marca.
 • Ponadto proponuję zabezpieczenie środków w kwocie 30 000 zł na „Budowę kanalizacji deszczowej na osiedlu Leśne w Klukach” – część zabezpieczenia na to zadanie, niezbędne do złożenia wniosku o dofinansowanie,
 • środki w kwocie 130 000 zł na „Przebudowa drogi wewnętrznej na Osiedlu Leśne w Klukach ( ul. Akacjowa, Spacerowa),
 • Proponuje kwotę 50 000,00 zł na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Bełchatowskiego na wykonanie zadania „Odtworzenie stanu pierwotnego jezdni drogi powiatowej nr 1917E Trząs- Zarzecze 11+984 – 15+384”
 • Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkól w Klukach jest w trakcie realizacji i złożony został wniosek o dofinansowanie do tej inwestycji.
 • Proponuję zwiększenie dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury w Klukach w kwocie 30 000 zł. na zakup wyposażenia oraz na zapewnienie bieżącej działalności.
 • kwotę 10 859 zł na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem od marca do listopada 2014 roku animatora sportu na Orlik-u przy Zespole Szkół w Klukach.
 • Proponuję zakup i montaż wiaty przystankowej dla miejscowości Kluki, posadowionej przy drodze komunikacyjnej w kierunku Bełchatowa (obecna jest zbyt mała i po remoncie DK nr 8 jest zbyt nisko posadowiona).

Ponadto środki, które zostały zdjęte przez Radę do zera lub pozostały na minimalnym poziomie na sesji budżetowej nie były inicjatywą Wójta i powinny być zabezpieczone w celu zapewnienia realizacji zadań gminy:

 • wynagrodzenia i składki związane z zatrudnieniem pracowników gospodarczych w ramach umowy z Powiatowym Urzędem Pracy na pozostałej działalności związanej z utrzymaniem dróg i terenów zieleni,
 • zabezpieczenie środków na zakup usług remontowych i napraw obiektów użyteczności publicznej kwota 5 000 zł.
 • zabezpieczenie środków na remont dróg gminnych 40 tys zł. i wewnętrznych 40 tys. zł, wykaszanie poboczy i remonty rowów.
 • zabezpieczenie środków na zakupy i usługi związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków w Klukach oraz terenów zieleni.
 • zabezpieczenie środków na utrzymanie czystości na przystankach autobusowych 5 890 zł,
 • zabezpieczenie środków na przesyłki listowe i pozostałe niezbędne opłaty w Urzędzie Gminy
 • zabezpieczenie środków na dopłaty przewoźnikom do usług publicznego transportu zbiorowego w związku z wykonywaniem połączeń komunikacyjnych na trasie: Osina, Kluki, Wierzchy Kluckie, Parzno, Strzyżewice, Roździn, Cisza, Bełchatów oraz planowanego przedłużenia linii komunikacyjnej Bełchatów- Kurnos- Kaszewice kwota – ok. 15 000 zł. na 4 m-ce.

Ogłoszono przetargi na budowę dróg wewnętrznych:

 • na odcinku Cisza – Imielnia ,
 • w miejscowości Laski nr dz. 686
 • w miejscowości Strzyżewice Stara Wieś w kierunku Zelowa

Ponieważ środki zabezpieczone w budżecie są niewystarczające, w celu wykonania tych inwestycji proponuję zwiększenie:

 • o kwotę 30000 zł na inwestycję „Budowa drogi wewn. nr dz. 251 i 209 na odcinku Cisza- Imielnia” oraz 
 • 15 000 zł na zadanie „Budowa drogi wewn. nr dz. 686 w miejscowości Laski”

Podpisano umowy na opracowanie dokumentacji projektowej:

 • na budowę drogi wewnętrznej w miejscowości Parzno od drogi powiatowej 1910E do drogi powiatowej 1920E,
 • zabudowę rowu wraz z budową chodnika przy tzw. ul.Ciemnej w Kaszewicach,
 • na przebudowę drogi wewnętrznej w m-ci Kaszewice ( za szkołą)
 • na budowę drogi gminnej 101152E w miejscowości Strzyżewice

Podpisano umowy na opracowanie dokumentacji projektowej :

 • na przedłużenie linii oświetlenia ulicznego w kierunku drogi powiatowej w miejscowości Imielnia
 • na rozbudowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Kaszewice ( za szkołą)
 • na oświetlenie uliczne w miejscowościach Żar i Chmielowiec
 • na budowę oświetlenia ulicznego Kluki- Podwódka od ul. Szkolnej do posesji nr 22 i od posesji nr 20 do posesji 20c.
 • na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Laski od posesji nr 3 do posesji nr 9
 • na rozbudowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Osina przy drodze powiat.1908E do posesji nr 1a.
 • na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Osina przy drodze wewn. dz.nr.582 do posesji nr 88
 • na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Podścichawa od drogi powiatowej 1902E do posesji 10a.
 • na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Kaszewice – Kolonia dz. nr 650
 • na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Bożydar
 • w miejscowości Roździn przy drodze wewnętrznej dz. nr 425
 • w miejscowości Roździn przy drodze wewnętrznej dz. nr 426
 • Zamówiono sprzęt AGD na wyposażenie sali OSP w miejscowości Osina (szafa chłodnicza, kuchnia gazowa sześciopalnikowa, patelnia gazowa, piekarnik elektryczny)

Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej 20 marca 2014 r.

Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej przedstawione na sesji w  dniu 20 marca 2014 r:

 • Zatwierdzony został i opublikowany Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla działki 176/3 pod cmentarz w Klukach.
 • Umowy z pracownikami gospodarczymi zakończyły się a brak uchwalonych środków uniemożliwia podpisanie nowych umów w ramach prac współfinansowanych przez Urząd Pracy.

W związku z możliwością dofinansowania w kwocie 440 000 przedstawiam inwestycje:

 • „Zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjnej poprzez utworzenie placów zabaw w miejscowościach : Kluki, Żar, Osina, Parzno, Strzyżewice” wkład własny 23 164 zł wnioskowana kwota dofinansowania na operację wynosi 25 000,00 zł.
 • „Zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjnej poprzez utworzenie placów zabaw w miejscowościach : Cisza, Trząs, Ścichawa, Kaszewice” – wkład własny 14158 zł. wnioskowana kwota dofinansowania wynosi 25 000,00 zł
 • Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej w Kaszewicach – kwota 125 000 zł. wkładu własnego. Projekt przewiduje boisko trawiaste do piłki nożnej oraz boisko piłki ręcznej. Na to zadanie został złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania – Kraina Wielkiego Łuku Warty o dofinansowanie w kwocie 230 243 zł. Na to zadanie sołectwo Kaszewice przeznaczyło kwotę 23 822 zł. Boisko będzie służyć dzieciom uczęszczającym do szkoły z miejscowości: Nowy Janów, Kuźnica Kaszewska, Trząs, Kawalce, Zarzecze, Słupia, Żelichów, Bożydar, Kaszewice, Kaszewice Kolonia, młodzieży i mieszkańcom z tych terenów.
 • Modernizacja przestrzeni publicznej w Kaszewicach (dz. nr 1115)” w kwocie 38 500,00 zł. Wnioskowana kwota dofinansowania w kwocie 25 000,00 zł.
 • „ Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Nowym Janowie” 23 100,00 zł
 • „ Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Parznie” 23 100,00 zł
 • „ Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Strzyżewicach” 23 100,00 zł
 • „ Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Ścichawie” 23 100,00 zł
 • „ Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Żarze” 23 100,00 zł

Na zakup wyposażenia jest możliwość złożenia wniosków do Urzędu Marszałkowskiego za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania – Dolina Wielkiego Łuku Warty o dofinansowanie na każde z ww. zadań do kwoty 80 % kosztów kwalifikowanych. Wkład własny w kwocie 8 100 zł a kwota dofinansowania to 15 000 zł.

Kwota 380 000 zł dofinansowania na w/w zadania to 80% kosztów kwalifikowanych z funduszy unijnych Urzędu Marszałkowskiego za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania – Kraina Wielkiego Łuku Warty to pozostałości z programów z okresu 2007-2013, którą gmina straci jeśli nie zapewnimy wkładu własnego.

W związku z wnioskami złożonymi w sierpniu 2013 r. proponuję zadania :

 • Przebudowa budynku OSP w miejscowości Strzyżewice wraz z termomodernizacją – z Powiatu Bełchatowskiego dotacja 20 000 zł, wkład własny 30 000 zł – termin podpisana umowy do końca marca.
 • Przebudowa budynku OSP w miejscowości Żar wraz z termomodernizacją – z Powiatu Bełchatowskiego dotacja 40 000 zł, wkład własny 30 000 zł – termin podpisana umowy do końca marca.
 • Ponadto proponuję zabezpieczenie środków w kwocie 30 000 zł na „Budowę kanalizacji deszczowej na osiedlu Leśne w Klukach” – część zabezpieczenia na to zadanie, niezbędne do złożenia wniosku o dofinansowanie,
 • środki w kwocie 130 000 zł na „Przebudowa drogi wewnętrznej na Osiedlu Leśne w Klukach ( ul. Akacjowa, Spacerowa),
 • Proponuje kwotę 50 000,00 zł na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Bełchatowskiego na wykonanie zadania „Odtworzenie stanu pierwotnego jezdni drogi powiatowej nr 1917E Trząs- Zarzecze 11+984 – 15+384”
 • Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkól w Klukach jest w trakcie realizacji i złożony został wniosek o dofinansowanie do tej inwestycji.
 • Proponuję zwiększenie dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury w Klukach w kwocie 30 000 zł. na zakup wyposażenia oraz na zapewnienie bieżącej działalności.
 • kwotę 10 859 zł na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem od marca do listopada 2014 roku animatora sportu na Orlik-u przy Zespole Szkół w Klukach.
 • Proponuję zakup i montaż wiaty przystankowej dla miejscowości Kluki, posadowionej przy drodze komunikacyjnej w kierunku Bełchatowa (obecna jest zbyt mała i po remoncie DK nr 8 jest zbyt nisko posadowiona).

Ponadto środki, które zostały zdjęte przez Radę do zera lub pozostały na minimalnym poziomie na sesji budżetowej nie były inicjatywą Wójta i powinny być zabezpieczone w celu zapewnienia realizacji zadań gminy:

 • wynagrodzenia i składki związane z zatrudnieniem pracowników gospodarczych w ramach umowy z Powiatowym Urzędem Pracy na pozostałej działalności związanej z utrzymaniem dróg i terenów zieleni,
 • zabezpieczenie środków na zakup usług remontowych i napraw obiektów użyteczności publicznej kwota 5 000 zł.
 • zabezpieczenie środków na remont dróg gminnych 40 tys zł. i wewnętrznych 40 tys. zł, wykaszanie poboczy i remonty rowów.
 • zabezpieczenie środków na zakupy i usługi związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków w Klukach oraz terenów zieleni.
 • zabezpieczenie środków na utrzymanie czystości na przystankach autobusowych 5 890 zł,
 • zabezpieczenie środków na przesyłki listowe i pozostałe niezbędne opłaty w Urzędzie Gminy
 • zabezpieczenie środków na dopłaty przewoźnikom do usług publicznego transportu zbiorowego w związku z wykonywaniem połączeń komunikacyjnych na trasie: Osina, Kluki, Wierzchy Kluckie, Parzno, Strzyżewice, Roździn, Cisza, Bełchatów oraz planowanego przedłużenia linii komunikacyjnej Bełchatów- Kurnos- Kaszewice kwota – ok. 15 000 zł. na 4 m-ce.

Ogłoszono przetargi na budowę dróg wewnętrznych:

 • na odcinku Cisza – Imielnia ,
 • w miejscowości Laski nr dz. 686
 • w miejscowości Strzyżewice Stara Wieś w kierunku Zelowa

Ponieważ środki zabezpieczone w budżecie są niewystarczające, w celu wykonania tych inwestycji proponuję zwiększenie:

 • o kwotę 30000 zł na inwestycję „Budowa drogi wewn. nr dz. 251 i 209 na odcinku Cisza- Imielnia” oraz 
 • 15 000 zł na zadanie „Budowa drogi wewn. nr dz. 686 w miejscowości Laski”

Podpisano umowy na opracowanie dokumentacji projektowej:

 • na budowę drogi wewnętrznej w miejscowości Parzno od drogi powiatowej 1910E do drogi powiatowej 1920E,
 • zabudowę rowu wraz z budową chodnika przy tzw. ul.Ciemnej w Kaszewicach,
 • na przebudowę drogi wewnętrznej w m-ci Kaszewice ( za szkołą)
 • na budowę drogi gminnej 101152E w miejscowości Strzyżewice

Podpisano umowy na opracowanie dokumentacji projektowej :

 • na przedłużenie linii oświetlenia ulicznego w kierunku drogi powiatowej w miejscowości Imielnia
 • na rozbudowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Kaszewice ( za szkołą)
 • na oświetlenie uliczne w miejscowościach Żar i Chmielowiec
 • na budowę oświetlenia ulicznego Kluki- Podwódka od ul. Szkolnej do posesji nr 22 i od posesji nr 20 do posesji 20c.
 • na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Laski od posesji nr 3 do posesji nr 9
 • na rozbudowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Osina przy drodze powiat.1908E do posesji nr 1a.
 • na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Osina przy drodze wewn. dz.nr.582 do posesji nr 88
 • na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Podścichawa od drogi powiatowej 1902E do posesji 10a.
 • na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Kaszewice – Kolonia dz. nr 650
 • na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Bożydar
 • w miejscowości Roździn przy drodze wewnętrznej dz. nr 425
 • w miejscowości Roździn przy drodze wewnętrznej dz. nr 426
 • Zamówiono sprzęt AGD na wyposażenie sali OSP w miejscowości Osina (szafa chłodnicza, kuchnia gazowa sześciopalnikowa, patelnia gazowa, piekarnik elektryczny)

Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej

Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej, które zostało przerwane przez Radnych w dniu 20.02.2014 r:

Na sesji w dniu 20.02.2014 r. przedstawiam propozycje zmian w budżecie, które wnosiłem już na sesji Rady Gminy Kluki w dniu 23.01.2014 r. :

 • Zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjnej poprzez utworzenie skwerów rodzinnych w miejscowościach : Cisza, Trząs, Ścichawa, Kaszewice” – wkład własny 18 000 zł dotacja 27 000 zł.
 • Zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjnej poprzez utworzenie skwerów rodzinnych w miejscowościach : Kluki, Żar, Osina, Parzno, Strzyżewice” – wkład własny 22 000 zł, dotacja 30 000 zł.
 • Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej w Kaszewicach – kwota 120 000 zł. Projekt przewiduje boisko trawiaste do piłki nożnej oraz boisko piłki ręcznej. Na to zadanie został złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania – Kraina Wielkiego Łuku Warty o dofinansowanie w kwocie 230 000 zł. Na to zadanie sołectwo Kaszewice przeznaczyło kwotę 23 822 zł. Boisko będzie służyć dzieciom uczęszczającym do szkoły z miejscowości: Nowy Janów, Kuźnica Kaszewska, Trząs, Kawalce, Zarzecze, Słupia, Żelichów, Bożydar, Kaszewice, Kaszewice Kolonia, młodzieży i mieszkańcom z tych terenów.
 • Przebudowa budynku OSP w miejscowości Strzyżewice wraz z termomodernizacją – wkład własny 32 000 zł, z Powiatu Bełchatowskiego dotacja 20 000
 • Przebudowa budynku OSP w miejscowości Żar wraz z termomodernizacją – wkład własny 32000 zł, z Powiatu Bełchatowskiego dotacja 40 000
 • Proponuję środki w kwocie 130 000 zł na „Przebudowa drogi wewnętrznej na Osiedlu Leśne w Klukach ( ul. Akacjowa, Spacerowa),
 • zwiększenie dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury w Klukach w kwocie 30 000 zł. na zakup wyposażenia oraz na zapewnienie bieżącej działalności.
 • kwota 10 859 zł na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem od marca do listopada 2014 roku animatora sportu na Orlik-u przy Zespole Szkół w Klukach.

Ponadto środki, które zostały zdjęte przez Radę do zera lub pozostały na minimalnym poziomie na sesji budżetowej nie były inicjatywą Wójta i powinny być zabezpieczone w celu zapewnienia realizacji zadań gminy:

 • wynagrodzenia i składki związane z zatrudnieniem pracowników gospodarczych w ramach umowy z Powiatowym Urzędem Pracy na pozostałej działalności związanej z utrzymaniem dróg i terenów zieleni,
 • kwota 5 000 zł z przeznaczeniem na umowy zlecenia na sfinansowanie kosztów prowizji wypłacanych z tytułu dostarczania przez sołtysów nakazów płatniczych.
 • z przeznaczeniem na zakup usług remontowych i napraw obiektów użyteczności publicznej kwota 5 000 zł,
 • zmiany z przeznaczeniem na remont dróg gminnych 40 tys zł. i wewnętrznych 40 tys. zł, na rozłożenie kruszywa, wykaszanie poboczy i remonty rowów.
 • zmiany na zakupy i usługi związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków w Klukach oraz terenów zieleni.
 • na zlecenie dla pracownika 10 000 zł w ramach pomocy dla rodzin,
 • na utrzymanie czystości na przystankach autobusowych 10 000 zł,
 • na przesyłki listowe i pozostałe niezbędne opłaty w Urzędzie Gminy

W związku z otrzymanym pismem od Pana Mirosława Woźniaka dotyczące planowanej linii komunikacyjnej na trasie Osina, Kluki, Wierzchy Klucie, Parzno, Strzyżewice, Roździn, Cisza, Bełchatów oraz pismem z Gminy Bełchatów, dotyczące planowanego przedłużenia linii autobusowej Bełchatów – Kurnos – Kaszewice proponuję zabezpieczenie środków na wsparcie finansowe dotyczące funkcjonowanie tych linii autobusowych (razem kwota ok. 15 000 zł. na 4 m-ce)

Proponuję zakup wiaty przystankowej w miejscowości Kluki za kwotę 6000 zł i jej montaż przy drodze nr 8 w kierunku Bełchatowa.

Złożono wniosek o dofinansowanie do Budowy sali gimnastycznej przy Zespole Szkól w Klukach

Od Nowego Roku obowiązują nowe godziny funkcjonowania PSZOKu 4 razy w tygodniu

Ogłoszono przetargi na budowa dróg wewnętrznych:

 • na odcinku Cisza – Imielnia ,
 • w miejscowości Laski nr dz. 686
 • w miejscowości Strzyżewice Stara Wieś w kierunku Zelowa

Podpisano umowy na opracowanie dokumentacji projektowej:

 • na budowę drogi wewnętrznej w miejscowości Parzno od drogi powiatowej 1910E do drogi powiatowej 1920E,
 • zabudowę rowu wraz z budową chodnika przy tzw. ul.Ciemnej w Kaszewicach,
 • na wykonanie przebudowy drogi wewnętrznej w m-ci Kaszewice ( za szkołą)
 • na budowę drogi gminnej 101152E w miejscowości Strzyżewice

Podpisano umowy na opracowanie dokumentacji projektowej :

 • na przedłużenie linii oświetlenia ulicznego w kierunku drogi powiatowej w miejscowości Imielnia
 • na rozbudowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Kaszewice ( za szkołą)
 • na oświetlenie uliczne w miejscowościach Żar i Chmielowiec
 • na budowę oświetlenia ulicznego Kluki- Podwódka od ul. Szkolnej do posesji nr 22 i od posesji nr 20 do posesji 20c.
 • na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Laski od posesji nr 3 do posesji nr 9
 • na rozbudowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Osina przy drodze powiat.1908E do posesji nr 1a.
 • na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Osina przy drodze wewn. dz.nr.582 do posesji nr 88
 • na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Podścichawa od drogi powiatowej 1902E do posesji 10a.
 • na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Kaszewice – Kolonia dz. nr 650
 • na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Bożydar

Wysłano zapytania ofertowe na wykonanie projektów na oświetlenie uliczne :

 • w miejscowości Roździn przy drodze wewnętrznej dz. nr 425
 • w miejscowości Roździn przy drodze wewnętrznej dz. nr 426
 • w miejscowości Kluki działka nr 719 (przy posesji P.Bartosów)

Wysłano zapytania ofertowe na wykonanie oświetlenia ulicznego :

 • przy drodze nr 432,431 w miejscowości Roździn
 • w miejscowości Kawalce

Wysłano zapytania ofertowe na

 • Zakup sprzętu AGD na wyposażenie sali OSP w miejscowości Osina (szafa chłodnicza, kuchnia gazowa sześciopalnikowa, patelnia gazowa, piekarnik elektryczny)
 • Zakup stołów dla świetlicy wiejskiej w Ścichawie

Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej w Kaszewicach

W dniu 25.04.2012 odbyła się XVII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Kluki.

Wójt Gminy Kluki Karol Sikora przedstawił uzasadnienie wniosku o zwołanie sesji nadzwyczajnej  i zmian w budżecie.  Zawierały one przesunięcia i wprowadzenie zadania w związku pisemnym potwierdzeniem pozytywnego rozpatrzenia  wniosku o dofinansowanie zadania pn.  „Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej w Kaszewicach” ze środków PROW na lata 2007-2013 w wysokości 400 000,00 zł , tj 80 % kosztów kwalifikowanych całej operacji. Jest to zadanie do zrealizowania w 2012 roku. Koszt całego przedsięwzięcia z kosztorysu inwestorskiego to kwota 612 769,00 zł.

Boisko przy Szkole Podstawowej w Kaszewicach pozwoli prowadzić zajęcia z wychowania fizycznego jak i dodatkowe zajęcia sportowe. Dzieci uczęszczające do tej szkoły pochodzą z następujących sołectw: Kaszewice, Nowy Janów, Zarzecze, Trząs, Żelechów. Jest to ponad 1/3 dzieci naszej Gminy. Lokalizacja boiska przy szkole zapewni pełne wykorzystanie jego możliwości tzn.: dzieci w ramach nauki w szkole podstawowej będą mogły z niego korzystać a po zakończeniu zajęć szkolnych w godzinach popołudniowych jak i w całym okresie wakacyjnym boisko będzie dostępne dla mieszkańców z całej Gminy Kluki.

400 000,00zł dofinansowania 80% kosztów kwalifikowanych zadania – to duża kwota, 100 000,00 zł wkład własny plus 112 000,00 zł VAT 23% od całości inwestycji, który możemy odzyskać po wykonaniu operacji, gdyż we wniosku przewidziano również możliwość odpłatnego korzystania z obiektu.

Powinniśmy stwarzać młodym ludziom możliwość atrakcyjnego zagospodarowania wolnego czasu i zachęcać do aktywności rekreacyjno-sportowej. Mieszkańcy Kaszewic założyli Społeczny Komitet Przebudowy boiska przy Szkole Podstawowej w Kaszewicach starając się wesprzeć realizację tego zadania.

Czy stać nas, aby nie przyjąć 400 000 środków z UE przy tak skromnym budżecie?

 

Witaj

Serdecznie zapraszam do Gminy Kluki

Wójt Gminy
mgr Karol Sikora

Witaj
Stan wodomierza
Rodzina 500+
STRATEGIA 2015 – 2022
Informacje
Baza firm

Fundusze zewnętrzne
Karta dużej rodziny
Informator