Loading images...

Archive for the ‘Gospodarka’ Category

Otwarcie nowej sali gimnastycznej w przy Zespole Szkół w Klukach

W dniu 22 lutego 2017 r. została uroczyście otwarta nowa gminna sala gimnastyczna przy Zespole Szkół w Klukach. Wójt Gminy Kluki Karol Sikora wyraził swoją radość, że dzieci i młodzież z Zespołu Szkół w Klukach mają nową salę gimnastyczną, gdzie mogą z niej korzystać i rozwijać talenty sportowe. Z tej sali mogą korzystać również dzieci ze szkół w Kaszewicach i w Parznie. W godzinach popołudniowych będą mogli korzystać mieszkańcy gminy.
Całkowity koszt budowy sali gimnastycznej to kwota 2 850 000 zł. Szczególne podziękowania skierował Wójt Gminy Kluki do Ministerstwa Sportu za udzieloną pomoc finansową w kwocie 1 850 000 zł.
Sala nosi nazwę „ORZEŁ” a zatem życzymy dzieciom, młodzieży, dorosłym, aby rozwijały swoje umiejętności sportowe w drodze do sukcesów.

Zaproszenie na uroczyste otwarcie Sali Gimnastycznej przy Zespole Szkół w Klukach 22.02.2017 r.

Wójt Gminy Kluki zaprasza Mieszkańców oraz Gości na uroczyste otwarcie Sali Gimnastycznej przy Zespole Szkół w Klukach w dniu 22 lutego 2017 r o godz. 12.30

Odbiór odpadów wielkogabarytowych w Gminie Kluki 20-21 października 2016 r.

Szanowni Mieszkańcy Gminy KLUKI,

Uprzejmie informujemy, iż w dniach 20 – 21 października 2016 roku od godziny 6.00 przeprowadzony zostanie na terenie Gminy Kluki bezpłatny odbiór odpadów wielkogabarytowych od właścicieli prywatnych posesji.

Odpady będą odbierane wg następującego harmonogramu:

W czwartek 20 października samochody bełchatowskiej spółki „Eko-Region” odbiorą odpady wielkogabarytowe w miejscowościach:
Bożydar, Chmielowiec, Kaszewice, Kawalce, Kluki, Kolonia Kaszewice, Kuźnica Kaszewska, Nowy Janów, Pólko, Sadulaki, Słupia, Trząs, Zarzecze, Żar, Żelichów.

W piątek 21 października odpady wielkogabarytowe będą zbierane w miejscowościach:
Borowiny, Cisza, Huta Strzyżewska, Imielnia, Laski, Lesisko, Niwisko, Osina, Parzno, Podścichawa, Podwierzchowiec, Podwódka, Roździn, Strzyżewice, Ścichawa, Teofilów, Wierzchy Kluckie, Wierzchy Parzeńskie.

W ramach „wystawki” odbierane będą:

 • radia, telewizory, monitory oraz inny sprzęt RTV,
 • lodówki, pralki, kuchenki, odkurzacze oraz inny sprzęt AGD,
 • opony z samochodów osobowych,
 • złom metalowy – rynny, rury, blachy, piece,
 • dywany, wykładziny, meble, duże opakowania z tworzyw sztucznych bez zawartości – beczki, skrzynki, wiadra,
 • elementy stolarki – listwy, deski, płyty wiórowe, drzwi, okna,
 • odpady zielone – powiązane gałęzie z drzew i krzewów, akumulatory.

Nie będą zbierane:
odpady poremontowe i budowlane: gruz, płytki, cegła, kamienie, odpady tekstylne: odzież, obuwie, tkaniny wystroju wnętrz (firany, zasłony, narzuty, koce), odpady szklane, duże opakowania z tworzyw sztucznych po odpadach niebezpiecznych: farbach, lakierach i rozpuszczalnikach, odpady powstające w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, odpady zawierające azbest – eternit.

Odpady powstające w gospodarstwie domowym o rozmiarach wielkogabarytowych należy wystawić przed posesjami przy drodze dojazdowej.

Budowa odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Kluki

Szanowni Mieszkańcy,

Proponujemy Państwu możliwość uczestniczenia w projekcie „Budowa odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Kluki”, na realizację którego Gmina Kluki będzie starać się o pozyskanie wsparcia finansowego w wysokości do 85% kosztów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Projekt obejmuje:
Zakup i instalację urządzeń OZE do produkcji energii cieplnej na potrzeby gospodarstw domowych, tj.:

INSTALACJE SOLARNE * 2 PŁYTY PŁASKIE, ok. 200L ZBIORNIK – 10 000,00 ZŁ
POMPA CIEPŁA DO CWU* ze zbiornikiem ok. 200L  – 8 000,00 ZŁ
POMPA CIEPŁA DO CWU* bez zbiornika -6 000,00 ZŁ

*ww. kwoty są kwotami szacunkowymi brutto z podatkiem 8% VAT, przy założeniu najmniejszego typu instalacji dla pompy ciepła ze zbiornikiem 2-wężownicowym pojemności 200l, instalacji solarnej 2-ch płyt ze zbiornikiem  2-wężownicowym pojemności ok. 200l lub samej pompy ciepła bez zbiornika. Kwoty są szacunkowymi kwotami na dzień 04-08-2016r. i mogą ulec zmianie po wyborze Wykonawcy kompletnych prac wykonawczych wyłonionego w drodze postępowania przetargowego.

Prawdopodobny czas realizacji: 2017-2018
Wartość dofinansowania: do 85% ceny netto
Wkład własny mieszkańca: 15% -20% ceny netto + podatek VAT (od całości)

Przy wyborze preferowanego typu instalacji należy kierować się zasadą:

 • Montaż na dachu budynku mieszkalnego bez eternitu
 • Stawka podatku VAT dla montażu na dachu na budynku mieszkalnym lub w jego obrysie wynosi 8%. Dla montażu na gruncie w granicach działki lub na innym budynku nieznajdującym się w obrysie budynku mieszkalnego stawka podatku VAT wynosi 23%
 • Powierzchnia minimalna do montażu na dachu dla 2 płyt solarnych instalacji wynosi 4m2
 • Każdy uczestnik wybiera tylko i wyłącznie jeden typ instalacji- jeżeli z przyczyn technicznych nie będzie możliwy montaż wybranego typu, zostanie zaproponowany inny, zgodny z potrzebami gospodarstwa domowego
 • Budynek mieszkalny musi być budynkiem oddanym do użytku na dzień składania ankiety Celem udokumentowania wykorzystywaniu instalacji na potrzeby gospodarstwa domowego, zgodnie z konkursem 4.1.2 RPO WŁ na lata 2014-2020, każdy uczestnik ma obowiązek określenia w ankiecie ilości zapotrzebowania na CWU oraz energię elektryczną w oparciu o rachunki/faktury/umowę przyłączeniową.

Warunki uczestnictwa:

 • lokalizacja budynku mieszkalnego na terenie Gminy Kluki,
 • uregulowany stan prawny nieruchomości, na której jest położony budynek,
 • brak zaległości wobec Gminy z tytułu podatków i opłat, dokonanie wpłaty przez właściciela na rzecz Gminy należnego udziału wkładu własnego w terminie wskazanym przez Gminę,
 • uiszczenie opłaty za audyt i wizję lokalną w wysokości 80,00 zł brutto na konto wskazane przez Wykonawcę audytu;
 • podpisanie przez właściciela budynku z Gminą umowy regulującej prawa i obowiązki związane z realizacją projektu po pozyskaniu przez Gminę wsparcia,
 • złożenie przez Mieszkańca prawidłowo wypełnionej ankiety ( do pobrania poniżej) stanowiących załączniki do niniejszej informacji,
 • w budynku wskazanym w ankiecie nie może być zarejestrowana działalność gospodarcza, w tym także rolnicza

Procedura postępowania:
Celem zgłoszenia udziału w Projekcie Mieszkaniec powinien złożyć KOMPLETNIE WYPEŁNIONĄ ankietę w Urzędzie Gminy Kluki zgodnie z REGULAMINEM ( do pobrania poniżej ) w terminie od 08.08.2016 do 12.08.2016.
Ankieta jest dostępna  do pobrania na stronie internetowej Urzędu Gminy Kluki lub w wersji papierowej w siedzibie Urzędu.
Po zebraniu ankiet i ich weryfikacji pod kątem wielkości zapotrzebowania na cwu zostanie utworzona lista mieszkańców Gminy Kluki przystępujących do Projektu, zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
KAŻDY UCZESTNIK MOŻE ZŁOŻYĆ JEDNĄ ANKIETĘ Z WYBRANYM JEDNYM TYPEM INSTALACJI OZE!

Spotkanie informacyjne:
09-08-2016r. godz. 17:00 w GMINNYM OŚRODKU KULTURY W KLUKACH

Załączniki do pobrania:
Regulamin
Ankieta

Umowa użyczenia OZE Kluki 2016

OGŁOSZENIE o naborze wniosków na odbiór, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie Gminy Kluki

OGŁOSZENIE
o naborze wniosków na odbiór, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie Gminy Kluki

W imieniu wszystkich zainteresowanych osób fizycznych, przedsiębiorców i innych uprawnionych podmiotów, którzy posiadają odpady azbestowe i są ujęci w inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest, Gmina Kluki planuje wystąpić o dofinansowanie na zadanie:

„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kluki”.

Wnioski o odbiór odpadów zawierających azbest należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 13.05.2016 r. w Urzędzie Gminy w Klukach, w godzinach pracy Urzędu.
Wnioski należy składać wg wzoru dostępnego na stronie Gminy Kluki www.kluki.pl oraz w siedzibie Urzędu Gminy w Klukach.
Wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane!
Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Klukach, pokój nr 23 lub pod numerem tel. 44 6315002 wew. 22.

Wójt Gminy Kluki
Karol Sikora

Pobierz wniosek

INFORMACJA dot. dostawy wody do Mieszkańców gminy Kluki od 1.1.2016 r

INFORMACJA

dot. dostawy wody do Mieszkańców gminy Kluki

Informujemy, iż z dniem 1 stycznia 2016 r., Gmina Kluki będzie realizowała zadanie dotyczące dostarczania wody dla Mieszkańców Gminy Kluki zamiast dotychczasowego operatora Gminy Bełchatów, zgodnie z podjętą uchwałą przez Radę Gminy Kluki – uchwała nr 43/VIII/2015 z dnia 26 marca 2015 r.

W związku z powyższym od 1 stycznia 2016 r. będą zawarte nowe umowy na dostarczanie wody, pomiędzy odbiorcami wody a Gminą Kluki. Umowę można zawrzeć w Urzędzie Gminy w Klukach lub poprzez pracownika Urzędu Gminy w Klukach w miejscu  zamieszkania.

W związku z powyższym pracownicy Urzędu Gminy w Klukach dotrą do Państwa w celu podpisania umowy. Prosimy o przygotowanie następujących informacji:

 • imię i nazwisko odbiorcy/ów wraz z adresem zamieszkania,
 • pesel, seria i nr dowodu osobistego,
 • adres lub nr działki, do której dostarczana jest woda,
 • wskazanie wodomierza głównego na dzień 1.1.2016 (odczyt należy zaokrąglić do pełnych metrów sześciennych),
 • nr fabryczny wodomierza,
 • tytuł prawny do nieruchomości na której znajduje się przyłącze (własność, współwłasność, dzierżawa, najem, użytkowanie, zarząd),
 • protokół odbioru technicznego przyłącza wodociągowego oraz zestawu wodomierzowego (data).

W przypadku nieobecności prosimy o stawienie się osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Klukach wraz z niezbędnymi dokumentami, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.01.2016 r. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 44 6315 002 w godz. 7:30 – 15:30.

Zgłoszenia stanu wodomierza będzie można dokonywać u inkasenta, telefonicznie lub przez formularz na stronie internetowej gminy Kluki www.kluki.pl

Informujemy, iż odbiorcy usług będą zobowiązani do dokonywania zapłaty za dostarczoną wodę w kwartalnych okresach obrachunkowych na warunkach określonych w zawartej umowie z Gminą Kluki oraz zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku, o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. 2015 poz. 139).

Płatności za wodę zużytą od dnia 1.01.2016r. należy dokonywać na konto Urzędu Gminy w Klukach wskazane na fakturze: u inkasenta, przelewem lub w kasie Banku Spółdzielczego w Klukach.

z poważaniem

Wójt Gminy Kluki

Karol Sikora

Wzór umowy na dostarczanie wody

Spotkanie konsultacyjne z przedsiębiorcami w ramach zadania: Strategia Rozwoju Gminy Kluki 2015-2022

Szanowni Państwo !

W związku z podjęciem przez Gminę Kluki prac nad opracowaniem dokumentu Strategii rozwoju gminy Kluki na lata 2015-2022 (Uchwała Nr 31/V/2015 Rady Gminy Kluki z dnia 29 stycznia 2015r.) przy współudziale grupy eksperckiej ds. Strategii: MONDRA design Łukasz Woźniak i ANA URBAN PLANNING Alicja Anna Jaranowska

WÓJT GMINY KLUKI zaprasza przedsiębiorców z terenu Gminy na:

spotkanie konsultacyjne diagnozy stanu istniejącego oraz formułowanie wniosków do dokumentu Strategii rozwoju gminy na lata 2015-2022 oraz na bezpłatne szkolenie: Przedsiębiorca w dobie kryzysu -czyli jak zabezpieczyć swój biznes i na tym zarobić.

22 czerwca 2015 r. godz. 15.00  w Gminnym Ośrodku Kultury w Klukach

część 1
Wprowadzenie do tematyki Strategii rozwoju gminy i planowania strategicznego
Omówienie diagnozy stanu istniejącego gminy Kluki
Zebranie wniosków i propozycji od przedsiębiorców gminy Kluki
Badanie ankietowe

Łukasz Woźniak, Alicja Jaranowska (godz. 15:00 – 16:30)

cześć 2
Szkolenie: Przedsiębiorca w dobie kryzysu -czyli jak zabezpieczyć swój biznes i dobrze na tym zarobić
tematyka szkolenia:
Omówienie aktualnej sytuacji rynkowej. Kryzys jako szansa rozwoju. Jak pomnożyć kapitał.
Jak wykorzystując dźwignie finansową szybciej spłacić kredyty.
Jak zabezpieczyć swój biznes, rodzinę i siebie przed nieprzewidzianymi sytuacjami życiowymi.
Rozdanie Certyfikatów, rozmowy z prelegentami.

Jakub Paciorek, Damian Karbowiak (16:45 – 18:15)

Z wyrazami szacunku
Wójt Gminy Kluki

Karol Sikora

Utworzenie ogródka dydaktycznego pn. “Aleja parkowa” przy Szkole Podstawowej im. Wandy Malczewskiej w Parznie

Gmina Kluki podpisała w dniu 08.12.2015 roku umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Łodzi o dofinansowanie w formie dotacji zadania pod nazwą:

Utworzenie ogródka dydaktycznego pn. “Aleja parkowa” przy Szkole Podstawowej im. Wandy Malczewskiej w Parznie

Koszt całkowity zadania: 19 369,39 zł.
Kwota dofinansowania w formie dotacji z WFOŚiGW w Łodzi: 15 152,00 zł.
Wkład własny Gminy Kluki: 4 217,39 zł

Zadanie polegało na utworzeniu ogródka dydaktycznego, w którym dzieci będą mogły obserwować, eksperymentować i odkrywać przyrodę.

W ramach zadania:

1. wykonano altanę dydaktyczną pełniącą funkcję klasy, ławki, stoły,
2. zakupiono stację meteorologiczną z wyposażeniem i przyrządami do obserwacji zjawisk atmosferycznych,
3. zasadzone zostały drzewa ozdobne, krzewy, byliny, trawy, zioła i warzywa,
4. zakupiono pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji programu edukacyjnego realizowanego w oparciu o utworzony ogród  tj. lornetki, lupy, atlasy,
5. wykonano tablicę dydaktyczną, na której znajdować się będą informacje o ptakach najbliższej okolicy oraz tabliczki informacyjne o roślinach,
6. zakupiono sprzęt ogrodniczy.

ZAINWESTUJ W EKOLOGIĘ
http://www.zainwestujwekologie.pl

 

Zaproszenie na otwarcie Świetlicy w Nowym Janowie i Dni Rodziny

Wójt Gminy Kluki Zaprasza Wszystkich Mieszkańców oraz Gości

na otwarcie świetlicy w Nowym Janowie oraz Dni Rodziny

w dniu 14 czerwca 2015 r. o godz. 15.00.

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Kaszewicach

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Kaszewicach

Oś 4: LEADER
Działanie 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju ( małe projekty)
Nr umowy: 01654-6930-UM0540150/14
Data podpisania umowy: 16.12.2014 r.
Tytuł projektu: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Kaszewicach
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 413 Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych projektów , objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013.
Cel projektu:
Celem projektu jest integracja społeczeństwa oraz poszerzenia oferty rekreacyjnej gminy poprzez utworzenie miejsc wspólnego spędzania czasu, organizowanie imprez plenerowych
Środki finansowe, wysokość dofinansowania:
– 38 496,54 PLN – całkowita wartość projektu,
– 25 000,00PLN – kwota dofinansowania
Okres realizacji projektu: grudzień 2014 – marzec 2015

Witaj

Serdecznie zapraszam do Gminy Kluki

Wójt Gminy
mgr Karol Sikora

Witaj
Stan wodomierza
Rodzina 500+
STRATEGIA 2015 – 2022
Informacje
Baza firm

Fundusze zewnętrzne
Karta dużej rodziny
Informator