Loading images...

Archive for the ‘Inwestycje’ Category

Otwarcie nowej sali gimnastycznej w przy Zespole Szkół w Klukach

W dniu 22 lutego 2017 r. została uroczyście otwarta nowa gminna sala gimnastyczna przy Zespole Szkół w Klukach. Wójt Gminy Kluki Karol Sikora wyraził swoją radość, że dzieci i młodzież z Zespołu Szkół w Klukach mają nową salę gimnastyczną, gdzie mogą z niej korzystać i rozwijać talenty sportowe. Z tej sali mogą korzystać również dzieci ze szkół w Kaszewicach i w Parznie. W godzinach popołudniowych będą mogli korzystać mieszkańcy gminy.
Całkowity koszt budowy sali gimnastycznej to kwota 2 850 000 zł. Szczególne podziękowania skierował Wójt Gminy Kluki do Ministerstwa Sportu za udzieloną pomoc finansową w kwocie 1 850 000 zł.
Sala nosi nazwę „ORZEŁ” a zatem życzymy dzieciom, młodzieży, dorosłym, aby rozwijały swoje umiejętności sportowe w drodze do sukcesów.

Zaproszenie na uroczyste otwarcie Sali Gimnastycznej przy Zespole Szkół w Klukach 22.02.2017 r.

Wójt Gminy Kluki zaprasza Mieszkańców oraz Gości na uroczyste otwarcie Sali Gimnastycznej przy Zespole Szkół w Klukach w dniu 22 lutego 2017 r o godz. 12.30

Budowa odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Kluki

Szanowni Mieszkańcy,

Proponujemy Państwu możliwość uczestniczenia w projekcie „Budowa odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Kluki”, na realizację którego Gmina Kluki będzie starać się o pozyskanie wsparcia finansowego w wysokości do 85% kosztów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Projekt obejmuje:
Zakup i instalację urządzeń OZE do produkcji energii cieplnej na potrzeby gospodarstw domowych, tj.:

INSTALACJE SOLARNE * 2 PŁYTY PŁASKIE, ok. 200L ZBIORNIK – 10 000,00 ZŁ
POMPA CIEPŁA DO CWU* ze zbiornikiem ok. 200L  – 8 000,00 ZŁ
POMPA CIEPŁA DO CWU* bez zbiornika -6 000,00 ZŁ

*ww. kwoty są kwotami szacunkowymi brutto z podatkiem 8% VAT, przy założeniu najmniejszego typu instalacji dla pompy ciepła ze zbiornikiem 2-wężownicowym pojemności 200l, instalacji solarnej 2-ch płyt ze zbiornikiem  2-wężownicowym pojemności ok. 200l lub samej pompy ciepła bez zbiornika. Kwoty są szacunkowymi kwotami na dzień 04-08-2016r. i mogą ulec zmianie po wyborze Wykonawcy kompletnych prac wykonawczych wyłonionego w drodze postępowania przetargowego.

Prawdopodobny czas realizacji: 2017-2018
Wartość dofinansowania: do 85% ceny netto
Wkład własny mieszkańca: 15% -20% ceny netto + podatek VAT (od całości)

Przy wyborze preferowanego typu instalacji należy kierować się zasadą:

 • Montaż na dachu budynku mieszkalnego bez eternitu
 • Stawka podatku VAT dla montażu na dachu na budynku mieszkalnym lub w jego obrysie wynosi 8%. Dla montażu na gruncie w granicach działki lub na innym budynku nieznajdującym się w obrysie budynku mieszkalnego stawka podatku VAT wynosi 23%
 • Powierzchnia minimalna do montażu na dachu dla 2 płyt solarnych instalacji wynosi 4m2
 • Każdy uczestnik wybiera tylko i wyłącznie jeden typ instalacji- jeżeli z przyczyn technicznych nie będzie możliwy montaż wybranego typu, zostanie zaproponowany inny, zgodny z potrzebami gospodarstwa domowego
 • Budynek mieszkalny musi być budynkiem oddanym do użytku na dzień składania ankiety Celem udokumentowania wykorzystywaniu instalacji na potrzeby gospodarstwa domowego, zgodnie z konkursem 4.1.2 RPO WŁ na lata 2014-2020, każdy uczestnik ma obowiązek określenia w ankiecie ilości zapotrzebowania na CWU oraz energię elektryczną w oparciu o rachunki/faktury/umowę przyłączeniową.

Warunki uczestnictwa:

 • lokalizacja budynku mieszkalnego na terenie Gminy Kluki,
 • uregulowany stan prawny nieruchomości, na której jest położony budynek,
 • brak zaległości wobec Gminy z tytułu podatków i opłat, dokonanie wpłaty przez właściciela na rzecz Gminy należnego udziału wkładu własnego w terminie wskazanym przez Gminę,
 • uiszczenie opłaty za audyt i wizję lokalną w wysokości 80,00 zł brutto na konto wskazane przez Wykonawcę audytu;
 • podpisanie przez właściciela budynku z Gminą umowy regulującej prawa i obowiązki związane z realizacją projektu po pozyskaniu przez Gminę wsparcia,
 • złożenie przez Mieszkańca prawidłowo wypełnionej ankiety ( do pobrania poniżej) stanowiących załączniki do niniejszej informacji,
 • w budynku wskazanym w ankiecie nie może być zarejestrowana działalność gospodarcza, w tym także rolnicza

Procedura postępowania:
Celem zgłoszenia udziału w Projekcie Mieszkaniec powinien złożyć KOMPLETNIE WYPEŁNIONĄ ankietę w Urzędzie Gminy Kluki zgodnie z REGULAMINEM ( do pobrania poniżej ) w terminie od 08.08.2016 do 12.08.2016.
Ankieta jest dostępna  do pobrania na stronie internetowej Urzędu Gminy Kluki lub w wersji papierowej w siedzibie Urzędu.
Po zebraniu ankiet i ich weryfikacji pod kątem wielkości zapotrzebowania na cwu zostanie utworzona lista mieszkańców Gminy Kluki przystępujących do Projektu, zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
KAŻDY UCZESTNIK MOŻE ZŁOŻYĆ JEDNĄ ANKIETĘ Z WYBRANYM JEDNYM TYPEM INSTALACJI OZE!

Spotkanie informacyjne:
09-08-2016r. godz. 17:00 w GMINNYM OŚRODKU KULTURY W KLUKACH

Załączniki do pobrania:
Regulamin
Ankieta

Umowa użyczenia OZE Kluki 2016

Utworzenie ogródka dydaktycznego pn. “Aleja parkowa” przy Szkole Podstawowej im. Wandy Malczewskiej w Parznie

Gmina Kluki podpisała w dniu 08.12.2015 roku umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Łodzi o dofinansowanie w formie dotacji zadania pod nazwą:

Utworzenie ogródka dydaktycznego pn. “Aleja parkowa” przy Szkole Podstawowej im. Wandy Malczewskiej w Parznie

Koszt całkowity zadania: 19 369,39 zł.
Kwota dofinansowania w formie dotacji z WFOŚiGW w Łodzi: 15 152,00 zł.
Wkład własny Gminy Kluki: 4 217,39 zł

Zadanie polegało na utworzeniu ogródka dydaktycznego, w którym dzieci będą mogły obserwować, eksperymentować i odkrywać przyrodę.

W ramach zadania:

1. wykonano altanę dydaktyczną pełniącą funkcję klasy, ławki, stoły,
2. zakupiono stację meteorologiczną z wyposażeniem i przyrządami do obserwacji zjawisk atmosferycznych,
3. zasadzone zostały drzewa ozdobne, krzewy, byliny, trawy, zioła i warzywa,
4. zakupiono pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji programu edukacyjnego realizowanego w oparciu o utworzony ogród  tj. lornetki, lupy, atlasy,
5. wykonano tablicę dydaktyczną, na której znajdować się będą informacje o ptakach najbliższej okolicy oraz tabliczki informacyjne o roślinach,
6. zakupiono sprzęt ogrodniczy.

ZAINWESTUJ W EKOLOGIĘ
http://www.zainwestujwekologie.pl

 

Zaproszenie na otwarcie Świetlicy w Nowym Janowie i Dni Rodziny

Wójt Gminy Kluki Zaprasza Wszystkich Mieszkańców oraz Gości

na otwarcie świetlicy w Nowym Janowie oraz Dni Rodziny

w dniu 14 czerwca 2015 r. o godz. 15.00.

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Kaszewicach

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Kaszewicach

Oś 4: LEADER
Działanie 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju ( małe projekty)
Nr umowy: 01654-6930-UM0540150/14
Data podpisania umowy: 16.12.2014 r.
Tytuł projektu: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Kaszewicach
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 413 Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych projektów , objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013.
Cel projektu:
Celem projektu jest integracja społeczeństwa oraz poszerzenia oferty rekreacyjnej gminy poprzez utworzenie miejsc wspólnego spędzania czasu, organizowanie imprez plenerowych
Środki finansowe, wysokość dofinansowania:
– 38 496,54 PLN – całkowita wartość projektu,
– 25 000,00PLN – kwota dofinansowania
Okres realizacji projektu: grudzień 2014 – marzec 2015

Poprawa infrastruktury społecznej poprzez budowę chodnika w miejscowości Kluki

Poprawa infrastruktury społecznej poprzez budowę chodnika w miejscowości Kluki

Oś 4: LEADER
Działanie 413_313/322/323 : Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – operacje kwalifikujące się do wsparcia w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”
Nr umowy: 01840-6930-UM0530039/14
Data podpisania umowy: 16.12.2014 r.
Tytuł projektu: „Poprawa infrastruktury społecznej poprzez budowę chodnika w miejscowości Kluki”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji , które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” , objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013.
Cel projektu:
Celem projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców poprzez poprawę infrastruktury społecznej poprzez budowę chodnika w miejscowości Kluki. Realizacja projektu wpłynie na poprawę wizerunku gminy dla turystów odwiedzających naszą gminę .
Środki finansowe, wysokość dofinansowania:
– 84 316,50 PLN – całkowita wartość projektu,
– 54 840,00 PLN – kwota dofinansowania
Okres realizacji projektu: grudzień 2014 – marzec 2015

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Strzyżewicach i Ścichawie

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Strzyżewicach i Ścichawie

Oś 4: LEADER
Działanie 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju ( małe projekty)
Nr umowy: 0118764-6930-UM0540149/14
Data podpisania umowy: 16.12.2014 r.
Tytuł projektu: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Strzyżewicach i Ścichawie”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 413 Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych projektów , objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013.
Cel projektu:
Celem projektu jest integracja społeczeństwa oraz poszerzenia oferty rekreacyjnej gminy poprzez utworzenie miejsc wspólnego spędzania czasu, organizowanie imprez plenerowych
Środki finansowe, wysokość dofinansowania:
– 19 887,87 PLN – całkowita wartość projektu,
– 12 935,20 PLN – kwota dofinansowania
Okres realizacji projektu: grudzień 2014 – marzec 2015

Poprawa infrastruktury społecznej poprzez budowę chodnika w miejscowości Kaszewice

Poprawa infrastruktury społecznej poprzez budowę chodnika w miejscowości Kaszewice

Oś 4: LEADER

Działanie 413_313/322/323 : Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – operacje kwalifikujące się do wsparcia w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”

Nr umowy: 01839-6930-UM0530038/14

Data podpisania umowy: 16.12.2014 r.

Tytuł projektu: „Poprawa infrastruktury społecznej poprzez budowę chodnika w miejscowości Kaszewice”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji , które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” , objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013.

Cel projektu:

Celem projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców poprzez poprawę infrastruktury społecznej poprzez budowę chodnika w miejscowości Kaszewice. Realizacja projektu wpłynie na poprawę wizerunku gminy dla turystów odwiedzających naszą gminę .

Środki finansowe, wysokość dofinansowania:

– 85 471,50 PLN – całkowita wartość projektu,

– 53 640,00 PLN – kwota dofinansowania

Okres realizacji projektu: grudzień 2014 – marzec 2015

Doposażenie boiska „Orlik” – zakup trybun

Doposażenie boiska „Orlik” – zakup trybun

Oś 4: LEADER
Działanie 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju ( małe projekty)
Nr umowy: 01815-6930-UM0540148/14
Data podpisania umowy: 16.12.2014 r.
Tytuł projektu: Doposażenie boiska „Orlik” – zakup trybun
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 413 Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych projektów , objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013.

Cel projektu:
Celem projektu jest stworzenie miejsca (poprzez zakup trybun) do integracji społeczeństwa w miejscu czynnego wypoczynku – boisko Orlik. Poprzez stworzenie takiego miejsca większa się atrakcyjność miejsca, gdzie miło jest spędzić czas ze znajomymi, porozmawiać a także zmotywować się do uprawiania sportu.
Środki finansowe, wysokość dofinansowania:
– 14 902,43 PLN – wartość projektu,
– 12 115,80 PLN – kwota dofinansowania
Okres realizacji projektu: grudzień 2014 – marzec 2015

Witaj

Serdecznie zapraszam do Gminy Kluki

Wójt Gminy
mgr Karol Sikora

Witaj
Stan wodomierza
Rodzina 500+
STRATEGIA 2015 – 2022
Informacje
Baza firm

Fundusze zewnętrzne
Karta dużej rodziny
Informator