Loading images...

Archive for the ‘Inne’ Category

Dni Rodziny oraz Koncert dla św. Jana Pawła II w Kaszewicach

Mistrzostwa Taekwon-do * 3 czerwca 2017 w Klukach

Wójt Gminy Kluki zaprasza na „Dzień Dziecka”

Pomoc żywnościowa dla najbardziej potrzebujących w Gminie Kluki

 

 

 

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klukach informuje o możliwości skorzystania z bezpłatnej pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2016.
Z pomocy mogą skorzystać Mieszkańcy Gminy Kluki, których dochód nie przekracza:

 • 1268,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej
 •  1028,00 zł dla osoby w rodzinie.

Na dochód określony w przepisach ustawy o pomocy społecznej składają się przychody wszystkich członków rodziny, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, a w przypadku utraty w tym miesiącu dochodu – z miesiąca, w którym wniosek został złożony.

POMOC ADRESOWANA JEST TAKŻE DLA MIESZKAŃCÓW NIE KORZYSTAJĄCYCH Z POMOCY GOPS.

W ramach Programu można otrzymać takie artykuły jak: makaron, ryż, herbatniki, mleko, groszek z marchewką, fasolę białą, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe, gulasz wieprzowy z warzywami, filet z makreli w oleju, szynkę drobiową, cukier, olej i ser.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z tej formy wsparcia zapraszamy do

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klukach,
w dniach od 15.03.2017 r. do 30.03.2017 r., w godz. 8:00-12:00
(tel. 44 6315037)

w celu zakwalifikowania się do udziału w programie i otrzymania skierowania do wydania żywności.

Zaproszenie do korzystania z bezpłatnego mobilnego systemu powiadamiania w Gminie Kluki

Wstępny nabór wniosków na odbiór, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest – do 31 marca 2017 r.

OGŁOSZENIE

o wstępnym naborze wniosków na odbiór, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie Gminy Kluki

W imieniu wszystkich zainteresowanych osób fizycznych, przedsiębiorców i innych uprawnionych podmiotów, którzy posiadają odpady azbestowe i są ujęci w inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest, Gmina Kluki planuje wystąpić o dofinansowanie na zadanie:

„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kluki”.

Wnioski o odbiór odpadów zawierających azbest należy składać wg wzoru dostępnego na stronie Gminy Kluki www.kluki.pl oraz w siedzibie Urzędu Gminy w Klukach w nieprzekraczalnym terminie do 31.03.2017 r. do Urzędu Gminy w Klukach. Zadanie obejmować będzie: zbieranie (wyrobów wcześniej zdemontowanych), transport i unieszkodliwianie wyrobów azbestowych.
Wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu w tym roku nie będą rozpatrywane!

Program realizowany będzie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie zadania z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Klukach, pokój nr 23 lub pod numerem tel. 44 6315002 wew. 22.

Wójt Gminy Kluki
Karol Sikora

Pobierz wniosek

Konkurs na dyrektorów placówek oświatowych

Konkursy na dyrektora szkoły

Konkursy na dyrektora szkoły

Wójt Gminy Kluki ogłasza konkurs na stanowisko:

Pełna treść ogłoszenia na bip.kluki.pl (+linki powyżej)

 1. Do konkursu może przystąpić nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia wymagania określone w §1, §2 ust. 1, §10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436 z późn. zm.) oraz inna osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia wymagania określone w § 5 ust. 1 cytowanego rozporządzenia.
 2.  Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać dokumenty wskazane w §1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 roku w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 60, poz. 373 z późn. zm.), w tym dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań, o których mowa w pkt 1, a w szczególności:
  a)uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju Szkoły;
  b)poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata;
  c)życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
  stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo
  stażu pracy dydaktycznej -w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
  stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
  d)oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy o którym mowa w lit. c;
  e)oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
  f)zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
  g)oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
  h)oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  i)oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa wart. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 168 z późn. zm.);
  j)oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn. zm.);
  k)oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela;
  l)oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
  m)oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa wart. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz, 1842) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
  n)oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
  o)oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora … .

3.Oferty należy składać w zaklejonej kopercie, z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym, z dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora …”, w terminie do 20 marca 2017 roku, do godziny 14.00 (decyduje data i godzina wpływu do sekretariatu Urzędu Gminy) na adres: Urząd Gminy w Klukach, Kluki 88, 97-415 Kluki
4.Oferty niekompletne lub złożone po wyznaczonym terminie pozostają bez rozpatrzenia.
5.Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Kluki.
6.O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych – 1 marca

W dniu 1 marca o godz. 9.00 odbyła się Msza Święta w intencji Żołnierzy Wyklętych.
Następnie na cmentarzu wojennym w Klukach złożono hołd żołnierzom Konspiracyjnego Wojska Polskiego walczącym pod dowództwem kapitana Stanisława Sojczyńskiego “Warszyca”, partyzantom z oddziałów Kazimierza Grzybowskiego i Ludwika Danielaka, tym którzy ponieśli ofiarę najwyższą tj. ofiarę życia oraz tym, którzy byli przez lata prześladowani przez reżim komunistyczny.

Potem uczestnicy udali się do Zespołu Szkół w Klukach, gdzie odbyły się dalsze uroczystości. Szczególną uwagę podczas akademii poświęcono postaci Danuty Siedzikówny ps. Inka. Ta siedemnastoletnia dziewczyna, służąca jako sanitariuszka w szeregach AK, została rozstrzelana na podstawie bezprawnego wyroku śmierci w 1946r. w gdańskim więzieniu, gdyż nie chciała zdradzić swoich towarzyszy broni. Uczennica klasy III b − Jola Rutkowska − wykonała przepiękną piosenkę „Walczyk Lilu” (z albumu „Panny Wyklęte”) opowiadającą o niezłomnej postawie tej bohaterskiej dziewczyny, która zachowała się po prostu „jak trzeba”.

Dodatkową oprawą uroczystości była wystawa zdjęć żołnierzy Konspiracyjnego Wojska Polskiego, które działało głównie na terenie województw łódzkiego i śląskiego.

 

Otwarcie nowej sali gimnastycznej w przy Zespole Szkół w Klukach

W dniu 22 lutego 2017 r. została uroczyście otwarta nowa gminna sala gimnastyczna przy Zespole Szkół w Klukach. Wójt Gminy Kluki Karol Sikora wyraził swoją radość, że dzieci i młodzież z Zespołu Szkół w Klukach mają nową salę gimnastyczną, gdzie mogą z niej korzystać i rozwijać talenty sportowe. Z tej sali mogą korzystać również dzieci ze szkół w Kaszewicach i w Parznie. W godzinach popołudniowych będą mogli korzystać mieszkańcy gminy.
Całkowity koszt budowy sali gimnastycznej to kwota 2 850 000 zł. Szczególne podziękowania skierował Wójt Gminy Kluki do Ministerstwa Sportu za udzieloną pomoc finansową w kwocie 1 850 000 zł.
Sala nosi nazwę „ORZEŁ” a zatem życzymy dzieciom, młodzieży, dorosłym, aby rozwijały swoje umiejętności sportowe w drodze do sukcesów.

Zaproszenie na Kolędowanie w Gminnym Ośrodku Kultury w Klukach

koledowanie2017

Witaj

Serdecznie zapraszam do Gminy Kluki

Wójt Gminy
mgr Karol Sikora

Witaj
Stan wodomierza
Rodzina 500+
STRATEGIA 2015 – 2022
Informacje
Baza firm

Fundusze zewnętrzne
Karta dużej rodziny
Informator