Loading images...

Archive for the ‘Mieszkańcy’ Category

IV Dni Rodziny w Wierzchach Kluckich 25 czerwca 2017 r

Rodzinne warsztaty kulinarne w sali OSP w Kaszewicach

Pomoc żywnościowa dla najbardziej potrzebujących w Gminie Kluki

 

 

 

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klukach informuje o możliwości skorzystania z bezpłatnej pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2016.
Z pomocy mogą skorzystać Mieszkańcy Gminy Kluki, których dochód nie przekracza:

  • 1268,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej
  •  1028,00 zł dla osoby w rodzinie.

Na dochód określony w przepisach ustawy o pomocy społecznej składają się przychody wszystkich członków rodziny, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, a w przypadku utraty w tym miesiącu dochodu – z miesiąca, w którym wniosek został złożony.

POMOC ADRESOWANA JEST TAKŻE DLA MIESZKAŃCÓW NIE KORZYSTAJĄCYCH Z POMOCY GOPS.

W ramach Programu można otrzymać takie artykuły jak: makaron, ryż, herbatniki, mleko, groszek z marchewką, fasolę białą, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe, gulasz wieprzowy z warzywami, filet z makreli w oleju, szynkę drobiową, cukier, olej i ser.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z tej formy wsparcia zapraszamy do

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klukach,
w dniach od 15.03.2017 r. do 30.03.2017 r., w godz. 8:00-12:00
(tel. 44 6315037)

w celu zakwalifikowania się do udziału w programie i otrzymania skierowania do wydania żywności.

Zaproszenie do korzystania z bezpłatnego mobilnego systemu powiadamiania w Gminie Kluki

Otwarcie nowej sali gimnastycznej w przy Zespole Szkół w Klukach

W dniu 22 lutego 2017 r. została uroczyście otwarta nowa gminna sala gimnastyczna przy Zespole Szkół w Klukach. Wójt Gminy Kluki Karol Sikora wyraził swoją radość, że dzieci i młodzież z Zespołu Szkół w Klukach mają nową salę gimnastyczną, gdzie mogą z niej korzystać i rozwijać talenty sportowe. Z tej sali mogą korzystać również dzieci ze szkół w Kaszewicach i w Parznie. W godzinach popołudniowych będą mogli korzystać mieszkańcy gminy.
Całkowity koszt budowy sali gimnastycznej to kwota 2 850 000 zł. Szczególne podziękowania skierował Wójt Gminy Kluki do Ministerstwa Sportu za udzieloną pomoc finansową w kwocie 1 850 000 zł.
Sala nosi nazwę „ORZEŁ” a zatem życzymy dzieciom, młodzieży, dorosłym, aby rozwijały swoje umiejętności sportowe w drodze do sukcesów.

Badania Mamograficzne w Gminie Kluki 22.02.2017 r.

Badania mammograficzne 22.07.2016 w Klukach

mammo2016

1050-lecie Chrztu Polski, 880-lecie powstania Kluk

plakat1050-880

Przedszkole w Klukach czynne od 6.00 do 16.00

Wójt Gminy Kluki informuje Mieszkańców Gminy Kluki

Przedszkole w Zespole Szkół w Klukach jest czynne

od poniedziałku do piątku w godzinach 6.00- 16.00

–  placówka publiczna prowadzoną przez  Gminę Kluki.

Placówka dostosowana jest do potrzeb i możliwości dzieci w wieku przedszkolnym. W placówce zatrudniona jest wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna, która stanowi zintegrowany zespół, cechujący się dużym doświadczeniem i odpowiedzialnością. Praca dydaktyczno – wychowawcza Przedszkola, planowana jest zgodnie z obowiązującą podstawą programową.

Do Przedszkola w Zespole Szkół w Klukach przyjmuje się dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Kluki, w wieku od 3 do 5 lat. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

Rodzice/opiekunowie prawni dzieci chcących uczęszczać do Przedszkola w Zespole Szkół w Klukach, składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w sekretariacie szkoły.

W Przedszkolu dzieci otrzymują trzy posiłki dziennie – śniadanie, dwudaniowy obiad, podwieczorek, świeże, smaczne, pożywne i zdrowe przygotowywane w kuchni w szkole – w odpłatności 5 zł.(dziennie).

ZAPRASZAM

Wójt Gminy Kluki

Karol Sikora

 

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do realizacji zadania publicznego: Pływanie dla uczniów szkół podstawowych z gminy Kluki

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag
do realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową
z pominięciem otwartego konkursu ofert, w trybie art. 19a
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

Wójt Gminy Kluki informuje, że w dniu 03 listopada 2015 roku do Urzędu Gminy w Klukach wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Pływania, na realizację zadania publicznego pn.: ”Pływanie dla uczniów szkół podstawowych z gminy Kluki”.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, ofertę zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Urzędu Gminy Kluki oraz na stronie internetowej:  kluki.pl.

Wobec powyższego, informuję, że zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118) można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Gminy w Klukach w pokoju nr 9 (sekretariat), drogą elektroniczną na adres e-mailowy sekretariat@kluki.pl lub listownie na adres – Urząd Gminy Kluki, 97-415 Kluki 88, do dnia 12 listopada 2015 roku (decyduje data wpływu do Urzędu).

Po upływie wyżej określonego terminu oraz rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, Wójt Gminy Kluki zawrze umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego ze składającym ofertę Stowarzyszeniem Przyjaciół Pływania.

Oferta – Pływanie dla uczniów szkół podstawowych z gminy Kluki

Witaj

Serdecznie zapraszam do Gminy Kluki

Wójt Gminy
mgr Karol Sikora

Witaj
Stan wodomierza
Rodzina 500+
STRATEGIA 2015 – 2022
Informacje
Baza firm

Fundusze zewnętrzne
Karta dużej rodziny
Informator