Loading images...

Archive for the ‘Ogólne’ Category

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych w Gminie Kluki 2017

Informujemy, iż w dniach 27-28 kwietnia 2017 r. od godz. 6.00 na terenie Gminy Kluki odbędzie się odbiór odpadów wielkogabarytowych od właścicieli prywatnych posesji. Odpady będą odbierane sprzed posesji według następującego harmonogramu:

27.04.2017 r. (czwartek)

 • Nowy Janów, Niwisko, Kuźnica Kaszewska, Pólko,
 • Bożydar, Żelichów, Kaszewice, Kaszewice Kolonia, Kluki,
 • Kawalce, Trząs, Zarzecze, Słupia, Żar, Chmielowiec, Sadulaki

28.04.2017 r. (piątek)

 • Ścichawa, Podścichawa, Podwierzchowiec, Podwódka, Teofilów, Osina,
 • Borowiny, Imielnia, Cisza, Roździn, Huta Strzyżewska, Strzyżewice,
 • Parzno, Laski, Lesisko, Wierzchy Parzeńskie, Wierzchy Kluckie

Odpady powstające w gospodarstwie domowym o rozmiarach wielkogabarytowych należy wystawić do drogi dojazdowej.

W ramach wystawki odbierane będą:
– radia, telewizory, monitory oraz inny sprzęt RTV,
– lodówki, pralki, kuchenki, odkurzacze oraz inny sprzęt AGD,
– opony z samochodów osobowych,
– złom metalowy – rynny, rury, blachy, piece,
– dywany, wykładziny, meble
– duże opakowania z tworzyw sztucznych bez zawartości – beczki, skrzynki, wiadra,
– elementy stolarki – listwy, deski, płyty wiórowe, drzwi, okna,
– odpady zielone – powiązane gałęzie z drzew i krzewów,
– baterie i akumulatory.

Jako odpady wielkogabarytowe nie są traktowane i nie będą odbierane:
– odpady poremontowe i budowlane: gruz, płytki, cegła, kamienie,
– odpady tekstylne: odzież, obuwie, tkaniny wystroju wnętrz (firany, zasłony, narzuty, koce),
– szkło w żadnej postaci,
– duże opakowania z tworzyw sztucznych po odpadach niebezpiecznych: farbach, lakierach i rozpuszczalnikach,
– odpady powstające w ramach prowadzonej działalności gospodarczej,
– odpady zawierające azbest – eternit.

UWAGA!!!
Odpady należy wystawić przed posesję do drogi dojazdowej. Czas przeznaczony przez obsługującego na obsługę odbioru odpadów obejmuje: czas załadunku, przejazd i transport oraz czas rozładunków dla wszystkich wymienionych w danym dniu ulic.

Mieszkańcom, którzy nie wystawią odpadów przed posesję do godziny 6:00 rano w wyznaczonym dniu nie gwarantujemy ich odbioru – samochody nie będą zawracane z trasy przejazdu na indywidualne zgłoszenie. Objazd wymienionymi ulicami jest jednokrotny. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 44 632 39 00.

Boże Narodzenie 2015

Zgłaszanie kandydatów na ławników – do 30.06.2015r.!

Jesienią bieżącego roku Rada Gminy Kluki podejmie uchwałę w sprawie wyboru ławników na lata 2016 – 2019 do Sądu Rejonowego w Bełchatowie w liczbie 2 w tym do sądu pracy 1 oraz do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim w liczbie 2, w tym do Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 0.

Termin zgłaszania kandydatur upływa 30 czerwca 2015 roku.

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 • jest nieskazitelnego charakteru,
 • ukończył 30 lat,
 • jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
 • nie przekroczył 70 lat,
 • jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
 • posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Ławnikami nie mogą być:

 • osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
 • osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
 • funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem
 • przestępstw i wykroczeń,
 • adwokaci i aplikanci adwokaccy,
 • radcy prawni i aplikanci radcowscy,
 • duchowni,
 • żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
 • funkcjonariusze Służby Więziennej,
 • radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin:

 • prezesi właściwych sądów,
 • stowarzyszenia,
 • inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,
 • co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której dołącza się następujące dokumenty:

 • informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
 • oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
 • dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.
 • aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji w przypadku zgłoszenia dokonanego przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa,
 • listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata na ławnika, w przypadku zgłoszenia przez obywateli.

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badania lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.

Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną po terminie lub, które nie spełnią wymogów formalnych o których mowa wyżej, pozostawia się bez dalszego biegu.

Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Karty zgłoszenia kandydata na ławnika można odbierać, po czym wypełnione wraz z kompletem dokumentów składać w Urzędzie Gminy Kluki, Kluki 88, 97-415 Kluki w godzinach pracy urzędu.

Informacji udziela Pani Anna Krawczyk
Tel.: 44 6315002

Wybory do Izby Rolniczej – 31 maja 2015 r.

Krajowa Rada Izb Rolniczych zarządziła termin wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych, w tym do Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego. Wybory zostały wyznaczone na dzień 31 maja 2015 r. (niedziela).

Osobami uprawnionymi do udziału w głosowaniu w wyborach do Izb Rolniczych są:
– podatnicy podatku rolnego, posiadający min. 1ha fizyczny lub przeliczeniowy gruntów rolnych na terenie gminy Kluki,
– podatnicy podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej,
– członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych posiadających w nich wkłady gruntowe.

Uprawnieni do głosowania rolnicy będą głosować 31 maja 2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy Kluki od godz. 8.00 do 18.00.

Podziękowania dla Mieszkańców

Drodzy Mieszkańcy Gminy Kluki.

Serdecznie dziękuję za okazane zaufanie i życzliwość.

Podziękowania moje są tym większe, że wyboru mojej osoby na Wójta Gminy Kluki dokonaliście Państwo po drugi.

Dziękuję za każdy głos oddany na mnie jak również na radnych.

Zapewniam, że wspólnie będziemy kontynuować dzieło rozwoju naszej gminy dla dobra jej Mieszkańców.

Z wyrazami szacunku

Karol Sikora

Wójt Gminy Kluki

Projekty uchwał w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluki na 2014 r. do rozpatrzenia

W dniu 27 maja 2014 Wójt Gminy Kluki złożył do Biura Rady Gminy Kluki celem rozpatrzenia 43 projekty uchwał w sprawie zmian w budżecie na 2014 r w sposób umożliwiający uchwalanie każdej z proponowanych zmian oddzielnie.

Po uzyskaniu informacji, że sesja odbędzie na koniec czerwca, w dniu 28 maja 2014 r. w związku z pilna potrzebą uchwalenia środków na  przyznane dofinansowania i upływające terminy podpisania umów,  złożony został wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej wg programu przedstawionego poniżej wraz z uchwałami:

 1. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluki na 2014 r. – I
 2. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluki na 2014 r. – II (8 tys zł. na funkcjonowanie oczyszczalni na Osiedlu Leśne w Klukach)
 3. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluki na 2014 r. – III (30 tys zł. na budowę kanalizacji deszczowej na Osiedlu Leśne w Klukach)
 4. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluki na 2014 r. – IV(15 tys zł. na dopłaty do przewozu osób autobusami)
 5. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluki na 2014 r. – V (6 tys. zł na zakup wiaty przystankowej w miejscowości Kluki)
 6. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluki na 2014 r. – VI (50 tys zł. dotacji dla Powiatu Bełchatowskiego na odtworzenie stanu pierwotnego jezdni drogi powiatowej nr 1917E Trząs- Zarzecze)
 7. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluki na 2014 r. – VII (5 tys zł. na zakup materiałów na drogi gminne)
 8. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluki na 2014 r. – VIII (40 tys zł. na zakup usług na drogi gminne)
 9. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluki na 2014 r. – IX (odszkodowanie)
 10. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluki na 2014 r. – X(115 620 zł. na budowę ciągu pieszego w miejscowości Kaszewice – od cmentarza do kościoła, złożony wniosek o dofinansowanie)
 11. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluki na 2014 r. – XI (15 tys zł. na zakup gruntu pod drogę do zasobów gminy)
 12. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluki na 2014 r. – XII (5 tys zł. na zakup materiałów na drogi wewnętrzne)
 13. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluki na 2014 r. – XIII (40 tys zł. na zakup usług na drogi gminne)
 14. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluki na 2014 r. – XIV (130 tys. zł. na przebudowę drogi wewnętrznej na Osiedlu Leśne w Klukach (ul. Akacjowa, Spacerowa))
 15. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluki na 2014 r. – XV (115 620 zł. na budowę ciągu pieszego w miejscowości Kluki – ul. Wspólna, złożony wniosek o dofinansowanie)
 16. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluki na 2014 r. – XVI (23 tys. zł na zatrudnienie pracowników gospodarczych)
 17. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluki na 2014 r. – XVII (5 tys. zł. na remonty na obiektach komunalnych )
 18. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluki na 2014 r.- XVIII (5 tys. zł na opracowanie decyzji celu publicznego i warunkach zabudowy)
 19. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluki na 2014 r. – XIX (66 tys. zł na wynagrodzenia i pochodne w Urzędzie Gminy)
 20. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluki na 2014 r. – XX (9,5 tys zł. na remont schodów wejściowych Poczty w Klukach(obie strony))
 21. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluki na 2014 r. – XXI (28 tys. zł. na usługi pocztowe i inne w Urzędzie Gminy)
 22. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluki na 2014 r. – XXII (5 250 zł na usługi telekomunikacyjne i internetowe)
 23. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluki na 2014 r.- XXIII (4 tys. zł. na zakup materiałów i usług promocyjnych)
 24. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluki na 2014 r. – XXIV (6,5 tys zł. na przesyłki – podatki)
 25. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluki na 2014 r. – XXV (8 tys zł. na wykonanie sztandaru Gminy Kluki)
 26. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluki na 2014 r. – XXVI (30 tys. zł. na przebudowę budynku OSP w miejscowości Żar wraz z termomodernizacją)
 27. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluki na 2014 r. – XXVII (30 tys. zł. na przebudowę budynku OSP w miejscowości Strzyżewice wraz z termomodernizacją)
 28. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluki na 2014 r. – XXVIII (16 tys. zł. na opracowanie dokumentacji na rozbudowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kaszwicach )
 29. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluki na 2014 r. – XXIX (6898 zł. utrzymanie czystości przystanków)
 30. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluki na 2014 r. – XXX (2 tys. zł. na zakup materiałów na utrzymanie zieleni)
 31. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluki na 2014 r. – XXXI (2 tys. zł. na zakup usług związanych z utrzymaniem zieleni)
 32. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluki na 2014 r. – XXXII (7 tys. zł na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Kawalce)
 33. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluki na 2014 r. – XXXIII (7,8 tys. zł. na budowę oświetlenia ulicznego przy drodze nr 432, 431 w miejscowości Roździn)
 34. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluki na 2014 r. – XXXIV (10 tys. zł. na zagospodarowanie terenu zieleni na działce nr 1440 w miejscowości Kaszewice wraz z konserwacją zbiornika wodnego)
 35. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluki na 2014 r. – XXXV (40 tys. zł. dotacji dla GOK w Klukach na zakup wyposażenia oraz na zapewnienie bieżącej działalności)
 36. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluki na 2014 r. – XXXVI (5,5 tys. zł na wykonanie przyłączy wodnego i zmianę przyłącza elektrycznego w Nowym Janowie)
 37. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluki na 2014 r. – XXXVII (11 tys. zł. na wynagrodzenie dla Animatora sportu na Orliku w Klukach)
 38. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluki na 2014 r. – XXXVIII (18 tys. zł. na doposażenie boiska Orlik w Klukach – zakup trybun, złożony wniosek o dofinansowanie)
 39. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluki na 2014 r. – XXXIX (48 tys. zł. w tym przyznana dotacja 25 tys zł. na utworzenie placów zabaw w miejscowościach: Kluki, Żar, Osina, Parzno, Strzyżewice, mija termin podpisania umowy o dofinansowanie)
 40. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluki na 2014 r. – XL (39 tys. zł. w tym przyznana dotacja 25 tys. zł na utworzenie placów zabaw w miejscowościach: Cisza, Trząs, Ścichawa, Kaszewice, mija termin podpisania umowy o dofinansowanie)
 41. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluki na 2014 r. – XLI (38 tys. zł. na zagospodarowanie przestrzeni w Kaszewicach – tzw. doły, złożony wniosek o dofinansowanie)
 42. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluki na 2014 r. – XLII (20 tys. zł. na zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Strzyżewicach i Ścichawie, złożony wniosek o dofinansowanie)
 43. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluki na 2014 r. – XLIII (30 tys. zł na opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie przebudowy drogi gminnej G6- Nr 101154E)
 44. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kluki na lata 2014-2017

Sesja do tej pory nie została zwołana przez Przewodniczącego Rady Gminy, choć zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym art. 20 pkt 3. “Na wniosek Wójta lub co najmniej 1/4 ustawowego składu rady gminy Przewodniczący obowiązany jest zwołać sesję na dzień przypadający w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku.” a zgodnie z art 19 pkt 2 ww. ustawy : “Zadaniem Przewodniczącego jest wyłącznie organizowanie pracy rady oraz prowadzenie obrad rady.

 

Naziemna Telewizja Cyfrowa

Uprzejmie przypominamy, iż zbliża się termin wyłączenia nadajników naziemnej telewizji analogowej i zastąpienie ich nowoczesną techniką cyfrową.

Sygnał analogowy ma być całkowicie zastąpiony przez cyfrowy nie później niż do dnia 31 lipca 2013 roku. W województwie łódzkim całkowite wyłączenie sygnału analogowego planowane jest na maj 2013 roku.

Tegoroczne wyłączenia emisji analogowej obejmą następujące obszary rezerwacyjne (wg głównych nadajników):
22 kwietnia 2013 r.: Częstochowa/Wręczyca Wlk
20 maja 2013 r.: Łódź/Komin EC-4 (zasięg nadajnika obejmuje teren Gminy Kluki i jest wykorzystywany przez niektórych mieszkańców)

Więcej informacji na http://cyfryzacja.gov.pl.

Poniżej zamieszczamy również  plakat krótko informujący o tym procesie.

Witaj

Serdecznie zapraszam do Gminy Kluki

Wójt Gminy
mgr Karol Sikora

Witaj
Stan wodomierza
Rodzina 500+
STRATEGIA 2015 – 2022
Informacje
Baza firm

Fundusze zewnętrzne
Karta dużej rodziny
Informator