Loading images...

Archive for the ‘Kluki’ Category

Poświęcenie sztandaru Gminy Kluki – 11 listopada 2015 r.

XVI Regionalny Przegląd Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej “Moja Ojczyzna” – eliminacje 17.10.2015 Kluki

XVI Regionalny Przegląd Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej Moja Ojczyzna
Regionalne Stowarzyszenie Społeczno Kulturalne – kolejność przesłuchań

Utworzenie ekopracowni „Zielona przystań” w Gimnazjum im. Wandy Malczewskiej w Zespole Szkół w Klukach

Informuję, iż Gmina Kluki podpisała w dniu 29.09.2015 roku umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi o dofinansowanie w formie dotacji zadania pod nazwą:

Utworzenie ekopracowni „Zielona przystań” w Gimnazjum im. Wandy Malczewskiej w Zespole Szkół w Klukach

Koszt całkowity zadania: 30 185,94 zł.

Kwota dofinansowania w formie dotacji z WFOŚiGW w Łodzi: 26.000,00 zł.

Wkład własny Gminy Kluki: 4.185,94 zł

 

W ramach zadania:

 1. przeprowadzono prace remontowe pomieszczenia ekopracowni,
 2. zakupiono pomoce dydaktyczne związane z edukacją ekologiczną, sprzęt audio wideo i komputerowy ( zestaw interaktywny, laptop, nagłośnienie, wizualizer),
 3. wyposażono pracownię w niezbędne meble,
 4. zakupiono rośliny doniczkowe do ekopracowni.

http://www.zainwestujwekologie.pl

 

 

Poprawa infrastruktury społecznej poprzez budowę chodnika w miejscowości Kluki

Poprawa infrastruktury społecznej poprzez budowę chodnika w miejscowości Kluki

Oś 4: LEADER
Działanie 413_313/322/323 : Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – operacje kwalifikujące się do wsparcia w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”
Nr umowy: 01840-6930-UM0530039/14
Data podpisania umowy: 16.12.2014 r.
Tytuł projektu: „Poprawa infrastruktury społecznej poprzez budowę chodnika w miejscowości Kluki”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji , które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” , objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013.
Cel projektu:
Celem projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców poprzez poprawę infrastruktury społecznej poprzez budowę chodnika w miejscowości Kluki. Realizacja projektu wpłynie na poprawę wizerunku gminy dla turystów odwiedzających naszą gminę .
Środki finansowe, wysokość dofinansowania:
– 84 316,50 PLN – całkowita wartość projektu,
– 54 840,00 PLN – kwota dofinansowania
Okres realizacji projektu: grudzień 2014 – marzec 2015

Doposażenie boiska „Orlik” – zakup trybun

Doposażenie boiska „Orlik” – zakup trybun

Oś 4: LEADER
Działanie 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju ( małe projekty)
Nr umowy: 01815-6930-UM0540148/14
Data podpisania umowy: 16.12.2014 r.
Tytuł projektu: Doposażenie boiska „Orlik” – zakup trybun
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 413 Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych projektów , objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013.

Cel projektu:
Celem projektu jest stworzenie miejsca (poprzez zakup trybun) do integracji społeczeństwa w miejscu czynnego wypoczynku – boisko Orlik. Poprzez stworzenie takiego miejsca większa się atrakcyjność miejsca, gdzie miło jest spędzić czas ze znajomymi, porozmawiać a także zmotywować się do uprawiania sportu.
Środki finansowe, wysokość dofinansowania:
– 14 902,43 PLN – wartość projektu,
– 12 115,80 PLN – kwota dofinansowania
Okres realizacji projektu: grudzień 2014 – marzec 2015

Wybory sołtysów i rad sołeckich w 17 sołectwach Gminy Kluki

W dniach od 12 stycznia  do 24 stycznia 2015 roku odbyło  się 17 zebrań w 17 sołectwach  na terenie Gminy Kluki. W zebraniach uczestniczył Wójt Gminy Kluki Karol Sikora oraz przedstawiciele gminy. Na początku każdego zebrania dokonano wyboru komisji skrutacyjnej. Po zgłoszeniu kandydatury na sołtysa a potem do rady sołeckiej w głosowaniu tajnym na nową kadencje 2015-2019 w poszczególnych sołectwach wybrani zostali sołtysi:

Cisza – Grażyna Krawczyk

Imielnia – Ciesak Bogdan

Kaszewice – Piotr Matyśniak

Kluki – Jacek Sionkowski

Kuźnica Kaszewska – Dorota Weder

Nowy Janów – Magdalena Kusak

Osina  – Jadwiga Matyśkiewicz

Parzno – Dorota Rogut

Podwódka – Andrzej Stramski

Roździn – Ireneusz Papuga

Strzyżewice – Tresa Łabędzka

Ścichawa – Marian Lang

Trząs – Małgorzata Pabich

Wierzchy Kluckie – Ewelina Sosnowska

Zarzecze – Waldemar Naturalny

Żar – Edmund Siewiera

Żelichów – Renata Stolarczyk

Na każdym zebraniu sołeckim Wójt Gminy Kluki przedstawił zebranym mieszkańcom plany inwestycyjne w sołectwach na rok 2015.

Budowa sali gimnastycznej w Klukach

W bieżącym roku 2014 rozpoczęliśmy budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Klukach. Projekt sali wykonany został w 2012 r. Obecnie jesteśmy na etapie wykonania stanu surowego otwartego. Całkowity koszt inwestycji wynosi prawie 2 700 000 zł. Wniosek na dofinansowanie został pozytywnie rozpatrzony. Na to zadanie Wójt pozyskał dofinansowanie w kwocie 1 500 000 zł. z Ministerstwa Sportu.

Modernizacja budynku Gminnego Orodka Kultury w Klukach – Inwestycje 2013

Nadbudowa, rozbudowa wraz z przebudową Gminnego Ośrodka Kultury w Klukach.

Przedstawiamy zdjęcie budynku GOK po modernizacji. Wartość ogólna zadania wynosiła 1 541 277 zł. Gmina Kluki pozyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 167 112 zł., dofinansowanie z Gminy Kleszczów 150 000 zł. Środki własne Gminy Kluki 1 057 032 zł. oraz pożyczka w wysokości 167 133 zł. Zadanie polegało na generalnym remoncie istniejącego budynku: w tym wymiana stolarki okiennej drzwiowej, docieplenie scian zewnętrznych, instalacje elektryczne , wodno-kanalizacyjne, wykonano instalację grzewczą wraz z nową kotłownią, wymiana stropów, nadbudowa z wymianą dachu oraz roboty wykończeniowe.

Konsultacje spoeczne dotyczce wydzielenia – Soectwa Podw

Pobierz – formularz konsultacji – utworzenie sołectwa Podwódka


ZARZĄDZENIE Nr O.0050.17.2013

WÓJTA GMINY KLUKI

z dnia 28 lutego 2013 roku.

w sprawie konsultacji społecznych dotyczących wydzielenia z jednostki pomocniczej- sołectwa Kluki części jej obszaru (wsi Podwódka) w celu utworzenia nowej jednostki- sołectwa Podwódka.

Na podstawie art.5a ust. 1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568,z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327,Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106,poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887i Nr 217, poz. 1281, z 2012r. Nr 256) oraz w związku z uchwałą nr 11/XXXIX/10 Rady Gminy Kluki z dnia 09.kwietnia 2010 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego 2010r. Nr 156, poz. 1283, data ogłoszenia 2010-05-31), zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przeprowadza się konsultacje społeczne, których przedmiotem jest poznanie stanowiska mieszkańców sołectwa Kluki w zakresie inicjatywy wydzielenia z jednostki pomocniczej- sołectwa Kluki części jej obszaru (wsi Podwódka) w celu utworzenia nowej jednostki- sołectwa Podwódka

§ 2.

Celem konsultacji jest pozyskanie opinii mieszkańców sołectwa Kluki, zwanych dalej „Mieszkańcami sołectwa Kluki”, na temat wypowiedzenia się w temacie utworzenia nowego sołectwa Podwódka

„Czy jest Pani/Pan za wydzieleniem z jednostki pomocniczej- sołectwa Kluki części jej obszaru (wsi Podwódka) i utworzenia nowej jednostki- sołectwa Podwódka”

§ 3.

 1. Konsultacje obejmują swoim zasięgiem teren działania Wspólnoty Mieszkańców sołectwa Kluki.

 2. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy miejscowości: Podwódka, Kluki, Podścichawa, Borowiny i Grobla.

§ 4.

 1. Konsultacje odbywają się w formie pisemnej – poprzez udzielenie odpowiedzi składanej na pytanie konsultacyjne oraz zajęcie stanowiska, złożenie zastrzeżeń i uwag odnośnie obszaru, granic oraz siedziby władz i nazwy sołectwa.
 2. Wzór karty z pytaniem konsultacyjnym stanowi zał. Nr 1. dla mieszkańców stale zamieszkujących na terenie sołectwa Kluki.

§ 5.

 1. Odpowiedzi na pytania konsultacyjne oraz uwagi, stanowiska i zastrzeżenia mieszkańcy Sołectwa Kluki mogą zgłaszać pisemnie w terminie od 18 marca 2013 r. do 29 marca 2013 r. do sekretariatu Urzędu Gminy , przy czym decyduje faktyczna data wpływu do Urzędu Gminy.
 2. Każdy mieszkaniec uprawniony do udziału w konsultacjach może udzielić odpowiedzi na pytanie konsultacyjne tylko raz.

§ 6.

 1. Ogłoszenie, o konsultacji, podaje się do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń na obszarze działania Wspólnoty Mieszkańców Gminy Kluki.

 2. Wyniki z przeprowadzonych konsultacji będą podane do publicznej wiadomości w terminie 14 dni od ich zakończenia.

 

Wójt Gminy Kluki

Karol Sikora

Informacja o dofinansowaniu do modernizacji GOK w Klukach z WFOiGW

wfosZ przyjemnością informujemy, iż Gmina Kluki pozyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania pn. “Nadbudowa, rozbudowa wraz z przebudową Gminnego Ośrodka Kultury w Klukach w ramach zadania inwestycyjnego pn. ”Modernizacja budynku Instytucji Kultury zmodernizowanie istniejącego budynku”

 

www.wfosigw.lodz.pl

Wartość ogólna zadania: 1 391 343,78 zł
forma dofinansowania: pożyczka i dotacja
dotacja do wysokości :  167.132,00 zł
pożyczka w wysokości: 167.133,00 zł

Projekt dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Nazwa programu: Racjonalizacja zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej oraz zasobach komunalnych należących do jednostek samorządu terytorialnego w celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń  do atmosfery
Opis zakresu projektu: Zadanie będzie polegało na modernizacji budynku Instytucji Kultury -zmodernizowanie istniejącego budynku, w tym m.in.wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, dociepleniu ścian zewnętrznych, wykonaniu instalacji grzewczej wraz z kotłownią.

 

Witaj

Serdecznie zapraszam do Gminy Kluki

Wójt Gminy
mgr Karol Sikora

Witaj
Stan wodomierza
Rodzina 500+
STRATEGIA 2015 – 2022
Informacje
Baza firm

Fundusze zewnętrzne
Karta dużej rodziny
Informator