Start / Aktualności / Droga powiatowa Kluki-Grobla-Parzno

Droga powiatowa Kluki-Grobla-Parzno

W związku z informacją ukazała się w dniu 29.09.2017 r. na stronie Powiatu Bełchatowskiego i informatorze Echo Powiatu lipiec-wrzesień 2017 – podajemy faktyczny tok postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej na “Przebudowę drogi powiatowej nr 1920E na odcinku Kluki-Grobla”

 • 9.06.2017 r. wpłynął wniosek pełnomocnika Inwestora Powiatowego Zarządu Dróg w Bełchatowie o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia “Przebudowa drogi powiatowej nr 1920E na odcinku Kluki-Grobla”,
 • 3.07.2017 r. po sprawdzeniu dokumentacji wszczęto postępowanie oraz wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowisko i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o wymagane prawem opinie, ( PPIS otrzymał: 10.07.2017 r., RDOŚ- 10.07.2017 r., pełnomocnik: 10.07.2017 r.)
 • 4.07.2017 r. obwieszczono o ww. czynnościach na stronie bip.kluki.pl i tablicy Urzędu oraz Sołectwa Kluki
 • 12.07.2017 r. opina PPIS (wpływ do Urzędu Gminy: 17.07.2017 r.)
 • 14.07.2017 r. RDOŚ wzywa Inwestora do przedłożenia niezbędnych informacji zawartych w karcie (wpływ do UG: 18.07.2017 r.),
 • 20.07.2017 r. wezwanie pełnomocnika Inwestora PZD o uzupełnienie karty informacyjnej o przedsięwzięciu, (tel. powiadomienie Pełnomocnika, odbiór w tym samym dniu),
 • 24.07.2017 r. wyjaśnienia Pełnomocnika złożone w formie Aneksu do karty informacyjnej przedsięwzięcia,
 • 24.07.2017 r. przesyłanie Aneksu do PPIS i RDOŚ,
 • 4.08.2017 r. RDOŚ wydaje opinię
 • 11.08.2017 r. fax II opinii od PPIS
 • 14.08.2017 r. wpływ do Urzędu wersji papierowej opinii sanitarnej PPIS,
 • 22.08.2017 r. Obwieszczenie Wójta Gminy Kluki o wydaniu przez PPIS opinii sanitarnej w sprawie wydania decyzji środowiskowej
 • 22.08.2017 r. Obwieszczenie Wójta Gminy Kluki o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko (Raportu) w ramach prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla ww. przedsięwzięcia
 • 22.08.2017 r. Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. “Przebudowa drogi powiatowej nr 1920E na odcinku Kluki-Grobla” (z rygorem natychmiastowej wykonalności)
 • 22.08.2017 r. – Obwieszczenie Wójta Gminy Kluki o wydanej w dniu 22.08.2017 roku, decyzji środowiskowej
  • 14 dni obwieszczenie na stronie bip.kluki.pl do 6.09.2017 r., następnie
  • 14 dni na uprawomocnienie
  • decyzja środowiskowa prawomocna – 20.09.2017 r. (Inwestor nie skorzystał z możliwości uzyskania oświadczeń właścicieli sąsiednich działek o braku sprzeciwu dla ww. przedsięwzięcia)

Z informacji jakie otrzymał Urząd Gminy:

 • 20.09.2017 r. Pełnomocnik PZD złożył wniosek o pozwolenie na budowę do Starostwa Powiatowego,
 • 25.10.2017 r. z upoważnienia Starosty Bełchatowskiego wydano decyzję o pozwoleniu na budowę (wpływ do UG. 27.10.2017 r.)
  • 14 dni na uprawomocnienie,
  • decyzja o pozwoleniu na budowę prawomocna: 11.11.2017 r.

Warunkiem koniecznym aplikowania o środki w Programie Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej jest złożenie do 15 września kompletu dokumentów w tym: prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie organowi administracji architektoniczno-budowlanej wykonywania robót budowlanych wraz z oświadczeniem wnioskodawcy o braku sprzeciwu organu administracji architektoniczno-budowlanej.

Należy nadmienić, iż w dniu 13.05.2014 r. zostało też wydane pozwolenie na budowę na: Rozbudowę drogi powiatowej nr 1920E na odcinku od miejscowości Parzno do drogi krajowej nr 8 (km 0+653 do 5+604) polegającej na: rozbudowie drogi powiatowej nr 1920E na odcinku miejscowości Parzno do drogi krajowej nr 8, budowie chodników i opasek chodnikowych, wykonaniu poboczy, budowie miejsc postojowych, budowie zjazdów, remoncie przepustów drogowych.

 

About admin

Zobacz również

Jak finansować inicjatywy obywatelskie?

Odpowiedzi na to pytanie znaleźć będzie można 13 marca 2018 r. na spotkaniu informacyjnym organizowanym …