Start / Gmina / Sprawy społeczne / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
97-415 Kluki
Nr kier: 044; tel.: (044)631 50 37
Adres e-mail:  gops@kluki.pl, gopskluki@poczta.onet.pl,
Kluki, Powiat bełchatowski, woj. łódzkie
NIP: 769-19-52-361, REGON: 590759191
Godziny otwarcia:  poniedziałek, środa, czwartek, piątek – 8:00 – 16:00, wtorek – 9:00- 17:00
Anna Mróz – Kierownik
Pracownik socjalny: Bożena Baranowicz, Halina Wojewoda
Starszy referent ds. świadczeń rodzinnych: Wioletta Koperek
Główna księgowa: Katarzyna Krawczyk

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klukach działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U.Nr 64, poz.593 z 2004 roku).
Celem pomocy społecznej jest zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka. Pomoc społeczna dąży do umożliwienia osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.
Klientami Ośrodka Pomocy Społecznej w Klukach są osoby i rodziny niezaradne życiowo osoby bezrobotne, osoby niepełnosprawne, ludzie starsi, dzieci i młodzież, bezdomni, rodziny i osoby dotknięte problemem alkoholowym, osoby opuszczające zakłady karne, ofiary klęsk żywiołowych, rodziny zagrożone demoralizacją i patologią.
Do zadań Ośrodka należą sprawy dotyczące funkcjonowania pomocy społecznej, a w szczególności przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń, praca socjalna, prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej, analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej, realizacja zadań wynikających z rozeznania potrzeb społecznych, rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.
Ośrodek Pomocy Społecznej zajmuje się także sporządzaniem bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej, udzielaniem schronienia i zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, przyznawaniem i wypłacaniem zasiłków okresowych, przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, przyznawanie i wypłacaniem zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego, przyznawaniem i wypłacaniem zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom nie mającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu, opłacaniem składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę, która rezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny, oraz wspólnie nie zamieszkującymi matką, ojcem, lub rodzeństwem, organizowaniem usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, sprawianiem pogrzebu, w tym osobom bezdomnym, kierowaniem do domów pomocy społecznej i ponoszeniem odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu.
Ośrodek realizuje także zadania zlecone gminie t. j. przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych, opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, przyznawanie i wypłacanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej, prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia.
Ośrodek obejmuje pomocą społeczną mieszkańców z terenu Gminy Kluki. Zgłoszenia należy dokonywać osobiście, telefonicznie lub pisemnie. Zgłoszenia może także dokonać przedstawiciel ustawowy lub inna osoba za Twoją pisemną zgodą. Pomoc społeczna może być też udzielona z urzędu.
O pomoc finansową mogą starać się osoby rodziny, które spełniają warunki określone w ustawie o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z 2004).
Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom, w szczególności z powodu ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej choroby, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, alkoholizmu lub narkomanii, trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego, klęski żywiołowej lub ekologicznej.
Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 461,00 zł, a także osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 316,00 zł. Osoby będące w szczególnie trudnej sytuacji, których dochód jest wyższy, niż określony w ustawie o pomocy społecznej, mogą ubiegać się o specjalny zasiłek okresowy lub specjalny zasiłek celowy.
Przyznanie pomocy społecznej musi być poprzedzone przeprowadzeniem wywiadu rodzinnego (środowiskowego) w miejscu zamieszkania osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc.
Należy przedstawić dokumenty potwierdzające osiągane dochody oraz dołączyć inne zaświadczenia wymagane przez pracownika socjalnego, niezbędne do przyznania pomocy i udokumentowania określonej sytuacji życiowej. Wymagane dokumenty to, np.: w przypadku osób zatrudnionych – zaświadczenie z zakładu pracy o osiąganych dochodach netto (po odjęciu podatku i składek na ubezpieczenie społeczne) z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku o pomoc. W przypadku utraty dochodu, z miesiąca, w którym wniosek został złożony. W przypadku osoby prowadzącej działalność gospodarczą – za dochód przyjmuje się wysokość podana w oświadczeniu, potwierdzonym przez Urząd Skarbowy. Osoby bezrobotne muszą okazać zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o wysokości zasiłku lub decyzja o zaliczeniu do bezrobotnych bez prawa do zasiłku i karta bezrobotnego z wpisem potwierdzającym ostatnią wizytę w Urzędzie Pracy. Emeryci, rencisty – odcinek emerytury lub renty z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku o udzielenie pomocy.
Dodatkowe dokumenty to, np.: od osób niepełnosprawnych – orzeczenie Komisji do Spraw Inwalidztwa i zatrudnienia lub orzeczenie Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności lub orzeczenie Lekarza Orzecznika z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, od osób przewlekle chorych – zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia. Należy również okazać inne zaświadczenia o ponoszonych stałych lub jednorazowych obciążeniach, np. wydatki na leki i leczenie, opłaty administracyjne, alimenty i inne.
Przeprowadzenie wywiadu, skompletowanie niezbędnej dokumentacji prowadzi do wydania decyzji dotyczącej formy i rodzaju udzielonej pomocy. W zależności od oczekiwań, stwierdzonych potrzeb i możliwości ośrodka, może to być pomoc w postaci schronienia – udzielenie następuje przez przyznanie tymczasowego miejsca noclegowego w noclegowniach, domach dla bezdomnych i innych miejscach, Kolejny rodzaj pomocy, w postaci jednego gorącego posiłku dziennie, przysługuje osobie, która własnym staraniem nie może go sobie zapewnić. Przysługuje osobom i rodzinom, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego określonego w art.4, ust.1 ustawy o pomocy społecznej. Ośrodek niesie również pomoc w postaci przyznania niezbędnego ubrania następuje przez dostarczenie osobie potrzebującej bielizny, odzieży i obuwia odpowiednich do jej indywidualnych właściwości oraz pory roku. Istnieją także usługi opiekuńcze – przysługują osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób. Przysługują również osobom, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić.
Zasiłek stały przysługuje pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.
Zasiłek stały ustala się w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jako różnicę pomiędzy kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej, a dochodem tej osoby, z tym, że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 418 zł miesięcznie, w przypadku osoby w rodzinie, jako różnicę między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie, a posiadanym dochodem na osobę w rodzinie. Wysokość zasiłku stałego nie może być wyższa od kwoty zasiłku stałego (418,00 zł), a minimalna wysokość zasiłku wynosi 30,00 zł.
Zasiłek celowy – może zostać przyznany w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej, w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów leków i leczenia, remontu mieszkania, opału i odzieży, pobytu dziecka w żłobku lub przedszkolu, kosztów pogrzebu. Zasiłek celowy może być przyznany również osobie i rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej. Zasiłek celowy może być przyznany w formie biletu kredytowanego.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie lub rodzinie nie spełniającej kryterium dochodowego określonego w art.8, ust.1 może być przyznany bezzwrotny specjalny zasiłek celowy.
Poza realizacją świadczeń pomocy społecznej Ośrodek wypłaca także świadczenia rodzinne na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U.Nr228, poz.2255 z późniejszymi zmianami).
Świadczeniami rodzinnymi są zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne.
Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka, opiekunowi faktycznemu dziecka, osobie uczącej się. Przysługuje on, jeśli miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza 674 zł lub – jeśli dziecko legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności – 764 zł. Od 1 stycznia 2016 roku obowiązuje system tzw. złotówka za złotówkę. Oznacza to, że w przypadku przekroczenia maksymalnego dochodu na osobę, świadczenie zostanie nam przyznane, jednak jego kwota będzie pomniejszona o nadwyżkę w dochodzie (tzn. jeśli nasz dochód będzie wynosił 684 zł na osobę, zasiłek zostanie pomniejszony o 10 zł). Jeśli jednak kwota zasiłku wraz z dodatkami byłaby mniejsza niż 20 zł, świadczenie nie zostanie przyznane.
Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko 18 roku życia lub nauki w szkole jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.
Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli dziecko przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub rodzinie zastępczej, pozostaje w związku małżeńskim. Nie przysługuje zasiłek rodzinny na małżonka.
Od dnia 1 listopada 2016 r. wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie 95,00zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia; 124,00zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia; 135,00zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.
Dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu występują w przypadku urodzenia dziecka – jednorazowo w wysokości 1000 zł, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – miesięcznie w wysokości 400 zł, nie dłużej niż przez okres: 24 miesięcy kalendarzowych, 36 miesięcy kalendarzowych, jeśli sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu, 72 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad dzieckiem z orzeczoną niepełnosprawnością lub orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności.
Osoba ubiegająca się o dodatek nie otrzyma go jeśli: bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego pozostawała w zatrudnieniu przez okres krótszy niż 6 miesięcy, pracuje w okresie korzystania z urlopu (chodzi o pracę zarobkową), w okresie urlopu wychowawczego korzysta z zasiłku macierzyńskiego. Dodatek nie przysługuje również jeśli dziecko przebywa w placówce zapewniającej całodobową opiekę przez co najmniej 5 dni w tygodniu albo w żłobku, przedszkolu lub innej instytucji zapewniającej dzienną opiekę lub w innych przypadkach zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania- miesięcznie przez okres 3 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia w wysokości 400 zł. Wniosek o przyznanie dodatku należy złożyć w ciągu 30 dni od dnia utracenia prawa do zasiłku dla bezrobotnych. Jeśli termin ten przekroczymy pomoc nie zostanie przyznana. Dodatku nie udziela się również, jeśli osoba ubiegająca się nie jest zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy. Prawo do wypłaty dodatku (już przyznanego) zostaje zawieszone w momencie podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Prawo to, po utracie pracy może zostać przywrócone, jeśli utrata pracy nie nastąpiła z winy pracownika, osoba zainteresowana nie uzyskała uprawnienia do zasiłku dla bezrobotnych, a wniosek w sprawie przywrócenia dodatku został zgłoszony w terminie 14 dni od dnia ustania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Opisanego dodatku nie można łączyć z: rentą socjalną, emeryturą lub rentą albo świadczeniem pielęgnacyjnym, samotnego wychowywania dziecka – miesięcznie w wysokości 170 zł, a na dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością lub znacznym stopniem niepełnosprawności w wysokości 250 zł. Wsparcie nie jest przyznawane, jeżeli dziecko lub osoba ucząca się ma ustalone prawo do renty socjalnej lub renty. UWAGA: Samotne wychowywanie dziecka oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, osobę pozostającą w separacji, orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, wdowę lub wdowca, jeżeli wspólnie nie wychowuje dziecka z ojcem lub matką dziecka. Podana tu definicja samotnego wychowywania dziecka odnosi się również do opisanego wcześniej zasiłku z tytułu z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych (…).; kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego: w kwocie 50 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia, 70 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia (orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności; rozpoczęcia roku szkolnego – jednorazowo we wrześniu, w wysokości 90 zł na dziecko.; podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – miesięcznie od września do czerwca w wysokości 40 zł na dojazd, 80 zł – zamieszkanie.
Świadczeniami opiekuńczymi są zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne.
Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje dziecku niepełnosprawnemu (z orzeczoną niepełnosprawnością), osobie niepełnosprawnej w stopniu znacznym, osobie niepełnosprawnej w stopniu umiarkowanym, jeśli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia, osobie, która ukończyła 75 lat.
Zasiłek pielęgnacyjny jest jedyną formą wsparcia, zapisaną w ustawie o świadczeniach rodzinnych, o którą mogą ubiegać się osoby nie spełniające kryteriów dochodowych. Oznacza to, że adresatami zasiłku są nie tylko osoby/rodziny znajdujące się w gorszej sytuacji materialno-bytowej, ale wszyscy – po spełnieniu opisanych powyżej warunków. Zasiłek pielęgnacyjny wypłacany jest w wysokości 144 zł miesięcznie.
Zasiłku nie otrzyma osoba uprawniona do dodatku pielęgnacyjnego, przebywająca w placówce zapewniającej całodobowe utrzymanie (finansowanej/współfinansowanej z budżetu państwa lub Narodowego Funduszu Zdrowia) albo w rodzinie zastępczej.
Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym. Niepełnosprawność musi być potwierdzona orzeczeniem o niepełnosprawności lub o znacznym stopniu niepełnosprawności. Dziecko (do ukończenia 16 roku życia) legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności powinno mieć dodatkowo wpisane w orzeczenie dwa wskazania, o konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, bądź konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. Powyższe wskazania wymienia artykuł 6b ustawy z dn. 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Z 1997 r., Nr 123, poz. 776 z późn. zm.).Świadczenie otrzymuje matka lub ojciec dziecka, opiekun prawny albo opiekun faktyczny. Warunkiem otrzymania świadczenia jest spełnienie kryterium dochodowego z ustawy o świadczeniach rodzinnych (patrz: “Kryterium dochodowe”).
Świadczenie pielęgnacyjne nie jest przyznawane, jeśli osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do: renty, emerytury, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego lub renty socjalnej, dziecko przebywa w placówce zapewniającej całodobową opiekę przez co najmniej 5 dni w tygodniu, osoba w rodzinie ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury na to dziecko.
Od każdej decyzji Ośrodka Pomocy Społecznej przysługuje prawo odwołania w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim za pośrednictwem Ośrodka.