gmina kluki

 

 

 

Gospodarka ściekowa

Gmina Kluki prowadzi działalność w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie pozwolenia wodno – prawnego wydanego decyzją Starosty Bełchatowskiego, znak; OS.VI.6223-3/06 z dnia 24 kwietnia 2006 r. oraz uchwały nr 41/VI/11 Rady Gminy Kluki z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu odprowadzania ścieków w Gminie Kluki ( Dz. Urz. Woj. Łódź. 2011.132.1223). Zgodnie z regulaminem przedmiotem działalności Gminy jest zbiorowe odprowadzanie ścieków polegające na odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków.
W zakresie działalności zbiorowego odprowadzania ścieków Gmina eksploatuje oczyszczalnię ścieków typu BIOCLAR wraz z przepompownią ścieków w Klukach, do której dostarczane są ścieki z terenu osiedla domków jednorodzinnych w Klukach. Na terenie osiedla „Leśne” z usług zbiorowego odprowadzania ścieków do kanalizacji sanitarnej korzysta 88 nieruchomości oraz Zespół Szkół. Wszystkie przyłączone do sieci nieruchomości są wyposażone w wodomierze główne oraz część nieruchomości posiada wodomierz dodatkowy – podlicznik.

W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków wyodrębniono:
Grupa 1 – odbiorcy – usługobiorcy rozliczani za ilość odprowadzonych ścieków określonych na podstawie wodomierza głównego, w tym gospodarstwa domowe z terenu osiedla domków jednorodzinnych w miejscowości Kluki, wykorzystujące wodę na cele socjalno – bytowe.

Rozliczenie za zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone jest zgodnie z przepisami wymienionymi na wstępie. Podstawą obciążenia odprowadzającego należnościami za usługi świadczone przez odbiorcę jest odczyt wskazań wodomierza, stanowiący podstawę do wystawienia faktury. W przypadku niesprawności wodomierza głównego, jeżeli umowa nie stanowi inaczej, ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 wskazań przed stwierdzeniem niesprawności wodomierza, a gdy nie jest to możliwe – na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średnio – miesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy niesprawności wodomierza. W przypadku braku urządzeń pomiarowych – ilość dostarczanych ścieków zgodnie z art 27 ust 5 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ustala się na podstawie umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, jako równą ilości wody pobranej lub określonej w umowie.
Do rozliczeń przyjmuje się dwumiesięczny okres obrachunkowy.

Uchwała Nr 89/XIII/2015 Rady Gminy Kluki z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Kluki. link

Regulamin odprowadzania ścieków: Uchwała Nr 41/VI/11 Rady Gminy Kluki z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu odprowadzania ścieków w Gminie Kluki