Start / Gospodarka / Gospodarka Komunalna / Odpady komunalne

Odpady komunalne

Harmonogramy zbiórki odpadów na 2019 rok

KLAUZULA INFORMACYJNA do przetwarzania danych osobowych

UCHWAŁA NR 212/XXVIII/2017 RADY GMINY KLUKI z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

UCHWAŁA NR 119/XVII/2016 RADY GMINY KLUKI z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

UCHWAŁA Nr 18/IV/2014 RADY GMINY KLUKI z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

UCHWAŁA NR 142/XXIX/2013 RADY GMINY KLUKI z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 
 
 1. Ogólne zasady systemu gospodarki odpadami komunalnymi

Od 1 lipca 2013 roku na terenie gm. Kluki zgodnie z ustawą zaczął funkcjonować nowy system gospodarki odpadami komunalnymi. Od tego momentu mieszkańcy nie podpisują już indywidualnych umów z firmami za wywóz odpadów. Zadaniem tym zajmie się gmina, która przejęła odpowiedzialność za odbiór odpadów, ustala stawki opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów.
Gmina Kluki organizuje przetargi na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych, a następnie z wyłonionym podmiotem podpisuje umowę na świadczenie usług odbierania odpadów komunalnych z terenów nieruchomości zamieszkałych.
Z pobranych od mieszkańców opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gmina pokryje koszty funkcjonowania systemu, tj.:
– odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, w tym także wielkogabarytów,
– tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
– obsługę administracyjną systemu.

2. Opłata za gospodarowanie odpadami

Na terenie gm. Kluki opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenach nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy stanowić będzie iloczyn liczby mieszkańców zamieszkałych na danej nieruchomości oraz stawki ustalonej opłaty.
Stawka ustalonej opłaty uzależniona jest od wybranego w pkt. F deklaracji sposobu gromadzenia odpadów i wynosi:

7 zł od osoby jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny
14 zł od osoby jeżeli odpady nie są zbierane w sposób selektywny.

Wyliczona w deklaracji wartość jest wysokością kwartalnej opłaty, którą należy wpłacić na konto Urzędu Gminy w Klukach, na numer indywidualny rachunku bankowego: Bank Spółdzielczy w Kleszczowie, oddział w Klukach.
Opłatę za gospodarowanie odpadami uiszcza się bez wezwania do ostatniego dnia każdego kwartału, którego dotyczy obowiązek ponoszenia opłaty (tzn. np. do 31 marca za miesiące: styczeń, luty, marzec). Dopuszcza się również możliwość jednorazowego uiszczania opłaty za okresy dłuższe niż jeden kwartał, nie dłużej jednak niż do końca roku kalendarzowego.
3. Rodzaje odpadów odbieranych w zamian za uiszczoną opłatę

Bezpośrednio z terenu nieruchomości zamieszkałych będą odbierane następujące rodzaje odpadów:
– zmieszane odpady komunalne
– szkło,
– papier,
– metale,
– tworzywa sztuczne,
– opakowania wielomateriałowe,

Natomiast w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Klukach będą odbierane od mieszkańców odpady pochodzące z gospodarstw domowych takie jak:
– przeterminowane leki,
– chemikalia ( farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe)
– zużyte baterie i akumulatory,
– zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
– meble i inne odpady wielkogabarytowe,
– odpady budowlane i rozbiórkowe,
– zużyte opony,
– odpady wielkogabarytowe,
– odpady biodegradowalne,
– opakowania ze szkła, tworzyw sztucznych, papieru oraz tektury.

Do punktów selektywnej zbiórki odpadów mieszkańcy dostarczają odpady samodzielnie.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajduje się w Klukach za Stacją Gazu i jest czynny :
środa, czwartek, piątek w godzinach 10.00 – 16.00,
– czwarty wtorek miesiąca w godzinach 10.00 – 16.00,
– pierwsza, druga i trzecia sobota miesiąca w godzinach 9.00 – 15.00.