Start / Gospodarka / Zagospodarowanie przestrzenne / Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Gmina Kluki posiada Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, uchwalone Uchwałą Nr 177/XXXIX/2013 Rady Gminy Kluki z dnia 14.10.2013 roku, w którym określono główne cele i kierunki rozwoju przestrzennego oraz zasady prowadzenia polityki przestrzennej gminy.