Start / Gospodarka / INFORMACJA dot. dostawy wody do Mieszkańców gminy Kluki od 1.1.2016 r

INFORMACJA dot. dostawy wody do Mieszkańców gminy Kluki od 1.1.2016 r

INFORMACJA

dot. dostawy wody do Mieszkańców gminy Kluki

Informujemy, iż z dniem 1 stycznia 2016 r., Gmina Kluki będzie realizowała zadanie dotyczące dostarczania wody dla Mieszkańców Gminy Kluki zamiast dotychczasowego operatora Gminy Bełchatów, zgodnie z podjętą uchwałą przez Radę Gminy Kluki – uchwała nr 43/VIII/2015 z dnia 26 marca 2015 r.

W związku z powyższym od 1 stycznia 2016 r. będą zawarte nowe umowy na dostarczanie wody, pomiędzy odbiorcami wody a Gminą Kluki. Umowę można zawrzeć w Urzędzie Gminy w Klukach lub poprzez pracownika Urzędu Gminy w Klukach w miejscu  zamieszkania.

W związku z powyższym pracownicy Urzędu Gminy w Klukach dotrą do Państwa w celu podpisania umowy. Prosimy o przygotowanie następujących informacji:

  • imię i nazwisko odbiorcy/ów wraz z adresem zamieszkania,
  • pesel, seria i nr dowodu osobistego,
  • adres lub nr działki, do której dostarczana jest woda,
  • wskazanie wodomierza głównego na dzień 1.1.2016 (odczyt należy zaokrąglić do pełnych metrów sześciennych),
  • nr fabryczny wodomierza,
  • tytuł prawny do nieruchomości na której znajduje się przyłącze (własność, współwłasność, dzierżawa, najem, użytkowanie, zarząd),
  • protokół odbioru technicznego przyłącza wodociągowego oraz zestawu wodomierzowego (data).

W przypadku nieobecności prosimy o stawienie się osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Klukach wraz z niezbędnymi dokumentami, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.01.2016 r. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 44 6315 002 w godz. 7:30 – 15:30.

Zgłoszenia stanu wodomierza będzie można dokonywać u inkasenta, telefonicznie lub przez formularz na stronie internetowej gminy Kluki www.kluki.pl

Informujemy, iż odbiorcy usług będą zobowiązani do dokonywania zapłaty za dostarczoną wodę w kwartalnych okresach obrachunkowych na warunkach określonych w zawartej umowie z Gminą Kluki oraz zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku, o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. 2015 poz. 139).

Płatności za wodę zużytą od dnia 1.01.2016r. należy dokonywać na konto Urzędu Gminy w Klukach wskazane na fakturze: u inkasenta, przelewem lub w kasie Banku Spółdzielczego w Klukach.

z poważaniem

Wójt Gminy Kluki

Karol Sikora

Wzór umowy na dostarczanie wody

About admin

Zobacz również

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych