Start / Ogłoszenia / Konkurs na dyrektorów placówek oświatowych

Konkurs na dyrektorów placówek oświatowych

Konkursy na dyrektora szkoły
Konkursy na dyrektora szkoły

Wójt Gminy Kluki ogłasza konkurs na stanowisko:

Pełna treść ogłoszenia na bip.kluki.pl (+linki powyżej)

 1. Do konkursu może przystąpić nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia wymagania określone w §1, §2 ust. 1, §10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436 z późn. zm.) oraz inna osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia wymagania określone w § 5 ust. 1 cytowanego rozporządzenia.
 2.  Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać dokumenty wskazane w §1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 roku w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 60, poz. 373 z późn. zm.), w tym dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań, o których mowa w pkt 1, a w szczególności:
  a)uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju Szkoły;
  b)poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata;
  c)życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
  stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo
  stażu pracy dydaktycznej -w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
  stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
  d)oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy o którym mowa w lit. c;
  e)oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
  f)zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
  g)oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
  h)oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  i)oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa wart. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 168 z późn. zm.);
  j)oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn. zm.);
  k)oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela;
  l)oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
  m)oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa wart. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz, 1842) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
  n)oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
  o)oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora … .

3.Oferty należy składać w zaklejonej kopercie, z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym, z dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora …”, w terminie do 20 marca 2017 roku, do godziny 14.00 (decyduje data i godzina wpływu do sekretariatu Urzędu Gminy) na adres: Urząd Gminy w Klukach, Kluki 88, 97-415 Kluki
4.Oferty niekompletne lub złożone po wyznaczonym terminie pozostają bez rozpatrzenia.
5.Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Kluki.
6.O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

About admin

Zobacz również

Popołudnie z biznesem dla przedsiębiorców

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego oraz Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. wspólnie organizują cykl spotkań informacyjnych …