Start / Sołectwa / Kluki / Konsultacje spoeczne dotyczce wydzielenia – Soectwa Podw

Konsultacje spoeczne dotyczce wydzielenia – Soectwa Podw

Pobierz – formularz konsultacji – utworzenie sołectwa Podwódka


ZARZĄDZENIE Nr O.0050.17.2013

WÓJTA GMINY KLUKI

z dnia 28 lutego 2013 roku.

w sprawie konsultacji społecznych dotyczących wydzielenia z jednostki pomocniczej- sołectwa Kluki części jej obszaru (wsi Podwódka) w celu utworzenia nowej jednostki- sołectwa Podwódka.

Na podstawie art.5a ust. 1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568,z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327,Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106,poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887i Nr 217, poz. 1281, z 2012r. Nr 256) oraz w związku z uchwałą nr 11/XXXIX/10 Rady Gminy Kluki z dnia 09.kwietnia 2010 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego 2010r. Nr 156, poz. 1283, data ogłoszenia 2010-05-31), zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przeprowadza się konsultacje społeczne, których przedmiotem jest poznanie stanowiska mieszkańców sołectwa Kluki w zakresie inicjatywy wydzielenia z jednostki pomocniczej- sołectwa Kluki części jej obszaru (wsi Podwódka) w celu utworzenia nowej jednostki- sołectwa Podwódka

§ 2.

Celem konsultacji jest pozyskanie opinii mieszkańców sołectwa Kluki, zwanych dalej „Mieszkańcami sołectwa Kluki”, na temat wypowiedzenia się w temacie utworzenia nowego sołectwa Podwódka

„Czy jest Pani/Pan za wydzieleniem z jednostki pomocniczej- sołectwa Kluki części jej obszaru (wsi Podwódka) i utworzenia nowej jednostki- sołectwa Podwódka”

§ 3.

  1. Konsultacje obejmują swoim zasięgiem teren działania Wspólnoty Mieszkańców sołectwa Kluki.

  2. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy miejscowości: Podwódka, Kluki, Podścichawa, Borowiny i Grobla.

§ 4.

  1. Konsultacje odbywają się w formie pisemnej – poprzez udzielenie odpowiedzi składanej na pytanie konsultacyjne oraz zajęcie stanowiska, złożenie zastrzeżeń i uwag odnośnie obszaru, granic oraz siedziby władz i nazwy sołectwa.
  2. Wzór karty z pytaniem konsultacyjnym stanowi zał. Nr 1. dla mieszkańców stale zamieszkujących na terenie sołectwa Kluki.

§ 5.

  1. Odpowiedzi na pytania konsultacyjne oraz uwagi, stanowiska i zastrzeżenia mieszkańcy Sołectwa Kluki mogą zgłaszać pisemnie w terminie od 18 marca 2013 r. do 29 marca 2013 r. do sekretariatu Urzędu Gminy , przy czym decyduje faktyczna data wpływu do Urzędu Gminy.
  2. Każdy mieszkaniec uprawniony do udziału w konsultacjach może udzielić odpowiedzi na pytanie konsultacyjne tylko raz.

§ 6.

  1. Ogłoszenie, o konsultacji, podaje się do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń na obszarze działania Wspólnoty Mieszkańców Gminy Kluki.

  2. Wyniki z przeprowadzonych konsultacji będą podane do publicznej wiadomości w terminie 14 dni od ich zakończenia.

 

Wójt Gminy Kluki

Karol Sikora

About admin

Zobacz również

Wójt Gminy Kluki informuje producentów rolnych o terminie składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego

INFORMACJA Wójt Gminy Kluki informuje producentów rolnych o terminie składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego …