Start / * Informacje z działalności między sesjami / Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej

Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej

Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej, które zostało przerwane przez Radnych w dniu 20.02.2014 r:

Na sesji w dniu 20.02.2014 r. przedstawiam propozycje zmian w budżecie, które wnosiłem już na sesji Rady Gminy Kluki w dniu 23.01.2014 r. :

 • Zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjnej poprzez utworzenie skwerów rodzinnych w miejscowościach : Cisza, Trząs, Ścichawa, Kaszewice” – wkład własny 18 000 zł dotacja 27 000 zł.
 • Zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjnej poprzez utworzenie skwerów rodzinnych w miejscowościach : Kluki, Żar, Osina, Parzno, Strzyżewice” – wkład własny 22 000 zł, dotacja 30 000 zł.
 • Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej w Kaszewicach – kwota 120 000 zł. Projekt przewiduje boisko trawiaste do piłki nożnej oraz boisko piłki ręcznej. Na to zadanie został złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania – Kraina Wielkiego Łuku Warty o dofinansowanie w kwocie 230 000 zł. Na to zadanie sołectwo Kaszewice przeznaczyło kwotę 23 822 zł. Boisko będzie służyć dzieciom uczęszczającym do szkoły z miejscowości: Nowy Janów, Kuźnica Kaszewska, Trząs, Kawalce, Zarzecze, Słupia, Żelichów, Bożydar, Kaszewice, Kaszewice Kolonia, młodzieży i mieszkańcom z tych terenów.
 • Przebudowa budynku OSP w miejscowości Strzyżewice wraz z termomodernizacją – wkład własny 32 000 zł, z Powiatu Bełchatowskiego dotacja 20 000
 • Przebudowa budynku OSP w miejscowości Żar wraz z termomodernizacją – wkład własny 32000 zł, z Powiatu Bełchatowskiego dotacja 40 000
 • Proponuję środki w kwocie 130 000 zł na „Przebudowa drogi wewnętrznej na Osiedlu Leśne w Klukach ( ul. Akacjowa, Spacerowa),
 • zwiększenie dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury w Klukach w kwocie 30 000 zł. na zakup wyposażenia oraz na zapewnienie bieżącej działalności.
 • kwota 10 859 zł na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem od marca do listopada 2014 roku animatora sportu na Orlik-u przy Zespole Szkół w Klukach.

Ponadto środki, które zostały zdjęte przez Radę do zera lub pozostały na minimalnym poziomie na sesji budżetowej nie były inicjatywą Wójta i powinny być zabezpieczone w celu zapewnienia realizacji zadań gminy:

 • wynagrodzenia i składki związane z zatrudnieniem pracowników gospodarczych w ramach umowy z Powiatowym Urzędem Pracy na pozostałej działalności związanej z utrzymaniem dróg i terenów zieleni,
 • kwota 5 000 zł z przeznaczeniem na umowy zlecenia na sfinansowanie kosztów prowizji wypłacanych z tytułu dostarczania przez sołtysów nakazów płatniczych.
 • z przeznaczeniem na zakup usług remontowych i napraw obiektów użyteczności publicznej kwota 5 000 zł,
 • zmiany z przeznaczeniem na remont dróg gminnych 40 tys zł. i wewnętrznych 40 tys. zł, na rozłożenie kruszywa, wykaszanie poboczy i remonty rowów.
 • zmiany na zakupy i usługi związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków w Klukach oraz terenów zieleni.
 • na zlecenie dla pracownika 10 000 zł w ramach pomocy dla rodzin,
 • na utrzymanie czystości na przystankach autobusowych 10 000 zł,
 • na przesyłki listowe i pozostałe niezbędne opłaty w Urzędzie Gminy

W związku z otrzymanym pismem od Pana Mirosława Woźniaka dotyczące planowanej linii komunikacyjnej na trasie Osina, Kluki, Wierzchy Klucie, Parzno, Strzyżewice, Roździn, Cisza, Bełchatów oraz pismem z Gminy Bełchatów, dotyczące planowanego przedłużenia linii autobusowej Bełchatów – Kurnos – Kaszewice proponuję zabezpieczenie środków na wsparcie finansowe dotyczące funkcjonowanie tych linii autobusowych (razem kwota ok. 15 000 zł. na 4 m-ce)

Proponuję zakup wiaty przystankowej w miejscowości Kluki za kwotę 6000 zł i jej montaż przy drodze nr 8 w kierunku Bełchatowa.

Złożono wniosek o dofinansowanie do Budowy sali gimnastycznej przy Zespole Szkól w Klukach

Od Nowego Roku obowiązują nowe godziny funkcjonowania PSZOKu 4 razy w tygodniu

Ogłoszono przetargi na budowa dróg wewnętrznych:

 • na odcinku Cisza – Imielnia ,
 • w miejscowości Laski nr dz. 686
 • w miejscowości Strzyżewice Stara Wieś w kierunku Zelowa

Podpisano umowy na opracowanie dokumentacji projektowej:

 • na budowę drogi wewnętrznej w miejscowości Parzno od drogi powiatowej 1910E do drogi powiatowej 1920E,
 • zabudowę rowu wraz z budową chodnika przy tzw. ul.Ciemnej w Kaszewicach,
 • na wykonanie przebudowy drogi wewnętrznej w m-ci Kaszewice ( za szkołą)
 • na budowę drogi gminnej 101152E w miejscowości Strzyżewice

Podpisano umowy na opracowanie dokumentacji projektowej :

 • na przedłużenie linii oświetlenia ulicznego w kierunku drogi powiatowej w miejscowości Imielnia
 • na rozbudowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Kaszewice ( za szkołą)
 • na oświetlenie uliczne w miejscowościach Żar i Chmielowiec
 • na budowę oświetlenia ulicznego Kluki- Podwódka od ul. Szkolnej do posesji nr 22 i od posesji nr 20 do posesji 20c.
 • na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Laski od posesji nr 3 do posesji nr 9
 • na rozbudowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Osina przy drodze powiat.1908E do posesji nr 1a.
 • na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Osina przy drodze wewn. dz.nr.582 do posesji nr 88
 • na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Podścichawa od drogi powiatowej 1902E do posesji 10a.
 • na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Kaszewice – Kolonia dz. nr 650
 • na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Bożydar

Wysłano zapytania ofertowe na wykonanie projektów na oświetlenie uliczne :

 • w miejscowości Roździn przy drodze wewnętrznej dz. nr 425
 • w miejscowości Roździn przy drodze wewnętrznej dz. nr 426
 • w miejscowości Kluki działka nr 719 (przy posesji P.Bartosów)

Wysłano zapytania ofertowe na wykonanie oświetlenia ulicznego :

 • przy drodze nr 432,431 w miejscowości Roździn
 • w miejscowości Kawalce

Wysłano zapytania ofertowe na

 • Zakup sprzętu AGD na wyposażenie sali OSP w miejscowości Osina (szafa chłodnicza, kuchnia gazowa sześciopalnikowa, patelnia gazowa, piekarnik elektryczny)
 • Zakup stołów dla świetlicy wiejskiej w Ścichawie

About admin

Zobacz również

Zaproszenie na uroczyste otwarcie Sali Gimnastycznej przy Zespole Szkół w Klukach 22.02.2017 r.

Wójt Gminy Kluki zaprasza Mieszkańców oraz Gości na uroczyste otwarcie Sali Gimnastycznej przy Zespole Szkół …