gmina kluki

 

 

 

 

STYPENDIUM WÓJTA
informacja o terminie składania wniosków

Wójt Gminy Kluki zaprasza rodziców uczniów szkół podstawowych, uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz uczniów po osiągnięciu pełnoletniości i studentów do składania wniosków o stypendium za osiągnięcia w nauce.

Stypendia przyznawane są na podstawie:

  1. Uchwały Nr 39/VI/2015 Rady Gminy Kluki z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania jednorazowego Stypendium Wójta Gminy Kluki za wyniki w nauce dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum, prowadzonych przez Gminę Kluki oraz Uchwały
    Nr 230/XXXII/2018 Rady Gminy Kluki z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały
    Nr 39/VI/2015 Rady Gminy Kluki z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania jednorazowego Stypendium Wójta Gminy Kluki za wyniki w nauce dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum, prowadzonych przez Gminę Kluki.

Wnioski o przyznanie stypendium przyjmowane są w sekretariacie Urzędu Gminy Kluki,
w nieprzekraczalnym terminie
do 10 lipca każdego roku.

Stypendium przyznaje się uczniom szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Kluki.

Kryteria przyznawania stypendium:

- co najmniej bardzo dobra ocena z zachowania oraz jeden warunek z poniższych kryteriów:

1) po ukończeniu kl. IV – VIII szkoły podstawowej uzyskali średnią ocen minimum 4,75.

2) w roku szkolnym, za który przyznawane jest stypendium byli finalistami lub laureatami konkursów i olimpiad przedmiotowych ogłoszonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Kuratora Oświaty lub Zarząd Województwa Szkolnego Związku Sportowego przynajmniej na szczeblu wojewódzkim, w każdej dziedzinie, bez względu na średnią ocen.

  1. Uchwały Nr 38/VI/2015 Rady Gminy Kluki z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania jednorazowego Stypendium Wójta Gminy Kluki za wyniki w nauce dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów z terenu Gminy Kluki.

Wnioski o przyznanie stypendium przyjmowane są w sekretariacie Urzędu Gminy Kluki,
w nieprzekraczalnym terminie:

1) uczniowie szkół ponadgimnazjalnych – do 31 lipca każdego roku,

2) studenci – do dnia 10 października każdego roku.

Stypendium przyznaje się :

- uczniom szkół ponadgimnazjalnych dziennych do ukończenia 23 roku życia,

- studentom studiów stacjonarnych szkół wyższych do ukończenia 26 roku życia.

Warunkiem jest stałe zamieszkiwanie na terenie gminy i zameldowanie na pobyt stały na terenie gminy.

Kryteria przyznawania stypendium:

1) uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, którzy uzyskali na koniec roku szkolnego średnią ocen minimum 4,3 oraz posiadają co najmniej dobrą ocenę z zachowania,

2) studenci, którzy uzyskali ocenę ze wszystkich zaliczeń i egzaminów na koniec danego roku akademickiego 4,0.

 

Wniosek o stypendium Wójta - formularz

Koronawirus

 

Czytaj więcej

Wydarzenia

 

Czytaj więcej

Ogłoszenia

 

Czytaj więcej

Zgłoś stan wodomierza

 

Czytaj więcej

Gospodarka odpadami

 

Czytaj więcej

Oświata

 

Czytaj więcej

Sołectwa

 

Czytaj więcej

Akty prawa miejscowego

 

Czytaj więcej

Transmisje z obrad Rady Gminy

 

Czytaj więcej

 

 

 

Nasza gmina w liczbach:

 

 

panel
118

km2 zajmowanej powierzchni

panel
833

Lat udokumentowanej historii

panel
4335

Mieszkańców