gmina kluki

 

 

 

W dniu 30 sierpnia 2021 r. przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego w sali obrad Urzędu Gminy w Klukach, Pani Renata Kaczmarkiewicz - Wójt Gminy Kluki powierzyła stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Wandy Malczewskiej w Klukach na okres 5 lat szkolnych tj. od dnia 01 września 2021 roku do dnia 31 sierpnia 2026 roku Panu Wiktorowi Wojewodzie.

Zgodnie z art. 63 ust. 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe, jeśli do konkursu nie zgłosi się żaden kandydat albo w wyniku konkursu nie wyłoniono kandydata, organ prowadzący powierza to stanowisko ustalonemu, w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny, kandydatowi, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej. Porozumienie takie zostało zawarte w dniu 24 sierpnia 2021 r. z Łódzkim Kuratorem Oświaty. Rada Pedagogiczna pozytywnie zaopiniowała kandydaturę Pana Wiktora Wojewody. W dniu 31 marca 2021 r Zarządzeniem Nr ROA.0050.24.2021 Wójt Gminy Kluki zatwierdził nierozstrzygnięcie konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Wandy Malczewskiej w Klukach, w wyniku którego nie zgłosił się żaden kandydat. W związku z powyższym Wójt Gminy Kluki podjął decyzję o powierzeniu stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Klukach Panu Wiktorowi Wojewodzie.

Powierzenie stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Kaszewicach otrzymała Pani Agnieszka Mysłowska na okres 5 lat szkolnych, tj. od 1 września 2021 r. do 31 sierpnia 2026 r.

 W dniu 31 marca 2021 r., Zarządzeniem Nr ROA.0050.24.2021 Wójt Gminy Kluki zatwierdził konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Kaszewicach, w wyniku którego wyłoniono kandydata Panią Agnieszkę Mysłowską.

            W związku z powyższym, mając na uwadze wynik przeprowadzonego konkursu, Wójt Gminy Kluki powierzyła Pani Agnieszce Mysłowskiej stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Kaszewicach.

Pani Wójt wręczyła również zarządzenie w sprawie wyznaczenia zastępstwa dyrektora Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Kaszewicach podczas jego nieobecności Pani Wioletcie Bębnowskiej.

Następnie, Wójt Renata Kaczmarkiewicz wręczyła akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego dwóm nauczycielkom Zespołu Szkół im. W. Malczewskiej w Klukach, Paniom Anicie Palusik oraz Monice Krawczyk.

Zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela, przy nadaniu stopnia nauczyciela mianowanego, nauczyciele złożyli ślubowanie według roty zawartej w tej ustawie.

Dla uchodźców z Ukrainy

 

Czytaj więcej

Wydarzenia

 

Czytaj więcej

Ogłoszenia

 

Czytaj więcej

Zgłoś stan wodomierza

 

Czytaj więcej

Gospodarka odpadami

 

Czytaj więcej

Oświata

 

Czytaj więcej

Sołectwa

 

Czytaj więcej

Akty prawa miejscowego

 

Czytaj więcej

Transmisje z obrad Rady Gminy

 

Czytaj więcej

 

 

 

Nasza gmina w liczbach:

 

 

panel
118

km2 zajmowanej powierzchni

panel
833

Lat udokumentowanej historii

panel
4335

Mieszkańców