gmina kluki

 

 

 

SZKODY GÓRNICZE

INFORMACJA DOTYCZĄCA PROCESU ODSZKODOWAWCZEGO W PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ KWB BEŁCHATÓW

https://kwbbelchatow.pgegiek.pl/Ochrona-srodowiska/szkody-gornicze

O wypłatę odszkodowania może ubiegać się właściciel lub osoba przez niego upoważniona, która poniosła szkodę wynikającą bezpośrednio z ruchu Zakładu Górniczego KWB „Bełchatów”.

W celu weryfikacji prawidłowości wypłacanego odszkodowania oraz potwierdzenia związku przyczynowego pomiędzy zgłoszoną szkodą a działalnością Zakładu Górniczego KWB „Bełchatów” Oddział dopuszcza wykonanie wizji lokalnej w terenie w celu potwierdzenia stanu faktycznego.

Warunkiem wypłaty odszkodowania jest potwierdzenie związku przyczynowego pomiędzy zgłoszoną szkodą a ruchem Zakładu Górniczego KWB „Bełchatów” oraz zawarcie z poszkodowanym Ugody. Ugody zawierane są korespondencyjnie.

Podstawą wszczęcia postępowania o rozpoznanie i usunięcie szkody jest prawidłowo złożony, kompletny wniosek skierowany do KWB Bełchatów, który powinien zawierać:

 • formularz wniosku o odszkodowanie;
 • kserokopię aktualnego wypisu z rejestru gruntów i budynków (potwierdzającego faktyczny stan nieruchomości z uwzględnieniem legalności wszystkich obiektów budowlanych na niej naniesionych);
 • ewentualne pełnomocnictwo właściciela wystawione osobie trzeciej, np. w celu składania w jego imieniu oświadczeń i dokumentów uprawniających do pobrania/wypłaty odszkodowania (dokument należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem). Pełnomocnictwo powinno zawierać formę upoważnienia. Nie dopuszcza się zrzeczenia odszkodowania na korzyść innej osoby, niebędącej właścicielem gruntu;
 • inne dokumenty niezbędne do potwierdzenia stanu prawnego nieruchomości za okres wnioskowanej szkody, np. akt notarialny, umowa dzierżawy.

Dopuszcza się składanie wniosków na własnym formularzu, jednak jego treść powinna uwzględniać wszystkie informacje zawarte w formularzu udostępnionym przez KWB Bełchatów.

Poszkodowany powinien złożyć wniosek indywidualnie wyłącznie drogą korespondencyjną na adres:

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów w Rogowcu
ul. Św. Barbary 3, skr. poczt. 100, 97-400 Bełchatów.

Za termin złożenia dokumentów przyjmuje się datę ich wpływu do KWB Bełchatów potwierdzoną przez kancelarię Oddziału. Wniosek powinien zawierać czytelny podpis Wnioskodawcy. W przypadku współwłasności małżeńskiej wniosek powinien być podpisany przez oboje małżonków.

W toku weryfikacji wniosków KWB Bełchatów może zdecydować o odmowie zawarcia ugody (brak możliwości wypłaty odszkodowania) w przypadku, gdy:

 • Wnioskodawca nie złożył dokumentów w wyznaczonym terminie;
 • Wnioskodawca nie złożył wyjaśnień lub nie uzupełnił wniosku na wezwanie Oddziału w wyznaczonym terminie;
 • Wnioskodawca nie dostarczył ugody do KWB Bełchatów lub dostarczył ugodę niepodpisaną;
 • Wnioskodawca złożył wniosek niezgodny ze stanem faktycznym (np. grunty nie są utrzymywane w dobrej kulturze rolnej, brak zabiegów agrotechnicznych wskazujących na użytkowanie);
 • nie stwierdzono związku przyczynowego pomiędzy uszkodzeniami opisanymi we wniosku a ruchem Zakładu Górniczego KWB „Bełchatów”.

Realizacja oraz ocena wniosków: od 1 czerwca br.

WNIOSKI DO POBRANIA ZNAJDUJĄ SIĘ POD ADRESEM: https://kwbbelchatow.pgegiek.pl/Ochrona-srodowiska/szkody-gornicze 

Uwaga na wysokie temperatury

Szanowni Mieszkańcy Gminy Kluki

W związku z utrzymującymi się i prognozowanymi przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy, na kolejne dni, upałami 2 i 3 stopnia, tj. temperaturami maksymalnymi powyżej 34 °C, zalecane jest stosowanie poniższych zasad w celu ochrony przed skutkami upałów:

 • upały są niebezpieczne szczególnie dla małych dzieci i osób starszych, dlatego należy pamiętać o ochronie przed przegrzaniem, nasłonecznieniem i odwodnieniem,

 • absolutnie nie należy zostawiać dzieci w zaparkowanym samochodzie, gdyż grozi to śmiercią,

 • należy ograniczyć przebywanie na zewnątrz, zwłaszcza w najgorętszej porze dnia,

 • w ciągu dnia należy zamknąć i zasłonić okna, pozwoli to na utrzymanie chłodnego powietrza wewnątrz pomieszczeń,

 • należy oszczędzać energię elektryczną, nadmierne używanie klimatyzatorów może doprowadzić do przerw w dostawach prądu,

 • należy zadbać o zwierzęta, zapewniając im dostęp do cienia i świeżej wody,

 • w czasie upałów występuje zwiększone zagrożenie pożarowe w lasach, należy zwrócić uwagę, aby nie zaprószyć ognia,

 • należy unikać forsowanego wysiłku fizycznego , szczególnie w godzinach między 10.00 a 17.00,

 • należy pić dużo wody, unikać słodkich napojów i alkoholu,

 • wychodząc na zewnątrz należy ochronić głowę i założyć okulary przeciwsłoneczne,

 • należy stosować się do podawanych komunikatów i ostrzeżeń

Wójt Gminy Kluki

Renata Kaczmarkiewicz

 

 

Zmiana godzin pracy Urzędu Gminy Kluki

W związku z bardzo wysokimi temperaturami, mając na uwadze zachowanie właściwych warunków pracy, wynikających z przepisów kodeksu pracy, Pani Renata Kaczmarkiewicz Wójt Gminy Kluki wydała w dniu 28 czerwca 2022 r. Zarządzenie Nr ROA.0050.56.2022 w sprawie ustalenia czasu pracy w Urzędzie Gminy w Klukach.  Na podstawie powyższego Zarządzenia od dnia 29 czerwca 2022 r. do odwołania , Urząd Gminy w Klukach , pracował będzie w godz. od 6.30 do 13.30.

Za wprowadzone zmiany przepraszamy i zapraszamy do Urzędu w w/w godzinach.

Termin zakończenia montażu instalacji solarnych przedłużony

do 15 sierpnia 2022 roku  

Gmina Kluki realizuje projekt pn.: „Budowa odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Kluki”. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Całe przedsięwzięcie, czyli montaż prawie 200 instalacji solarnych, powinien zostać zakończony, zgodnie z ostatnim aneksem podpisanym z wykonawcą, do 15 sierpnia 2022 roku. Wykonawcą zadania jest firma FlexiPower Group Sp. z o. o., która do tej pory zamontowała około 130 instalacji solarnych, na poszczególnych posesjach w Gminie Kluki.

Zrzut ekranu 8

Wotum zaufania i absolutorium dla Wójta Gminy Kluki

Radni Gminy Kluki zaakceptowali wykonanie budżetu gminy za 2021 rok, udzielili wotum zaufania oraz absolutorium wójtowi, Renacie Kaczmarkiewicz. Głosowanie odbyło się w trakcie ostatniej sesji, w dniu 28 czerwca 2022 r.

Najważniejszymi punktami XLIX Sesji Rady Gminy Kluki było głosowanie nad dwoma projektami uchwał.  Pierwszy z nich dotyczył udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Kluki, a drugi udzielenia absolutorium. Należy podkreślić, że od 2018 r., wszystkie szczeble samorządu (organy wykonawcze), muszą przedstawić corocznie raport o stanie gminy do 31 maja.  Raport zawiera podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji polityk, programów, strategii, uchwał Rady Gminy oraz budżetu obywatelskiego.

Wotum zaufaniato podjęta w specjalnym głosowaniu uchwała Rady Gminy, wyrażająca zaufanie do działalności wójta, aprobująca jego bieżącą działalność.

Za przyznaniem wotum zaufania Pani Renacie Kaczmarkiewicz Wójtowi Gminy Kluki, na 12 obecnych radnych, 8 było za, 3 wstrzymało się od głosu, i 1 był przeciw.

Absolutorium - to potwierdzenie przez Radę Gminy, że wójt prawidłowo zrealizował budżet gminy, czyli zgodnie z prawem wydał publiczne pieniądze. Absolutorium jest rodzajem kontroli Rady Gminy nad Wójtem w zakresie wykonania budżetu i jest wyrazem ostatecznej oceny działalności Wójta. Rada analizuje i ocenia szczegółowe sprawozdanie Wójta z wykonania budżetu gminy, zapoznaje się z informacją o stanie mienia gminy, a następnie, na sesji,  podejmuje uchwałę  w sprawie udzielenia lub nieudzielania absolutorium.

Za uchwałą o udzieleniu absolutorium Pani Renacie Kaczmarkiewicz Wójtowi Gminy Kluki, na 13 obecnych radnych 9 było za, 4 wstrzymało się od głosu.

Po przeprowadzonych głosowaniach, Pani Renata Kaczmarkiewicz Wójt Gminy Kluki, podziękowała za zaufanie i stwierdziła, że na sukces, jakim jest otrzymanie absolutorium, składa się praca wielu osób - pracowników i Kierowników działających w strukturach Urzędu Gminy oraz Dyrektorów i pracowników jednostek organizacyjnych. Należą im się duże słowa uznania i podziękowania.

INFORMACJA O WYJEŹDZIE NA KOLONIE LETNIE

 Wyjazd uczniów na kolonie do Darłowa odbędzie się w dniu  30.06.2022 r. o godz. 08:00.

Miejsce zbiórki: parking przy Urzędzie Gminy, Kluki 88, 97-415 Kluki.

Powrót z kolonii w dniu 09.07.2022 r. o godz. 15:00.

WAŻNE!

W dniu wyjazdu należy zabrać ze sobą oświadczenie rodziców podpisane w dniu wyjazdu tj. 30.06.2022 roku.

360 F 359825770 3kv8C1CGWesALbKh5vKQVjJz7jLvAtf4

Dla uchodźców z Ukrainy

 

Czytaj więcej

Wydarzenia

 

Czytaj więcej

Ogłoszenia

 

Czytaj więcej

Zgłoś stan wodomierza

 

Czytaj więcej

Gospodarka odpadami

 

Czytaj więcej

Oświata

 

Czytaj więcej

Sołectwa

 

Czytaj więcej

Akty prawa miejscowego

 

Czytaj więcej

Transmisje z obrad Rady Gminy

 

Czytaj więcej

 

 

 

Nasza gmina w liczbach:

 

 

panel
118

km2 zajmowanej powierzchni

panel
833

Lat udokumentowanej historii

panel
4335

Mieszkańców